Search result for

บทบาท

(60 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทบาท-, *บทบาท*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทบาท(บดบาด) น. การทำท่าตามบท, การรำตามบท, โดยปริยายหมายความว่า การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู.
บทบาทมากว. มีท่าทางมาก, ยืดยาดเพราะพิธีรีตองมาก, เช่น กว่าจะออกจากบ้านได้บทบาทมากเหลือเกิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
role of oppositionบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition, role ofบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
role, genderบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gender roleบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sex roleบทบาทตามเพศ [TU Subject Heading]
Sex role in advertisingบทบาทตามเพศในโฆษณา [TU Subject Heading]
Sex role in literatureบทบาทตามเพศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Sex role in the work environmentบทบาทตามเพศในสภาวะการทำงาน [TU Subject Heading]
Sex role on televisionบทบาทตามเพศในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Catalytic Activityบทบาทในการย่อย [การแพทย์]
Endocrine Rolesบทบาททางต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Evaluation Screening Roleบทบาทเกี่ยวกับการประเมินและสำรวจ [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As an informant, our role is to meet people?ในฐานะผู้บอกข่าว, บทบาทของเราคือต้องพบผู้คน? Episode #1.5 (2008)
The organs of state security are not allowed to function within the borders of your country.ผมเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม อวัยวะของรัฐที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้มีบทบาทภายในประเทศคุณ Burn After Reading (2008)
Number three, I don't happen to fit the role of dumb, insensitive suburban husband.บ้านเลขที่สามผมไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาท ของใบ้สามีชานเมืองรู้สึก Revolutionary Road (2008)
"Understudy" isn't a role, you moron."ตัวสำรอง" มันไม่ใช่บทบาทนะ, คุณปัญญาอ่อนป๊ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Hanna Schmitz, in view of your own admissions and your special role, you're in a different category.ฮันนา ชมิดส์ พิจารณาถึงอำนาจสั่งการ และบทบาทหน้าที่เป็นพิเศษของจำเลย ต้องจัดให้แยกเป็นกรณีต่างหาก The Reader (2008)
Our Earth relies on a balance, in which every being has a role to play and exists only through the existence of another being.โลกของเราอยู่บนความสมดุล, ซึ่งในทุกชีวิตมีบทบาทของมัน และการดำรงอยู่ของสิ่งหนึ่ง มีผลต่อการคงอยู่ของสิ่งอื่นๆ Home (2009)
In the great adventure of life on Earth, every species has a role to play, every species has its place.ในการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตบนโลก, ทุกสายพันธุ์มีบทบาท ในการดำเนินชีวิต, ทุกสายพันธุ์มีที่ของตน Home (2009)
Yet these glaciers play an essential role in the water cycle.ซึ่งธารน้ำแข็งเหล่านี้มีบทบาท ที่สำคัญต่อวัฏจักรของน้ำ Home (2009)
So Cara thinks you should be playing a larger role in our organization.คาร่า คิดว่านายน่าจะมีบทบาทใหญ่ขึ้น ในองค์กรของเรานะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
See, Michelle and me had gotten out of all this.ฟังนะ มิเชลกับฉัน ยุติบทบาททั้งหมดแล้ว Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
You're talking about more of a management role, taking a piece of the profits, stuff like that.แต่ถ้าเกิดมันเป็นไปไม่ได้ ผมก็เข้าใจแต่ผมคงต้องไป ตามทางของผม คุณกำลังพูดถึงบทบาทการจัดการ The Girlfriend Experience (2009)
I don't get that feeling from you.ก็นั่นยังไงล่ะบทบาททีม The Girlfriend Experience (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character[N] บทบาทในละคร, See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์, Syn. part, persona, role, theatrical role
cue[N] บทบาท
function[N] หน้าที่, See also: บทบาท
hat[N] บทบาท, See also: ตำแหน่ง
intendancy[N] บทบาทหน้าที่ของฝ่ายควบคุมด้านการบริหาร
mantle[N] บทบาทหน้าที่, See also: ตำแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ
part[N] บทบาทในการแสดง, See also: บทบาท
place[N] บทบาท, Syn. role
role[N] บทบาท, See also: หน้าที่, ภารกิจ, Syn. duty, function, position
title role[N] บทบาทสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
jekyll and hyde(จี'คัล,เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) ,ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว
impersonation(n) การแสดงบทบาท,การปลอมตัว,การเสแสร้ง
part(n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ
role(n) หน้าที่,บทบาท,ภารกิจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Rolle(n) |die, pl. Rollen| บทบาท
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top