ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

syllabus

S IH1 L AH0 B AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syllabus-, *syllabus*, syllabu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
syllabus(n) หลักสูตร, See also: หลักสูตรการเรียน, Syn. curriculum, course of study
syllabus(n) บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis, abstract, outline

English-Thai: Nontri Dictionary
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syllabusบทย่อคำวินิจฉัยของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I ask you about women, you'll probably give me a syllabus of your personal favorites. You may have even been laid a few times.เธอคงเคยนอนกับผู้หญิงมาแล้ว แต่เธอบอกไม่ได้หรอกว่า Good Will Hunting (1997)
You will teach only the syllabus as outlined by the department chair.ุสอนตามหลักสูตร ทีกำหนดโดยคณะเท่านั้น Mona Lisa Smile (2003)
Is there a syllabus I could get started on Or some way to catch me up?มีบทเรียนอะไรที่สามารถทำให้ฉันตามทันการสอนได้มัย? No Such Thing as Vampires (2007)
Uh, you know you still haven't given us the syllabus yet?อืมม, อาจารย์ทราบรึยังว่ายังไม่ได้ให้ ประมวลการสอนกับเราเลยนะครับ? The Visitor (2007)
The syllabus says that you're on algorithms, so let's start with some easy ones.ในหลักสูตรของพวกเธอ ถึงขั้นตอนนี้แล้ว มาเริ่มจากบทง่ายๆกันดีกว่านะ The Substitute (2010)
But I am here to tell you that the police have a suspect in custody, which means you can give your undivided attention to to the syllabus which is on your desk outlining this semester.แต่ครูอยากบอกพวกเธอว่า ตำรวจจะให้การคุ้มครองพวกเธอ หมายความว่าพวกเธอสามารถลงความเห็น Wolf Moon (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักสูตร(n) course, See also: syllabus, curriculum, programme, Example: ในปี 2517 ไทยเริ่มปฏิรูปการศึกษา มีการเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อให้เด็กเรียน เพื่อการกระทำจริงมากขึ้น, Thai Definition: รายวิชาที่กำหนดไว้ให้ศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ประมวลการสอน(n) syllabus, Example: ครูทุกคนจะต้องจัดเตรียมประมวลการสอนก่อนเปิดเรียน, Count Unit: เล่ม, ฉบับ, Thai Definition: หนังสือหรือเอกสารที่แสดงเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักสูตร[laksūt] (n) EN: course ; syllabus ; curriculum ; programme  FR: programme d'études [m] ; programme d'un cours [m] ; programme scolaire [m]
ประมวลการสอน[pramūan kān søn] (n, exp) EN: syllabus ; course syllabus  FR: syllabus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYLLABUS S IH1 L AH0 B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syllabus (n) sˈɪləbəs (s i1 l @ b @ s)
syllabuses (n) sˈɪləbəsɪz (s i1 l @ b @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszug {m} | Auszüge {pl}syllabus | syllabuses; syllabi [Add to Longdo]
Unterrichtsprogramm {n} | Unterrichtsprogramme {pl}syllabus of instruction | syllabuses of instruction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シラバス[shirabasu] (n) syllabus [Add to Longdo]
講義摘要[こうぎてきよう, kougitekiyou] (n) syllabus [Add to Longdo]
授業計画[じゅぎょうけいかく, jugyoukeikaku] (n) (See シラバス) syllabus [Add to Longdo]
要目[ようもく, youmoku] (n) syllabus; main items [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syllabus \Syl"la*bus\, n.; pl. E. {Syllabuses}, L. {Syllabi}.
   [L., fr. the same source as E. syllable.]
   1. A compendium containing the heads of a discourse, and the
    like; an abstract.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The headnote of a reported case; the brief statement
    of the points of law determined prefixed to a reported
    case. The opinion controls the syllabus, the latter being
    merely explanatory of the former.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 syllabus
   n 1: an integrated course of academic studies; "he was admitted
      to a new program at the university" [syn: {course of
      study}, {program}, {programme}, {curriculum}, {syllabus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top