ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prince

P R IH1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prince-, *prince*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prince(n) เจ้าชาย, Syn. monarch, sovereign
prince(n) คนเก่งที่สุดในขอบข่ายงานหรือกิจกรรมที่ทำ
princely(adv) แบบเจ้าชาย, See also: อย่างกษัตริย์, Syn. august, sovereign
princess(n) เจ้าหญิง, See also: เจ้าฟ้าหญิง, ท่านหญิง, Syn. monarch, dauphiness
prince consort(n) ตำแหน่งของพระสวามีของพระราชินี
Prince of Wales(n) มงกุฎราชกุมารของประเทศอังกฤษ, See also: เจ้าชายองค์โตที่เป็นรัชทายาทของประเทศอังกฤษ
Prince of Darkness(n) ซาตาน, Syn. Satan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prince(พรินซฺ) n. เจ้าชาย, พระราชนัดดา, กษัตริย์, เจ้าผู้ครองนคร, ผู้ดีเด่น, See also: princeship, n.
prince consortพระสวามีของกษัตริย์หญิง
prince of darknessn. ซาตาน, Syn. Satan
prince of peacen. พระเยซูคริสต์
prince of walesn. มงกุฎราชกุมารของอังกฤษ
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
prince royaln. โอรสองค์โตสุดของกษัตริย์
princedom(พรินซฺ'เดิม) n. ตำแหน่งเจ้าชาย, เขตปกครองของเจ้าชาย, ลำดับเทพยดาหรือทูตสวรรค์, Syn. principalities
princeling(พรินซฺ'ลิง) n. เจ้าชายน้อย, เจ้าชายที่มีตำแหน่งไม่สำคัญ, Syn. young prince
princely(พรินซฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเจ้าชาย, ฟุ่ม-เฟือย, หรูหรา., See also: princeliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
prince(n) เจ้าชาย, เจ้าผู้ครองนคร, พระยา
princely(adj) อย่างเจ้า, ของเจ้า, โอ่โถง, งดงาม, หรูหรา
princess(n) เจ้าหญิง, หม่อม, ชายา
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Princesเจ้าชาย [TU Subject Heading]
Princessesเจ้าหญิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Little Prince From who knows whereเจ้าชายตัวน้อย มาจากที่ใดใครจะรู้ The Little Prince (1974)
Oh, Little Prince Don't take your smileโอ เจ้าชายตัวน้อย The Little Prince (1974)
Chong Yang Palace was attacked by Prince Huo Du and his men because of Miss Long.ตำหนักเต็งเอี๊ยงถูกองคืชายฮั่วตูและพวกบุกรุก ก็เพราะแม่นางเล้งนี่แหละ. Return of the Condor Heroes (1983)
Prince Huo Du wants to marry Miss Long.องค์ชายฮั่วตูต้องการแต่งกับแม่นางเล้ง. Return of the Condor Heroes (1983)
Which is why, Prince Huo Du comes here every year.นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงมาที่นี่ทุกปี. Return of the Condor Heroes (1983)
Prince Huo Du of Mongolia... is here to pay his respects to Miss Long.องค์ชายฮั่วตูแห่งมองโกล... มาที่นี่เพื่อคารวะแม่นางเล้ง. Return of the Condor Heroes (1983)
M...maybe a prince the son of our ancient god?ค.. คือเจ้าชาย.. บุตรแห่งจ้าวบรรพชน งั้นหรือเนี่ย! Vampire Hunter D (1985)
Like the mouse with long hair... that the prince climbed up?เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนู ที่ขนยาวมาก แล้วเจ้าชายก็ปีนขนนั้น ขึ้นไปได้น่ะเหรอคะ An American Tail (1986)
Prince of the Land of Stench.! เจ้าชายแห่งบึงแห่งความเน่าเหม็นไงล่ะ Labyrinth (1986)
It's my responsibility to secure the perimeter here at Prince and Company.หน้าที่ของฉันคือ ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ ที่นี่... ...ที่ห้างปริ๊นซ์ คอมพานีนี่ Mannequin (1987)
A Prince and Company initiation?คุณเป็นพนักงานกะดึกของห้างใช่ไหม? Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
princeA very handsome prince met an exceptionally beautiful princess.
princeEveryone was very surprised to discover that the slave-girl was in reality a princess.
princeI met the prince himself.
princeIsn't that just what you'd expect from the prince? He certainly has the character of a truly great man.
princeI wish I were a prince.
princeOnce upon a time there lived a beautiful princess.
princePrince Charles will be the next king of England.
princeShe dreamed that she was a princess.
princeShe looks as noble as if she were a princess.
princeThat girl is under the delusion that she is a princess.
princeThe capture of the prince by the king led to another war.
princeThe crown prince is the one who is to succeed to the throne.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศ์เธอ(n) prince/princess, See also: grandson/granddaughter of the king, Example: คณะนิติศาสตร์จัดพิธีถวายสักการะพระรูปพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, Count Unit: พระองค์
เทวี(n) queen, See also: princess, Syn. นางพญา, นางกษัตริย์, พระเทวี, Example: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา, Count Unit: องค์, Thai Definition: เทวดาผู้หญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(n) Prince of Songkla University, Example: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
เสด็จในกรม(n) prince, Example: กระผมจะกราบทูลเสด็จในกรมให้ท่านทราบเรื่องนี้, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: คำเรียกเจ้านายที่ทรงกรม
เจ้า(n) royalty, See also: prince, lord, ruler, royal, Syn. กษัตริย์, Ant. สามัญชน, Example: พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นเจ้าผู้ครองเมืองสุโขทัย, Thai Definition: เชื้อสายของกษัตริย์ นับตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป, บางแห่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินก็มี
เจ้าชาย(n) prince, Syn. พระราชโอรส, Ant. เจ้าหญิง, Example: คนงานไทยได้ขโมยเครื่องเพชรล้ำค่ามาจากห้องบรรทมพระชายาของเจ้าชายไฟซาลบิลซาฮัด, Count Unit: องค์
เจ้าฟ้า(n) prince, See also: His Royal Highness, Syn. เจ้าชาย, Example: ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้า พระมหากษัตริย์ หรือคณะรัฐบาลควรจะมีจิตสำนึกระลึกถึงศีลธรรมเสมอ, Count Unit: องค์, พระองค์, Thai Definition: ยศสำหรับพระราชโอรสหรือพระราชธิดาซึ่งพระมารดาเป็นเจ้า
เจ้าฟ้าหญิง(n) Her Royal Highness, See also: princess of the highest rank, Example: ฉันเคยเห็นครูนั่งถวายพระอักษรเจ้าฟ้าหญิงอยู่ที่หัวหิน
เจ้าหญิง(n) princess, Syn. เจ้าฟ้าหญิง, Ant. เจ้าชาย, Example: สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงเรื่องการบาดเจ็บของเจ้าหญิงไดอาน่า, Count Unit: องค์, พระองค์
ท่านหญิง(n) princess, Ant. ท่านชาย, Example: ท่านหญิงรัตนาวดีเพิ่งได้รับตำแหน่งท่านทูตหญิงเมื่อเร็วๆ นี้, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: คำที่ใช้เรียกราชนิกุลฝ่ายหญิงชั้นหม่อมเจ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชา[anuchā] (n) EN: younger brother of a prince ; younger brother
โดยเสด็จ[dōisadet] (v) EN: accompany a prince
จางวาง[jāngwāng] (n) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: prince ; royalty ; king  FR: aristocrate [ m ] ; noble [ m ] ; prince [ m ] ; roi [ m ]
จ้าว[jāo] (n) EN: prince ; king
เจ้าชาย[jaochāi] (n) EN: prince  FR: prince [ m ]
เจ้าฟ้า[jaofā] (n) EN: prince ; His Royal Highness  FR: prince [ m ]
เจ้าฟ้าหญิง[jaofāying] (n) EN: Her Royal Highness ; H.R.H. ; princess of the highest rank  FR: princesse royale [ f ] ; altesse royale [ f ]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: aristocrat  FR: noble [ m ] ; prince [ m ] ; seigneur [ m ] ; maître [ m ]
เจ้าหญิง[jaoying] (n) EN: princess  FR: princesse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRINCE P R IH1 N S
PRINCES P R IH1 N S IH0 Z
PRINCES P R IH1 N S AH0 Z
PRINCESS P R IH1 N S EH0 S
PRINCELY P R IH1 N S L IY0
PRINCE'S P R IH1 N S IH0 Z
PRINCESS' P R IH1 N S EH0 S
PRINCETON P R IH1 N S T AH0 N
PRINCESS'S P R IH1 N S EH0 S IH0 Z
PRINCESSES P R IH1 N S EH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prince (n) prˈɪns (p r i1 n s)
princes (n) prˈɪnsɪz (p r i1 n s i z)
princely (j) prˈɪnsliː (p r i1 n s l ii)
princess (n) prˈɪnsˈɛs (p r i1 n s e1 s)
princedom (n) prˈɪnsdəm (p r i1 n s d @ m)
princedoms (n) prˈɪnsdəmz (p r i1 n s d @ m z)
princelier (j) prˈɪnslɪəʳr (p r i1 n s l i@ r)
princesses (n) prˈɪnsˈɛsɪz (p r i1 n s e1 s i z)
princeliest (j) prˈɪnslɪɪst (p r i1 n s l i i s t)
Princes Risborou (n) prˌɪnsɪz-rˈɪzbrə (p r i2 n s i z - r i1 z b r @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公主[gōng zhǔ, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ,  ] princess #3,470 [Add to Longdo]
王子[wáng zǐ, ㄨㄤˊ ㄗˇ,  ] prince; son of a king #4,977 [Add to Longdo]
太子[tài zǐ, ㄊㄞˋ ㄗˇ,  ] prince #7,603 [Add to Longdo]
亲王[qīn wáng, ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ,   /  ] prince #11,087 [Add to Longdo]
王府[Wáng fǔ, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ,  ] Prince's mansion #15,560 [Add to Longdo]
王妃[wáng fēi, ㄨㄤˊ ㄈㄟ,  ] princess (in Europe) #17,075 [Add to Longdo]
王家[wáng jiā, ㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ,  ] princely #19,152 [Add to Longdo]
皇子[huáng zǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ,  ] prince #22,880 [Add to Longdo]
王公[Wáng gōng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ,  ] princes and dukes #34,031 [Add to Longdo]
普林斯顿大学[Pǔ lín sī dùn Dà xué, ㄆㄨˇ ㄌㄧㄣˊ ㄙ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ,       /      ] Princeton University #60,832 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
prince(n, vi, vt, modal, ver) เจ้าชาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruspoliturako { m } [ ornith. ]Prince Ruspoli's Turaco [Add to Longdo]
Braunrücken-Leierschwanz { m } [ ornith. ]Prince Albert's Lyrebird [Add to Longdo]
Prinzenhäherling { m } [ ornith. ]Prince Henry's Laughing Thrush [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いん, in] (n) (1) (hon) imperial palace; (2) emperor (or his empress, imperial princesses, etc.); (suf) (3) temple; (4) institution (esp. a government office, school, hospital, etc.); (5) suffix used in posthumous names (esp. of emperors, daimyos, etc.) #629 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n, n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) #800 [Add to Longdo]
姫(P);媛(oK)[ひめ, hime] (n) (1) princess; young lady of noble birth; (n-suf, n) (2) (See 彦) girl; (pref) (3) small & lovely; (P) #1,399 [Add to Longdo]
王子[おうじ, ouji] (n) prince; (P) #2,556 [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) princess; consort; (P) #3,971 [Add to Longdo]
公爵[こうしゃく, koushaku] (n, adj-no) (See 五等爵) prince; duke; (P) #4,587 [Add to Longdo]
親王[しんのう, shinnou] (n) prince of royal blood; Imperial prince #4,646 [Add to Longdo]
プリンセス[purinsesu] (n) princess; (P) #5,580 [Add to Longdo]
プリンス[purinsu] (n) prince; (P) #6,777 [Add to Longdo]
王女[おうじょ, oujo] (n) princess; (P) #7,585 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prince \Prince\, n. [F., from L. princeps, -cipis, the first,
   chief; primus first + capere to take. See {Prime}, a., and
   {Capacious}.]
   1. The one of highest rank; one holding the highest place and
    authority; a sovereign; a monarch; -- originally applied
    to either sex, but now rarely applied to a female.
    --Wyclif (Rev. i. 5).
    [1913 Webster]
 
       Go, Michael, of celestial armies prince. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Queen Elizabeth, a prince admirable above her sex.
                          --Camden.
    [1913 Webster]
 
   2. The son of a king or emperor, or the issue of a royal
    family; as, princes of the blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A title belonging to persons of high rank, differing in
    different countries. In England it belongs to dukes,
    marquises, and earls, but is given to members of the royal
    family only. In Italy a prince is inferior to a duke as a
    member of a particular order of nobility; in Spain he is
    always one of the royal family.
    [1913 Webster]
 
   4. The chief of any body of men; one at the head of a class
    or profession; one who is pre["e]minent; as, a merchant
    prince; a prince of players. "The prince of learning."
    --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   {Prince-Albert coat}, a long double-breasted frock coat for
    men.
 
   {Prince of the blood}, {Prince consort}, {Prince of
   darkness}. See under {Blood}, {Consort}, and {Darkness}.
 
   {Prince of Wales}, the oldest son of the English sovereign.
    
 
   {Prince's feather} (Bot.), a name given to two annual herbs
    ({Amarantus caudatus} and {Polygonum orientale}), with
    apetalous reddish flowers arranged in long recurved
    panicled spikes.
 
   {Prince's metal}, {Prince Rupert's metal}. See under {Metal}.
 
   {Prince's pine}. (Bot.) See {Pipsissewa}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prince \Prince\, v. i.
   To play the prince. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prince
   n 1: a male member of a royal family other than the sovereign
      (especially the son of a sovereign)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 prince /pʀɛ̃s/ 
  prince

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top