ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บทบาท

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บทบาท-, *บทบาท*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บทบาท(บดบาด) น. การทำท่าตามบท, การรำตามบท, โดยปริยายหมายความว่า การทำตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู.
บทบาทมากว. มีท่าทางมาก, ยืดยาดเพราะพิธีรีตองมาก, เช่น กว่าจะออกจากบ้านได้บทบาทมากเหลือเกิน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
role of oppositionบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
opposition, role ofบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
role, genderบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gender roleบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sex roleบทบาทตามเพศ [TU Subject Heading]
Sex role in advertisingบทบาทตามเพศในโฆษณา [TU Subject Heading]
Sex role in literatureบทบาทตามเพศในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Sex role in the work environmentบทบาทตามเพศในสภาวะการทำงาน [TU Subject Heading]
Sex role on televisionบทบาทตามเพศในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Catalytic Activityบทบาทในการย่อย [การแพทย์]
Endocrine Rolesบทบาททางต่อมไร้ท่อ [การแพทย์]
Evaluation Screening Roleบทบาทเกี่ยวกับการประเมินและสำรวจ [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]
Gender Roleบทบาททางเพศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ours was an infantry role though many of us could swim only loosely, if at all.เราก็จะเปิดออกในบทบาท ทหารราบ แม้ว่าพวกเราหลายคนสามารถ ว่ายน้ำเพียงอย่างหลวม ๆ ถ้าที่ทั้งหมด How I Won the War (1967)
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู How I Won the War (1967)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
The role of the Russia House will be respected. Russell values the link.บทบาทของรัสเซียเฮ้าส์จะได้รับการเคารพ รัสเซลค่าเชื่อมโยง The Russia House (1990)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)
Have sex with them. Sell them drugs. Work on their screenplays.มีเซ็กซ์กับพวกเขา ขายยาให้พวกเขา เล่นบทบาทกับพวกเขา Basic Instinct (1992)
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)
The cherry scene will have you split ting your sides with laughter.ซาบซึ้งกับบทบาทลุงบั๊ดดี้ และฉากชามเชอรี่ ซึ่งคุณต้องหัวร่องอหายอีกครั้ง The Truman Show (1998)
- You were that poor girl.เล่นสมบทบาทมาก Rushmore (1998)
- That's their role here.นั่นคือบทบาทเขา The Time Machine (2002)
Eric, I'll put you in all my plays!Eric, ฉันจะให้เธอเล่นบทบาทของฉันทั้งหมด! A Walk to Remember (2002)
Her subversive and political teachings encourage our Wellesley girls to reject the roles they were born to fill.วิธีสอนให้แข็งข้อของเธอ กระตุ้นสาวเวลส์ลี่ย์... ให้ปฏิเสธบทบาท ที่พวกเขาเกิดมาเพื่อปฏิบัติ Mona Lisa Smile (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character[N] บทบาทในละคร, See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์, Syn. part, persona, role, theatrical role
cue[N] บทบาท
function[N] หน้าที่, See also: บทบาท
hat[N] บทบาท, See also: ตำแหน่ง
intendancy[N] บทบาทหน้าที่ของฝ่ายควบคุมด้านการบริหาร
mantle[N] บทบาทหน้าที่, See also: ตำแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ
part[N] บทบาทในการแสดง, See also: บทบาท
place[N] บทบาท, Syn. role
role[N] บทบาท, See also: หน้าที่, ภารกิจ, Syn. duty, function, position
title role[N] บทบาทสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
jekyll and hyde(จี'คัล,เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) ,ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง

English-Thai: Nontri Dictionary
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว
impersonation(n) การแสดงบทบาท,การปลอมตัว,การเสแสร้ง
part(n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ
role(n) หน้าที่,บทบาท,ภารกิจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Rolle(n) |die, pl. Rollen| บทบาท
beitragen(vi) |trug bei, hat beigetragen, zu + D| สนับสนุน, มีบทบาท, ผลักดันให้เกิด, ทำประโยชน์ เช่น Jeder kann zur Reinhaltung der Umwelt beitragen.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top