ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admiralty

AE1 D M ER0 AH0 L T IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admiralty-, *admiralty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admiralty[N] หน่วยงานด้านกองทัพเรือของรัฐบาลอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiralty(แอด' มิแรลที) n. กระทรวงกองทัพเรืออังกฤษ, ศาลทางทะเล, Syn. marine court)

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Admiraltyศาลพาณิชยนาวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and all he told people was he worked at the Admiralty.เขาบอกทุกๆ คนว่า เขาทำงานอยู่ที่กองทัพเรือสหราชอาณาจักร It Might Get Loud (2008)
- First Lord of the Admiralty. - Your Majesty.หากเรารวมใจ เป็นหนึ่งเดียว เชื่อมั่นในมัน The King's Speech (2010)
Is this an admiralty court?ที่นี่เป็นศาลทางทะเลรึ Pilot (2013)
You want some company when you report to the admiralty?อยากมีคนอยู่ด้วย ตอนรายงานกับกรมทหารเรือไหม? Good Form (2013)
-he can alert the Admiralty. -Do you think there's enough time to save them?คุณคิดว่าจะมีเวลาพอ ที่จะช่วยพวกเขางั้นเหรอ? The Imitation Game (2014)
Admiralty, Army, RAF.RAF The Imitation Game (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADMIRALTY    AE1 D M ER0 AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admiralty    (n) ˈædmərəltiː (a1 d m @ r @ l t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金钟[jīn zhōng, ㄐㄧㄣ ㄓㄨㄥ, / ] Admiralty, Hong Kong, #85,196 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manuskauz {m} [ornith.]Admiralty Islands Hawk Owl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海事裁判所[かいじさいばんしょ, kaijisaibansho] (n) admiralty court [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admiralty \Ad"mi*ral*ty\, n.; pl. {Admiralties}. [F.
   amiraut['e], for an older amiralt['e], office of admiral, fr.
   LL. admiralitas. See {Admiral}.]
   1. The office or jurisdiction of an admiral. --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. The department or officers having authority over naval
    affairs generally.
    [1913 Webster]
 
   3. The court which has jurisdiction of maritime questions and
    offenses.
    [1913 Webster]
 
   Note: In England, admiralty jurisdiction was formerly vested
      in the High Court of Admiralty, which was held before
      the Lord High Admiral, or his deputy, styled the Judge
      of the Admiralty; but admiralty jurisdiction is now
      vested in the probate, divorce, and admiralty division
      of the High Justice. In America, there are no admiralty
      courts distinct from others, but admiralty jurisdiction
      is vested in the district courts of the United States,
      subject to revision by the circuit courts and the
      Supreme Court of the United States. Admiralty
      jurisprudence has cognizance of maritime contracts and
      torts, collisions at sea, cases of prize in war, etc.,
      and in America, admiralty jurisdiction is extended to
      such matters, arising out of the navigation of any of
      the public waters, as the Great Lakes and rivers.
      [1913 Webster]
 
   4. The system of jurisprudence of admiralty courts.
    [1913 Webster]
 
   5. The building in which the lords of the admiralty, in
    England, transact business.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admiralty
   n 1: the department in charge of the navy (as in Great Britain)
   2: the office of admiral

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top