ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หุ้น

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ้น-, *หุ้น*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ขาดหุ้น(vt) บ้าๆบอๆ, สติไม่ดี, ไม่เต็มบาท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้น(n) share, See also: stock, Example: มีเสียงคัดค้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจแก่เอกชน, Thai Definition: ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายหรือหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัด
หุ้นกู้(n) debenture, Example: รัฐบาลออกหุ้นกู้เป็นประกันระยะเวลา 10 ปี, Count Unit: หุ้น, Thai Definition: ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากัน และกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้ล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน, Notes: (กฎหมาย)
หุ้นส่วน(n) partner, See also: shareholder, partnership, Example: กิจการต้องล่มเพราะเกิดความขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เป็นหุ้นส่วน, บุคคลที่ลงทุนร่วมกัน
หุ้นส่วน(n) share, See also: part, hand, partnership, Example: ผมยังมีหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์, Count Unit: คน, Thai Definition: ทุนที่ร่วมกันเพื่อทำประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆ
หุ้นบุริมสิทธิ(n) preference share, Example: ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ถือครองหุ้นบุริมสิทธิในประเทศไทย, Count Unit: หุ้น, Thai Definition: หุ้นที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นสามัญ เช่น มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งผลกำไรก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุ่นน. รูป, รูปแบบ, รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่าง ๆ
หุ่นรูปปั้นหรือแกะสลักที่ทำโกลนไว้เพื่อเป็นแบบชั่วคราว, (ปาก) รูปทรงของร่างกายเป็นต้น เช่น คนนี้หุ่นดี
หุ่นชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว เช่น หุ่นกระบอก หุ่นจีน, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่กลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่นโดยได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชา แต่ไม่มีอำนาจอะไรอย่างแท้จริง เช่น เป็นหุ่นให้เขาเชิด รัฐบาลหุ่น.
หุ้นน. ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายเป็นต้น. (เทียบภาษาจีนแต้จิ๋ว หุ่ง ว่า หุ้น, ส่วน)
หุ้นหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด.
หุ่นกระบอกน. หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้างลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด.
หุ้นกู้น. ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน.
หุ่นขี้ผึ้งน. หุ่นที่ทำด้วยขี้ผึ้งเป็นต้น มักทำเป็นรูปคนที่มีชื่อเสียง สวมใส่เสื้อผ้า มองดูคล้ายคนจริง ๆ.
หุ่นจีนน. หุ่นชนิดหนึ่ง ทำเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีน มีทั้งชนิดครึ่งท่อนและเต็มตัว ใช้คนเชิดคนเดียว.
หุ่นนิ่งน. เรียกภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว ว่า ภาพหุ่นนิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shareหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockหุ้น, สินค้าคงคลัง, มูลภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
debentureหุ้นกู้, ใบหุ้นกู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unsecured debentureหุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
equity sharesหุ้นของบริษัทจำกัด (ก. อังกฤษ) [ ดู equity ความหมายที่ ๒ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share entered in a name certificateหุ้นชนิดระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share entered in a certificate to bearerหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paid-up stockหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unissued stockหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
share, bearerหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank stockหุ้นธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Capital stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Equityหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Shareหุ้น [เศรษฐศาสตร์]
Stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Blue chipหุ้นชั้นดี, Example: หุ้นสามัญของบริษัทที่เป็นที่รู้จักกว้างขวาง เป็นบริษัทที่สามารถทำผลกำไรให้เติบโตและจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องมายาวนาน อีกทั้งมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของผู้บริหาร สินค้า และการให้บริการ [ตลาดทุน]
Blue chip stockหุ้นบริษัทชั้นดี, Example: หุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินงานที่มั่นคง สามารถรักษาระดับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและเป็นบริษัทที่มีการวางแผนขยายกิจการโดยคำนึงถึงผลกำไรระยะยาวยิ่งกว่าการทำกำไรระยะสั้น ในตลาดหลักทรัพย์ที่สัดส่วนของจำนวนนักลงทุนมีมากกว่านักเก็งกำไร ราคาของหุ้นบริษัทชั้นดีมักจะมีราคาสูงเพราะอุปสงค์มีมาก แต่ในตลาดหลักทรัพย์ที่นักลงทุนมีสัดส่วนน้อยกว่านักเก็งกำไร ราคาหุ้นชั้นดีกลับอยู่ในระดับต่ำ ไม่เป็นที่นิยมของนักเก็งกำไรเพราะปั่นราคาได้ยาก ไม่สามารถใช้กลเม็ดด้านข่าวลือหรือข่าววงใน [ตลาดทุน]
Treasury stockหุ้นของบริษัทที่บริษัทถือไว้เอง (หุ้นทุนซื้อคืน), Example: หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของกิจการ ซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ซื้อคืนกลับมาจากผู้ถือหุ้น หุ้นทุนซื้อคืนนี้ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ [ตลาดทุน]
Common stockหุ้นสามัญ, Example: หลักทรัพย์ที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อระดมเงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้นสามัญมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัท ร่วมตัดสินใจในนโยบายการดำเนินงานของบริษัท และร่วมตัดสินใจในปัญหาสำคัญของบริษัทผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล (dividend) เมื่อราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท และมีโอกาสได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่ (right) เมื่อบริษัทเพิ่มทุนขยายกิจการ หากบริษัทเลิกกิจการ ก็จะได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ของบริษัทจากยอดสุทธิหลังจากชำระคืนเจ้าหนี้และพันธะต่าง ๆ หมดแล้ว หุ้นสามัญมีอีกชื่อหนึ่งว่า ordinary share [ตลาดทุน]
Debentureหุ้นกู้, Example: เป็นตราสารการกู้เงินระยะยาว (อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากประชาชน ซึ่งออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนด และจะได้คืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุในตราสาร หลักทรัพย์ที่บริษัทนำออกจำหน่ายเพื่อกู้เงินจากผู้ลงทุน หุ้นกู้จะมี กำหนดเวลาไถ่ถอนคืนที่แน่นอน ผู้ถือหุ้นกู้มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท จะได้รับดอกเบี้ยตอบแทนเป็นงวด ๆ ตามอัตราที่กำหนด ตลอดอายุของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในหุ้นกู้จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับฐานะกิจการของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และระดับอัตรา ดอกเบี้ยในตลาดการเงินขณะที่นำหุ้นกู้ออกจำหน่ายครั้งแรก [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember, share. It's share and share alike.โปรดจำไว้ว่าหุ้น มันร่วมกัน และร่วมกันเหมือนกัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I mean our partnership is untied.หมายความว่าเราเลิกผูกหุ้นส่วนแล้วน่ะสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You changed partners but you still got the same deal.นายเปลี่ยนหุ้นส่วน แต่ข้อตกลงยังคงเดิม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And there isn't any partner this time to shoot you down.คราวนี้ไม่มีหุ้นส่วนช่วย ยิงเชือกให้ด้วยสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง How I Won the War (1967)
Oh, stocks and bonds! I've lost me place!โธ่ หุ้นกับพันธบัตร ฉันเสียที่ของฉันไปแล้ว The Little Prince (1974)
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
My partners will give you a fair price.ถ้านายขาย หุ้นส่วนฉันจะให้ราคา สูงกว่าราคายุติธรรม Field of Dreams (1989)
My partners don't care and are ready to foreclose.หุ้นส่วนฉันไม่สนใจนายสักนิด และกำลังจำนองที่อยู่ในตอนนี้ Field of Dreams (1989)
I have a board. I have family shareholders.ฉันมีคณะกรรมการ ฉันมีผู้ถือหุ้นของครอบครัว The Russia House (1990)
To you, and to our new partnership, welcome.ให้คุณและหุ้นส่วนใหม่ของเรายินดีต้อนรับ The Russia House (1990)
Maybe you could come in with me, take a piece of this joint. It'd be good.บางทีคุณน่ามาร่วมกับผม เป็นหุ้นส่วนกับร้าน น่าจะดี Goodfellas (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [ f ] ; modèle [ m ] ; mannequin [ m ]
หุ่น[hun] (n) EN: model ; replica  FR: modèle [ m ] ; maquette [ f ] ; réplique [ f ]
หุ้น[hun] (n) EN: share ; stake ; part  FR: action (boursière) [ f ] ; titre [ m ] ; part [ f ] ; participation [ f ]
หุ่นกระบอก[hunkrabøk] (n) EN: puppet ; puppet show  FR: marionnette [ f ] ; guignol [ m ]
หุ้นกู้[hunkū] (n) EN: debenture  FR: obligation [ f ]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[hunkū plaēng saphāp] (n, exp) EN: convertible debentures
หุ่นจำลอง[hun jamløng] (n, exp) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up  FR: modèle [ m ] ; réplique [ f ]
หุ้นทุน[hun thun] (n, exp) EN: equity share
หุ้นบุริมสิทธิ[hunburimmasit] (n, exp) EN: preference shares ; preferred stock
หุ่นพยนต์[hunphayon] (n) EN: effigy enlivened by magic

English-Thai: Longdo Dictionary
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership
earning per share(n) กำไรต่อหุ้น ย่อด้วย EPS เช่น The earning per share for ICI Pakistan, excluding the impact of deferred tax, increased by 31%, from Rs 11.6 per share to Rs 15.2 per share.
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million., Syn. I.P.O.
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blue-chip(adj) หุ้นที่มีค่าสูงและเป็นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมาก
copartner(n) หุ้นส่วน (มักมีหุ้นเท่าๆ กัน), Syn. partner, associate
ordinary share(n) หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท
partner(n) หุ้นส่วน, See also: ผู้ร่วมมือ, ผู้ร่วมกระทำ, Syn. accessory, accomplice, colleague, cooperator
stockholder(n) ผู้ถือหุ้น, See also: หุ้นส่วน, Syn. shareholder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
bond(บอนดฺ) { bonded, bonding, bonds } n. ข้อผูกมัด, ข้อตกลงในสัญญา, สิ่งผูกมัด, พันธนาการ, สลัก, ตรวน, โซ่, การคุมขัง, การติดคุก, พันธบัตร, ใบกู้ยืม, ใบหุ้นกู้, พันธุกรรม, พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi., vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน, เชื่อมติด, ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
cahoots(คะฮูทซ') n. หุ้นส่วน, การร่วม
capital stockn. ค่าของหุ้น, ราคาหุ้น, เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด, หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) { capitalized, capitalised, capitalizing, capitalising, capitalizes, capitalises } vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่, เสนอทุนให้, ให้ทุน, ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น, ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน, สมาคมนายธนาคาร, สมาคม, ห้างหุ้นส่วน, สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร, ใบหุ้นของบริษัท
debenture bondn. ใบหุ้นกู้ของบริษัท

English-Thai: Nontri Dictionary
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
consortium(n) สมาคม, สหภาพ, ห้างหุ้นส่วน, สมาคมนายธนาคาร
corner(n) มุม, หัวมุม, หัวโค้ง, หัวถนน, หัวเลี้ยวหัวต่อ, หุ้นส่วน
firm(n) ห้างร้าน, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท, กงสี, ร้านค้า
holder(n) ผู้ถือหุ้น, ด้ามถือ, ผู้ครอบครอง, เจ้าของ, ผู้เช่า
holdings(n) ที่ดิน, หุ้นส่วน, การครอบครอง, ทรัพย์สิน
inscription(n) การจารึก, คำจารึก, คำอุทิศ, ใบหุ้น, การลงทะเบียน
investment(n) การลงทุน, การซื้อหุ้น, เงินลงทุน, การให้, การมอบตำแหน่ง
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง, ผู้ขายหุ้น, ผู้ทำงานเหมา
partner(n) หุ้นส่วน, คู่คิด, คู่ขา, ผู้ร่วมมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
authorized shareหุ้นจดทะเบียน
common share(n) หุ้นสามัญ
common stock(n) หุ้นสามัญ
convertible preferred share(n) หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ
limited liability partner(n) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
preferred shareหุ้นบุริมสิทธิ
preferred stock(n) หุ้นบุริมสิทธิ
voting stock(n) หุ้นที่ให้สิทธ์ออกเสียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
配当株[はいとうかぶ, haitoukabu] หุ้นปันผล
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] หุ้นบุริมสิทธิ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かぶ, kabu] TH: หุ้น  EN: share
株式[かぶしき, kabushiki] TH: หุ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
handeln(vt) |handelte, hat gehandelt| ค้าขายที่ตลาดหรือที่ตลาดหุ้น, Syn. verkaufen
einsteigen(vi) |stieg ein, ist eingestiegen| เข้าร่วมหุ้นธุรกิจ เช่น in ein Unternehmen einsteigen, See also: der Einstieg

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aktie(n) หุ้น

French-Thai: Longdo Dictionary
monter(vi, vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top