ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fisc

F IH1 S K   
110 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fisc-, *fisc*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiscal[ADJ] เกี่ยวกับการเงิน, See also: เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน, Syn. financial
fiscal year[N] ปีงบประมาณ, Syn. financial year

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
fiscal yearn. ปีงบประมาณ
confiscable(คัสฟิส'คะเบิล) adj. ยึดได้,ริบได้
confiscate(คอน'ฟิสเคท) {confiscated,confiscating,confiscates} v. ยึด,ริบ., See also: confiscation n. ดูconfiscate confiscator n. ดูconfiscate confiscatory adj. ดูconfiscate, Syn. appropriate,seize

English-Thai: Nontri Dictionary
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ
confiscate(vt) ยึดทรัพย์,ยึดเอา,ริบ
confiscation(n) การยึดทรัพย์,การริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fiscal Codeประมวลรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal yearปีภาษี, ปีงบประมาณ [ดู budget year และ tax year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal yearปีงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Fiscal Managementการจัดการด้านการเงิน [การแพทย์]
Fiscal policyนโยบายการคลัง [TU Subject Heading]
Fiscal Policy นโยบายการคลัง
แสดงโดยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล อันได้แก่ การตัดสินใจเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ หรือการลดลงในการเก็บภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิด การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม ถือเป็นนโยบายการคลังแบบหลวม ส่วนการเพิ่มการเก็บภาษีหรือลดการใช้จ่ายภาครัฐ ถือเป็นนโยบายการคลังแบบเคร่งครัด [สิ่งแวดล้อม]
Fiscal yearปีงบประมาณ [TU Subject Heading]
Fiscal yearรอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want all of them. Yes, sir. Uh, Fischer.อิสมาอิล พิชเชอร์ Schindler's List (1993)
Ismail Fischer.โจเซฟ ชาร์ฟ Schindler's List (1993)
Fischer, Ismail.เดี๋ยว... ขอโทษ... เร็วซิ สเติร์น Schindler's List (1993)
Hello, I'm Max Fischer.- หวัดดี แม็กซ์ - ผมชื่อแม็กซ์ ฟิชเชอร์ Rushmore (1998)
- Max Fischer.- แม็กซ์ ฟิชเชอร์ Rushmore (1998)
Hey, it's Max Fischer.เฮ้ ผมแม็กซ์ ฟิชเชอร์ไง Rushmore (1998)
Max Fischer?- แม็กซ์ฟิชเชอร์เหรอ Rushmore (1998)
Glory fades. I'm Max Fischer."มีเกิดมีดับ" ผมแม็กซ์ฟิชเชอร์ Rushmore (1998)
Why don't you just piss off, Fischer, you dotty skid mark?ภาษาลาตินจะถือเป็น วิชาบังคับของชั้นม.1 ถึงม.6 ไปให้พ้น ๆ เลยนะ ฟิชเชอร์ ไอ้ชอบแส่จุ้นจ้าน Rushmore (1998)
Peter Flynn, Max Fischer. - Hi. - Who's this guy?ปีเตอร์ฟลิน แม็กซ์ ฟิชเชอร์ Rushmore (1998)
I remain your friend, Max Fischer.ผมยังคงเป็นเพื่อนคุณแม็กซ์ฟิชเชอร์ Rushmore (1998)
Janet, Max Fischer. Is Mr. Blume there?เจเน็ต แม็กซ์ ฟิชเชอร์ คุณบลูมอยู่มั้ย Rushmore (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiscThe scholar is an authority on fiscal policy.
fiscJapan's fiscal year runs from April 1 till March 31 in the following year.
fiscMom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.
fiscIn such a case, restraints in fiscal policy must be brought into play.
fiscDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
fiscThey labored over the budget for the fiscal year 1997.
fiscThe Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management.
fiscJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
fiscFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
fiscTax cuts are often used as a major fiscal tool to stimulate the economy.
fiscIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
fiscThe fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีงบประมาณ[N] fiscal year, See also: budget year, Example: กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต และขยายพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537, Count unit: ปี, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[N] Fiscal Policy Office

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การริบ[n.] (kān rip) EN: confiscation   FR: confiscation [f] ; saisie [f]
การริบทรัพย์[n. exp.] (kān rip sap) EN: confiscation ; seizure   
การริบทรัพย์สิน[n. exp.] (kān rip sapsin) EN: confiscation of property   
การยึด[n.] (kān yeut) EN: seizure ; confiscation   FR: saisie [f] ; prise [f]
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphākøn) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.)   FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
นโยบายการคลัง[n. exp.] (nayōbāi kānkhlang) EN: fiscal policy ; financial policy   FR: politique fiscale [f]
ปีภาษี[n. exp.] (pī phāsī) EN: tax year   FR: année fiscale [f]
ระบบภาษี[n. exp.] (rabop phāsī) EN: tax system ; fiscal system   FR: système fiscal [m]
ริบ[v.] (rip) EN: confiscate ; seize ; withhold ; expropriate   FR: confisquer ; saisir
ริบทรัพย์[v. exp.] (rip sap) EN: confiscate property ; seize property ; confiscate   

CMU English Pronouncing Dictionary
FISC    F IH1 S K
FISCH    F IH1 SH
FISCUS    F IH1 S K AH0 S
FISCHL    F IH1 S K AH0 L
FISCAL    F IH1 S K AH0 L
FISCHEL    F IH1 SH AH0 L
FISCHER    F IH1 SH ER0
FISCHMAN    F IH1 SH M AH0 N
FISCALLY    F IH1 S K AH0 L IY0
FISCHLER    F IH1 SH AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiscal    (j) fˈɪskl (f i1 s k l)
Fischer    (n) fˈɪʃər (f i1 sh @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tintenfisch(n) |der, pl. Tintenfische| ปลาหมึก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fisch...; Flossen...finny [Add to Longdo]
Fische {pl} (Sternzeichen)Pisces [Add to Longdo]
Fischarmut {f}fish scarcity [Add to Longdo]
Fischart {f} | Fischarten {pl} | strömungsliebende Fischartenfish species | fish species | rheophile fish species [Add to Longdo]
Fischbein {n}; Barte {f} | Fischbeine {pl}; Barten {pl}whalebone; baleen | whalebones [Add to Longdo]
Fischbestand {m}fish stock [Add to Longdo]
Fischblase {f}air bladder [Add to Longdo]
Fischcremesuppe {f}bisque [Add to Longdo]
Fischdampfer {m}; Grundschleppnetzfischer {m} | Fischdampfer {pl}; Grundschleppnetzfischer {pl}trawler | trawlers [Add to Longdo]
Fischen {n}fishing [Add to Longdo]
Fischer {m} | Fischer {pl}fisherman; fisher | fishermen [Add to Longdo]
Fischerboot {n} | Fischerboote {pl}fishing boat | fishing boats [Add to Longdo]
Fischerdorf {n} | Fischerdörfer {pl}fishing village | fishing villages [Add to Longdo]
Fischerei {f} | Fischereien {pl} | industrielle Fischerei; kommerzielle Fischereifishery; fishing | fisheries | industrial fishing; commercial fishing [Add to Longdo]
Fischernetz {n}fishing net [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィスカル[, fisukaru] (n) fiscal [Add to Longdo]
フィスカルイヤー[, fisukaruiya-] (n) fiscal year [Add to Longdo]
フィスカルドラッグ[, fisukarudoraggu] (n) fiscal drag [Add to Longdo]
フィスカルポリシー[, fisukaruporishi-] (n) fiscal policy; (P) [Add to Longdo]
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
押収[おうしゅう, oushuu] (n,vs,adj-no) seizure; confiscation; (P) [Add to Longdo]
下期[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P) [Add to Longdo]
会計年度[かいけいねんど, kaikeinendo] (n) fiscal year; (P) [Add to Longdo]
経済財政政策担当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy [Add to Longdo]
今年度[こんねんど, konnendo] (n-adv,n-t) this year; this fiscal year; this school year; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎょ, gyo] FISCHFANG [Add to Longdo]
漁師[りょうし, ryoushi] Fischer [Add to Longdo]
漁村[ぎょそん, gyoson] Fischerdorf [Add to Longdo]
漁業[ぎょぎょう, gyogyou] Fischerei, Fischfang [Add to Longdo]
漁獲[ぎょかく, gyokaku] Fischfang [Add to Longdo]
漁網[ぎょもう, gyomou] Fischernetz, Fischnetz [Add to Longdo]
漁船[ぎょせん, gyosen] Fischerboot, Fischdampfer [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
[さかな, sakana] Fisch [Add to Longdo]
魚介[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fisc \Fisc\ (f[i^]sk), n. [F. fisc, fr. L. fiscus basket, money
   basket, treasury; prob. akin to fascis bundle. See {Fasces}.]
   A public or state treasury. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fisc
   n 1: a state treasury or exchequer or a royal treasury;
      originally the public treasury of Rome or the emperor's
      private purse

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 fisc /fisk/ 
  taxman; tax office

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top