Search result for

hilt

(56 entries)
(0.0598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hilt-, *hilt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hilt[N] ด้ามมีด, See also: ด้ามกริช, ด้ามดาบ, ด้ามอาวุธ, ด้ามเครื่องมือ, Syn. haft, handle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hilt(ฮิลทฺ) n. ด้ามดาบ,ด้ามกริช,ด้านอาวุธ,ด้ามเครื่องมือ -Phr. (to the hilt เต็มที่,อย่างยิ่ง) vt. ใส่ด้าม
philter(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
philterern., Syn. potion,drug
philtre(ฟิล'เทอะ) n. ยาเสน่ห์,ยาปลูกกำหนัด,ยาแฝด. vt. ใช้ยาเสน่ห์,กระตุ้น
philtrern., Syn. potion,drug

English-Thai: Nontri Dictionary
hilt(n) ด้ามดาบ,ด้ามมีด,ด้ามกริช,ด้ามอาวุธ
philtre(n) ยาเสน่ห์,ยาแฝด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hilt's lawกฎของฮิลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe The Beverly Hilton.เชื่อว่าอยู่ที่เดอะเบอเวอรี่ ฮิลตัน Frost/Nixon (2008)
The Beverly Hilton, you say.เดอะเบอเวอรี่ ฮิลตัน ใช่มั้ย Frost/Nixon (2008)
A week later, we said goodbye to our families, we hopped on a plane, and we moved into The Beverly Hilton.อาทิตย์ต่อมาเรากล่าวลากับครอบครัว เราบินไปแล้วย้ายไปพัก ที่เดอะเบอเวอรี่ ฮิลตัน Frost/Nixon (2008)
Hilton offers equal value and better food but the Maplewood gives out warm cookies at check-in.โรงแรมฮิลตัน เสนอราคาที่เท่ากันและให้อาหารที่ดีกว่า แต่เมเปิดวูด แจกคุกกี้ร้อนๆให้ตอนเช็คอิน Up in the Air (2009)
We reserve priority assistance for our Hilton Honors members.เราให้สิทธิรับบริการก่อน แก่สมาชิกกิติมศักดิ์ของฮิลตั้นครับ Up in the Air (2009)
Oh your secret is safe with me. i spent six months In the hanoi hilton, never said a word.ความลับพวกเธอปลอดภัยแน่ ฉันจะไปอยู่ ฮานอยตั้งหกเดือน ไม่บอกใครหรอก Acafellas (2009)
I hilt in a spare tire...ผมซ่อนไว้ที่ยางอะไหล่ To Hell... And Back (2009)
It was Paris Hilton.เราไม่รู้? พวกเขาแค่หายตัวไป Fallen Idols (2009)
[whispering] Paris Hilton's not dead as far as we know, right? Pretty sure, no. - Which means it's not a--?เราจะทำยังไงต่อทีนี้? โว้ว! Fallen Idols (2009)
They worship Lincoln, Gandhi, Hilton.แต่นี่ Fallen Idols (2009)
See, I'm not a Paris Hilton BFF.ฉันพูดถูกมั้ย และขวานนี้เป็นของเขา Fallen Idols (2009)
You just got whaled on by Paris Hilton.นายอำเภอ Carnegie Fallen Idols (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hiltDoes this bus go to the Hilton Hotel?
hiltThe Hilton Hotel, please.
hiltHow much is the fare to the Hilton Hotel?
hiltHe's living his role to the hilt.
hiltWe checked in at the Hilton at three o'clock.
hiltWhen Mr Hilton wanted to sell his house he advertised it in the newspaper.
hiltHow long does it take to go from here to the Hilton Hotel?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
มือจับ[v.] (meūjap) EN: handle ; grip ; haft ; hilt   FR: saisir
น้ำมันพราย[n. exp.] (nāmman phrāi) EN: love potion ; prai oil   FR: philtre [m]
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: love philtre = love philter (Am.) ; love potion   FR: philtre d'amour [m]
ยาแฝด[n.] (yāfaēt) EN: love potion ; philter ; love philter   FR: philtre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HILT    HH IH1 L T
HILTS    HH IH1 L T S
HILTY    HH IH1 L T IY0
HILTZ    HH IH1 L T S
HILTON    HH IH1 L T AH0 N
HILTNER    HH IH1 L T N ER0
HILTON'S    HH IH1 L T AH0 N Z
HILTUNEN    HH IH1 L T AH0 N AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hilt    (n) (h i1 l t)
hilts    (n) (h i1 l t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金輪奈落[こんりんならく, konrinnaraku] (n,n-adv) utmost limits; to the finish; to the (bitter) end; to the hilt; down to the bedrock [Add to Longdo]
惚れ薬[ほれぐすり, horegusuri] (n) love potion; philter [Add to Longdo]
人中[ひとなか, hitonaka] (n) (1) in company; among people; (2) philtrum (groove in the upper lip that runs from the bottom of the nose to the lip) [Add to Longdo]
聖柄[ひじりづか, hijiriduka] (n) (1) (arch) (See 金剛杵) sword hilt shaped similar to the handle of a vajra; (2) plain, wooden sword hilt (as opposed to those wrapped in sharkskin) [Add to Longdo]
切羽;切刃[せっぱ, seppa] (n) (1) thin washer on either side of the guard (tsuba) of a sword; (2) (See 切羽詰まる) (up to) the hilt; wits' end [Add to Longdo]
切羽詰まる;切羽つまる[せっぱつまる, seppatsumaru] (v5r,vi) (See 切羽・せっぱ・2) to be at one's wits' end; to be cornered; to be packed to the hilt [Add to Longdo]
鼻の下[はなのした, hananoshita] (n) (1) upper lip; philtrum; under one's nose; (2) mouth [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) hilt (of a sword); haft (of a dagger); handgrip [Add to Longdo]
目貫;目貫き[めぬき, menuki] (n) sword hilt; decorative hilt [Add to Longdo]
目釘[めくぎ, mekugi] (n) rivet on a sword hilt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
希尔顿[Xī ěr dùn, ㄒㄧ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, / ] Hilton (hotel chain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hilt \Hilt\, n. [AS. hilt, hilte; akin to OHG. helza, Prov. G.
   hilze, Icel. hjalt.]
   1. A handle; especially, the handle of a sword, dagger, or
    the like.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hilt
   n 1: the handle of a sword or dagger

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top