Search result for

text

(170 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -text-, *text*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
text[N] ต้นฉบับ, See also: ต้นฉบับเดิม, ถ้อยคำเดิม
text[N] เนื้อหา, See also: ใจความ
text[N] หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook
text[N] ข้อความสั้นๆ, Syn. lines, document
text[N] หัวข้อสำคัญ, Syn. topic, thesis, theme
text[N] เนื้อเพลง
textile[N] สิ่งทอ, See also: ผ้า, Syn. fabric
textile[N] วัตถุดิบที่นำมาทำสิ่งทอ
textual[N] เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม, See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ, Syn. verbal, scriptural
texture[N] เนื้อผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน
textile(เทคซฺ'ไทลฺ) n. สิ่งทอ,วัตถุสิ่งทอ adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ., Syn. cloth,fabric,goods
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal
texture(เทคซฺ'เชอะ) n. เนื้อผ้า,องค์ประกอบ,เนื้อหนัง,แก่นสาร,ธาตุแท้,สิ่งทอ,วัตถุทำสิ่งทอ. vt. ทอ (สิ่งทอ) ,ทอผ้า., See also: texturally adv.
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
contexturen. การจัดหรือรวมส่วน,ส่วนประกอบ,โครงสร้าง,เนื้อผ้า,การทอเข้าด้วยกัน,ความตอนต้นหรือตอนต่อจาก
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text

English-Thai: Nontri Dictionary
text(n) หัวข้อ,ต้นฉบับ,ตัวหนังสือ,แบบเรียน,เนื้อหา,ใจความ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
textile(adj) อาจทอได้,เกี่ยวกับการทอผ้า
textile(n) สิ่งทอ,วัตถุดิบ
texture(n) การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง,องค์ประกอบ
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
pretext(n) ข้ออ้าง,ข้อแก้ตัว,มารยา,การทดสอบเบื้องต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
textข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textข้อความ, ต้นฉบับ, ตัวบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
textข้อความ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text editorบรรณาธิกรณ์ข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text fileแฟ้มข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
text modeภาวะข้อความ [มีความหมายเหมือนกับ alphanumeric mode และ character mode] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
text-based browserโปรแกรมค้นดูเชิงข้อความ, เบราว์เซอร์เชิงข้อความ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
textual criticismการวิจารณ์ตัวบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
textureลักษณะเนื้อแท้, พรรณลักษณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Text alternativeทางเลือกที่เป็นข้อความ
การใช้ข้อความแทนเนื้อหาสาระที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้อความ เป็นการกำหนดด้วยโปรแกรม หรือการใช้ข้อความเพื่อเสริมสร้างเนื้อหาสาระอื่นที่ไม่ใช้ข้อความ [Assistive Technology]
Text editors (Computer programs)โปรแกรมบรรณาธิกรข้อความ [TU Subject Heading]
text fileแฟ้มข้อความ
แฟ้มที่บันทึกแต่ละข้อความล้วน คือ ไม่มีรหัสสำหรับจัดตำแหน่งพิมพ์ หรือรหัสที่บอกว่าข้อความเป็นอักษรประเภทไหน แฟ้มนี้เรียกอีกอย่างว่า แฟ้ม ASCII โปรแกรมหลายโปรแกรมมีวิธีให้เราบันทึกเก็บแฟ้มที่สร้างขึ้นเป็นแฟ้มข้อความเราอาจนำแฟ้มนี้ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องพะวงถึงรหัสคำสั่งอื่นๆ ในแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
text to speechซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์
ซอฟต์แวร์แช่วยแปลงข้อความเป็นเสียงสังเคราะห์สำหรับช่วยผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ได้อ่านหนังสือผ่านการฟัง [Assistive Technology]
Text-to-speech synthesisเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Textbookหนังสือตำรา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Textbookหนังสือตำรา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Textbooksแบบเรียน [TU Subject Heading]
Textbooks for foreign speakersแบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Textileสิ่งทอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh! is this the third time blair's texted me?โอว นี่กี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหม ที่แบลร์ส่งข้อความให้ฉัน ? Pret-a-Poor-J (2008)
Chuck just texted me. he wants to meet me on the roof.ชัคเพิ่งส่งข้อความมา เขาอยากเจอฉันบนดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
And why text before calling if you don't need- และทำไมจะต้องส่งข้อความมาหาก่อนโทรมาถ้านายไม่ต้องการมัน There Might be Blood (2008)
So she sent a text.- เธอก็เลยส่งข้อความมา There Might be Blood (2008)
Text him.โทรหาเค้าสิ-- There Might be Blood (2008)
I've texted him six times.- ฉัยโทรหาเค้า 6 ครั้งแล้ว There Might be Blood (2008)
Well, text him again before he screws that girlงั้นก็ โทรอีกสิ ก่อนที่เค้าจะทำลายยัยนั่น There Might be Blood (2008)
Hey, is just texted me-- she said the bartender at 1oakเธอโทรมาหาฉัน บาร์เทนเดอร์ที่ 1oak There Might be Blood (2008)
My mom's texting me. Look, do whatever you want, blair,แม่ฉันส่งข้อความมาหาฉัน ดูนี่ ทำอะไรก็ได้ตามที่เธออยาก แบลร์ There Might be Blood (2008)
There may be a textbook's worth of history between the two of you, but the future is all Chloe and Jimmy's story.จากนี้ไปจะมีแต่เรื่องของสองเรา ฉันว่า คงถึงคราวที่เรา Committed (2008)
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
And, yeah, it is a bit textbook.และ ใช่ มันอิงตำราไปหน่อยนะ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
textHe studied the original text of War and Peace.
textTheir main exports are textiles, especially silk and cotton.
textThe verb 'help' takes to-infinitives and bare infinitives but bare infinitives are said to be the most common in casual text; as also used in this example sentence.
textAnd open your textbook to page 10.
textThe girl was holding several books. Not text books but thick case bound books.
textThat textbook is out of date.
textThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.
textI ran through the textbook once more before the examination.
textThis information should be covered in the main body of the text, not in the notes.
textYou must not forget your math textbook again.
textWhose textbook is this?
textThis textbook has a lot of notes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ[N] text, See also: textbook, subject matter, Syn. ตำรับตำรา, หนังสือเรียน, Example: ลูกๆ ควรมีห้องเป็นของตนเองเพื่อใช้ทำงานท่องบ่นตำรับตาราได้ตามใจ
สิ่งทอ[N] textile
สินค้าสิ่งทอ[N] textile goods, See also: fabric goods
แบบเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. หนังสือเรียน, ตำรา, Example: แบบเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มี 3 ประเภท คือ หนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ และแบบฝึกหัด, Thai definition: หนังสือที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
มาตรา[N] text, Example: ในแบบเรียนโบราณมีการนำตัวสะกดมาตราต่างๆ มาผูกเป็นกลอนเพื่อให้เด็กท่องจำ, Count unit: มาตรา, Thai definition: แม่บทแจกลูก
สิ่งทอ[N] textile, Example: สิ่งทอเป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกกีดกันทางการค้ามาเป็นเวลานาน
หนังสือเรียน[N] textbook, See also: coursebook, Syn. ตำรา, ตำรับตำรา, Example: เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน, Count unit: เล่ม, Thai definition: เอกสารที่ใช้ในการเรียน
ตัวบท[N] text, See also: clause, article, subject, matter, theme, topic, Syn. ทฤษฎี, Example: นักศึกษานิติศาสตร์ต้องศึกษาตัวบทของทั้งกฎหมายแพ่งและอาญาได้อย่างแม่นยำ, Count unit: บท, Thai definition: เนื้อหาสำคัญของเรื่องหนึ่งๆ, เนื้อหาหรือข้อความในตำรา
ตำรับตำรา[N] textbook, Syn. ตำรา, Example: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook   FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บริบท[n.] (børibot) EN: context   FR: contexte [m]
บริบททางสังคม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom) EN: social context   FR: contexte social [m]
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation   FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
ดูโค้ด[v. exp.] (dū khōt) EN: view source   FR: voir le texte source

CMU English Pronouncing Dictionary
TEXT    T EH1 K S T
TEXTS    T EH1 K S T S
TEXTER    T EH1 K S T ER0
TEXTOR    T EH1 K S T ER0
TEXTRON    T EH1 K S T R AA0 N
TEXTUAL    T EH1 K S CH AH0 W AH0 L
TEXTILE    T EH1 K S T AY2 L
TEXTURE    T EH1 K S CH ER0
TEXTURES    T EH1 K S CH ER0 Z
TEXTBOOK    T EH1 K S T B UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
text    (n) (t e1 k s t)
texts    (n) (t e1 k s t s)
textile    (n) (t e1 k s t ai l)
textual    (j) (t e1 k s ch u@ l)
texture    (n) (t e1 k s ch @ r)
textbook    (n) (t e1 k s b u k)
textiles    (n) (t e1 k s t ai l z)
textured    (j) (t e1 k s ch @ d)
textures    (n) (t e1 k s ch @ z)
textbooks    (n) (t e1 k s b u k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Text {m} | Texte {pl} | gekürzter Text | durchgestrichener Text | der vorliegende Texttext | texts | abridged text | strikethrough text | the text at hand [Add to Longdo]
Textbaustein {m}text block [Add to Longdo]
Textbearbeitung {f}word processing; text editing [Add to Longdo]
Textbuch {n}libretto [Add to Longdo]
Textdichter {m}; Textdichterin {f}librettist [Add to Longdo]
Texteingabefeld {n}text gadget; string gadget [Add to Longdo]
Textende {n}end of text (EOT) [Add to Longdo]
Texter {m} (Werbe-)copywriter [Add to Longdo]
Texter {m} (Lied-)songwriter [Add to Longdo]
Textfarbe {f}textcolor [Am.]; textcolour [Br.] [Add to Longdo]
Textfile {n}; Textdatei {f}text file [Add to Longdo]
Textfolge {f}text string [Add to Longdo]
Textil...textile [Add to Longdo]
Textilbranche {f}textile trade [Add to Longdo]
Textilfabrik {f}textile factory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
もちもち[, mochimochi] (adj-no,vs) springy (texture) [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[, akusesukontekisuto] (n) {comp} access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アバカ[, abaka] (n) (See マニラ麻) abaca (Musa textilis) [Add to Longdo]
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] texture; grain (of wood); inner essence; intrinsic order; reason; logic; truth; science; natural science (esp. physics); to manage; to pay attention to; to run (affairs); to handle; to put in order; to tidy up, #1,851 [Add to Longdo]
纺织品[fǎng zhī pǐn, ㄈㄤˇ ㄓ ㄆㄧㄣˇ, / ] textile; fabrics, #6,346 [Add to Longdo]
质地[zhì dì, ㄓˋ ㄉㄧˋ, / ] texture; background (texture); grain; quality; character; disposition, #10,261 [Add to Longdo]
教科书[jiào kē shū, ㄐㄧㄠˋ ㄎㄜ ㄕㄨ, / ] textbook, #10,402 [Add to Longdo]
课本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ, / ] textbook, #11,114 [Add to Longdo]
课文[kè wén, ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ, / ] text, #13,747 [Add to Longdo]
纺织厂[fǎng zhī chǎng, ㄈㄤˇ ㄓ ㄔㄤˇ, / ] textile factory; cotton mill, #37,460 [Add to Longdo]
考据[kǎo jù, ㄎㄠˇ ㄐㄩˋ, / ] textual criticism, #49,668 [Add to Longdo]
织品[zhī pǐn, ㄓ ㄆㄧㄣˇ, / ] textile, #69,500 [Add to Longdo]
语料库[yǔ liào kù, ㄩˇ ㄌㄧㄠˋ ㄎㄨˋ, / ] text corpus, #73,225 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンテクスト[こんてくすと, kontekusuto] context [Add to Longdo]
コンテクストエディタ[こんてくすとえでいた, kontekusutoedeita] context editor [Add to Longdo]
コンテクストセンシティブ[こんてくすとせんしていぶ, kontekusutosenshiteibu] context-sensitive (an) [Add to Longdo]
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching [Add to Longdo]
テキスト[てきすと, tekisuto] text [Add to Longdo]
テキストイメー[てきすといめー, tekisutoime-] text image [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原文[げんぶん, genbun] Text, Original [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
本文[ほんもん, honmon] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] Text, Wortlaut [Add to Longdo]
歌詞[かし, kashi] Text, Worte [Add to Longdo]
繊維工業[せんいこうぎょう, sen'ikougyou] Textilindustrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Text \Text\ (t[e^]kst), n. [F. texte, L. textus, texture,
   structure, context, fr. texere, textum, to weave, construct,
   compose; cf. Gr. te`ktwn carpenter, Skr. taksh to cut, carve,
   make. Cf. {Context}, {Mantle}, n., {Pretext}, {Tissue},
   {Toil} a snare.]
   1. A discourse or composition on which a note or commentary
    is written; the original words of an author, in
    distinction from a paraphrase, annotation, or commentary.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. (O. Eng. Law) The four Gospels, by way of distinction or
    eminence. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. A verse or passage of Scripture, especially one chosen as
    the subject of a sermon, or in proof of a doctrine.
    [1913 Webster]
 
       How oft, when Paul has served us with a text,
       Has Epictetus, Plato, Tully, preached! --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, anything chosen as the subject of an argument,
    literary composition, or the like; topic; theme.
    [1913 Webster]
 
   5. A style of writing in large characters; text-hand also, a
    kind of type used in printing; as, German text.
    [1913 Webster]
 
   6. That part of a document (printed or electronic) comprising
    the words, especially the main body of expository words,
    in contrast to the illustrations, pictures, charts,
    tables, or other formatted material which contain graphic
    elements as a major component.
    [PJC]
 
   7. Any communication composed of words.
    [PJC]
 
   8. a textbook.
    [PJC]
 
   {Text blindness}. (Physiol.) See {Word blindness}, under
    {Word}.
 
   {Text letter}, a large or capital letter. [Obs.]
 
   {Text pen}, a kind of metallic pen used in engrossing, or in
    writing text-hand.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Text \Text\, v. t.
   To write in large characters, as in text hand. [Obs.] --Beau.
   & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 text
   n 1: the words of something written; "there were more than a
      thousand words of text"; "they handed out the printed text
      of the mayor's speech"; "he wants to reconstruct the
      original text" [syn: {text}, {textual matter}]
   2: a passage from the Bible that is used as the subject of a
     sermon; "the preacher chose a text from Psalms to introduce
     his sermon"
   3: a book prepared for use in schools or colleges; "his
     economics textbook is in its tenth edition"; "the professor
     wrote the text that he assigned students to buy" [syn:
     {textbook}, {text}, {text edition}, {schoolbook}, {school
     text}] [ant: {trade book}, {trade edition}]
   4: the main body of a written work (as distinct from
     illustrations or footnotes etc.); "pictures made the text
     easier to understand"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 text
  n.
 
   1. [techspeak] Executable code, esp. a pure code portion shared between
   multiple instances of a program running in a multitasking OS. Compare
   {English}.
 
   2. Textual material in the mainstream sense; data in ordinary {ASCII} or
   {EBCDIC} representation (see {flat-ASCII}). ?Those are text files; you can
   review them using the editor.?
 
   These two contradictory senses confuse hackers, too.
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 text
   lyric; text
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Text... [tɛkst]
   textual
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Text [tɛkst] (n) , s.(m )
   lyrics; text; words
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top