Search result for

sheriff

(36 entries)
(0.2276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheriff-, *sheriff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheriff[N] นายอำเภอ
sheriffs badge[SL] ทวารหนัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sheriff(n) นายอำเภอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sheriff.-นายอำเภอ Authority Always Wins (2012)
We should call the sheriff.เพราะว่าเธอไม่มีความลับต่างหากหล่ะ Committed (2008)
It was like I was telling the Sheriff...ใช่ ก็อย่างที่ผมบอกเจ้าหน้าที่... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
would you get me Sheriff Larsen?ช่วยส่งนายอำเภอลาเซนมาได้ไหม Changeling (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)
Not us, the sheriff's department, or the marshal's office;ไม่ใช่เรา ไม่ใช่กรมตำรวจ Changeling (2008)
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก Pilot (2008)
There's a new sheriff in town.พระเอกมาแล้ว Julie & Julia (2009)
Get off my property before I call the sheriff.ออกไปจากที่ดินของชั้น ก่อนที่ฉันจะแจ้งนายอำเภอ I Knew You Were a Pig (2009)
Sheriff Holley? I concur, Your Honor.นายอำเภอฮอลลี่/ ฉันเห็นด้วย ใต้เท้า Public Enemies (2009)
Sheriff Holley, I think this is a very nice jail you have right here.นายอำเภอฮอลลี่ ผมคิดว่าเรือนจำคุณมีมาตรการณ์ดีพอ Public Enemies (2009)
That's Sheriff Lillian Holley's personal car.แก นั้นรถส่วนตัวของนายอำเภอลินเลี่ยน ฮอลลี่ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheriffThe sheriff beat the suspect until he was almost dead.
sheriffThe sheriff established order in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายอำเภอ[N] sheriff, See also: district-chief officer, Example: นายอำเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบ้าน เพราะมีความยุติธรรมและความจริงใจต่อทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริการราชการของอำเภอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายอำเภอ[n. exp.] (nāi amphoē) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff   FR: sous-préfet [m] ; chef de district [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHERIFF    SH EH1 R AH0 F
SHERIFFS    SH EH1 R AH0 F S
SHERIFF'S    SH EH1 R AH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheriff    (n) (sh e1 r i f)
sheriffs    (n) (sh e1 r i f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sheriff {m}sheriff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シェリフ[, shierifu] (n) sheriff [Add to Longdo]
郡保安官[ぐんほあんかん, gunhoankan] (n) county sheriff [Add to Longdo]
州長官[しゅうちょうかん, shuuchoukan] (n) sheriff [Add to Longdo]
保安官[ほあんかん, hoankan] (n) peace officer; sheriff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
郡治安官[jùn zhì ān guān, ㄐㄩㄣˋ ㄓˋ ㄢ ㄍㄨㄢ, ] sheriff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheriff \Sher"iff\, n. [OE. shereve, AS. sc[imac]r-ger?fa;
   sc[imac]r a shire + ger?fa a reeve. See Shire, and {Reeve},
   and cf. {Shrievalty}.]
   The chief officer of a shire or county, to whom is intrusted
   the execution of the laws, the serving of judicial writs and
   processes, and the preservation of the peace.
   [1913 Webster]
 
   Note: In England, sheriffs are appointed by the king. In the
      United States, sheriffs are elected by the legislature
      or by the citizens, or appointed and commissioned by
      the executive of the State. The office of sheriff in
      England is judicial and ministerial. In the United
      States, it is mainly ministerial. The sheriff, by
      himself or his deputies, executes civil and criminal
      process throughout the county, has charge of the jail
      and prisoners, attends courts, and keeps the peace. His
      judicial authority is generally confined to
      ascertaining damages on writs of inquiry and the like.
      Sheriff, in Scotland, called sheriff depute, is
      properly a judge, having also certain ministerial
      powers. Sheriff clerk is the clerk of the Sheriff's
      Court in Scotland. Sheriff's Court in London is a
      tribunal having cognizance of certain personal actions
      in that city. --Wharton, Tomlins. Erskine.
      [1913 Webster] Sheriffship
      Sheriffry
      Sheriffdom
      Sheriffalty

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sheriff
   n 1: the principal law-enforcement officer in a county

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sheriff [ʃɛrəf]
   sheriff
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top