ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

almighty

AO0 L M AY1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -almighty-, *almighty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almighty(adj) ซึ่งมีอำนาจไม่จำกัด, Syn. all-powerful
almighty(adj) รุนแรง, See also: สุดขีด, อย่างมาก, อย่างที่สุด, Syn. extreme, great
almighty(adv) อย่างรุนแรง, See also: อย่างสุดขั้ว, อย่างที่สุด, Syn. extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง, ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก, น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่, มีอานุภาพ, มีอำนาจมาก, มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)
Who's the Almighty God of battles?พระเยซูมันคืออะไร? How I Won the War (1967)
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why do you suppose the Almighty spoke to you, Mr.--ทำไมคุณคิดว่าท่านคุยกับคุณ Oh, God! (1977)
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว Oh, God! (1977)
I swear by Almighty God that the evidence I give shall be the truth... the whole truth and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจที่ หลักฐานที่ฉันให? ความจริงทั้งหมด และไม่มีอะไร แต่ความจริง In the Name of the Father (1993)
I swear by Almighty God... that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth... and nothing but the truth.ข้าขอสาบานต่อพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ... หลักฐานที่ฉันจะให้ ให้เป็นความจริง, ความจริงทั้งหมด . และไม่มีอะไร แต่ความจริง In the Name of the Father (1993)
I pray to the Almighty that you will forgive me... if I intone the blessings.ฉันขออภัยจากพระผู้เป็นเจ้า ...ถ้าฉันทำพิธีสวดบกพร่อง Schindler's List (1993)
Would you be willing to swear before a judge and jury, having placed your hand on the Good Book and taken an oath before Almighty God himself?คุณจะยินดีที่จะสาบานก่อนที่ผู้พิพากษาและคณะลูกขุน ที่มีอยู่ในมือของคุณในหนังสือดี และนำคำสาบานก่อนที่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจตัวเอง? The Shawshank Redemption (1994)
In sure and certain hope of the resurrection to eternal life... we commend to the Almighty God our brother Jason.แน่ใจและหวังว่า มันจะกลับมาเหมือนเดิม เราได้แต่ภาวนาต่อพระเจ้าให้พี่ของเราเจสัน The Butterfly Effect (2004)
I want you to get down on your knees and swear before Almighty God that you'll give your lives before you let any of those prisoners die.ผมอยากให้คุณทุกคนคุกเข่าลง.. และสาบานต่อหน้าพระเจ้า ว่าคุณจะต้องสละชีพตัวเอง.. The Great Raid (2005)
The almighty wedding.- งานแต่งแสนอลังการน่ะสิ The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
almightyMan is not as almighty as God.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALMIGHTY AO0 L M AY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
almighty (n) ˈɔːlmˈaɪtiː (oo1 l m ai1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大能[dà néng, ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ, ] almighty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n, adj-no, adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P) #14,566 [Add to Longdo]
オールマイティー[o-rumaitei-] (adj-na, n) almighty; (P) [Add to Longdo]
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n, adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty [Add to Longdo]
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na, n, adj-no) almighty; omnipotent [Add to Longdo]
全能者[ぜんのうしゃ, zennousha] (n) the Almighty; The Omnipotent One [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Almighty \Al*might"y\ ([add]l*m[imac]t"[y^]), a. [AS. ealmihtig,
   [ae]lmihtig; eal (OE. al) all + mihtig mighty.]
   1. Unlimited in might; omnipotent; all-powerful;
    irresistible.
    [1913 Webster]
 
       I am the Almighty God.        --Gen. xvii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   2. Great; extreme; terrible. [Slang]
    [1913 Webster]
 
       Poor Aroar can not live, and can not die, -- so that
       he is in an almighty fix.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   {The Almighty}, the omnipotent God. --Rev. i. 8.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 almighty
   adj 1: having unlimited power [syn: {almighty}, {all-powerful},
       {omnipotent}]
   n 1: terms referring to the Judeo-Christian God [syn: {Godhead},
      {Lord}, {Creator}, {Maker}, {Divine}, {God Almighty},
      {Almighty}, {Jehovah}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top