ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grip

G R IH1 P   
114 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grip-, *grip*
English-Thai: Longdo Dictionary
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grip[N] การยึดเกาะ, See also: การฉวย, การจับ, การกำ
grip[N] ความเข้าใจ, Syn. comprehension, understanding, Ant. misunderstanding
grip[VT] ยึด, See also: ฉวย, จับ, ยึด, เกาะ, Syn. catch, grasp, seize
gripe[VI] บ่นไม่หยุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นว่า, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, รำคาญ, Syn. complain, criticize, grumble
gripe[VI] ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
gripe[VT] ทำให้ปวดแน่นท้อง (คำไม่เป็นทางการ)
grippe[N] ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ), Syn. epidemic, flu, influenza, grip
grippe[ADJ] ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
griping[N] อาการปวดแน่นท้อง
gripe at[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ตำหนิเกี่ยวกับ, Syn. gripe about, complain about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
grip brakeเบรคมือ
gripe(ไกรพฺ) v.,n. (การ) ยึด,จับ,กุม,กดขี่,บ่น,ปวดแน่นในท้อง,รบกวน,ทำให้เคือง,รับลม (ใบเรือ), See also: gripes อาการปวดแน่นในท้อง. griper n. gripingly adv., Syn. pinch,cramp
gripey(ไกร'พี) adj. =gripy
grippe(กริพ) n. ไข้หวัดใหญ่
gripping(กริพ'พิง) adj. น่าสนใจ, See also: grippingingly adv. grippingness n., Syn. attractive
grippy(กริพ'พี) adj. เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
gripsack(กริพ'แซค) n. กระเป๋าเดินทาง,กระเป๋าหิ้ว
gript(กริพทฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ grip
gripy(ไกร'พี) adj. มีอาการปวดเกร็งในท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
grip(vt) จับแน่น,ยึด,เกาะ,กำ
gripe(vt) ดึง,ผูก,ทำให้จุก,ทำให้เจ็บปวด,กดขี่,รบกวน,ยึด,จับ,กุม
grippe(n) ไข้หวัดใหญ่
grips(n) โรคจุก,อาการแน่นท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grippe; influenzaไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grip strengthแรงบีบมือ [TU Subject Heading]
Grip Strengthกำลังในการกำมือ [การแพทย์]
Gripe Waterไกรพ์วอเตอร์ [การแพทย์]
Grips, Liftingการจับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can I have you right out there in the country, Gripweed?ฉันจะมีคุณสิทธิออกมี ในประเทศ กริปวีด? How I Won the War (1967)
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
Out, Gripweed.ออก กริปวีด เบรกมือใน How I Won the War (1967)
- Is your feet, Gripweed, wet?เป็นเท้าของคุณ กริปวีด เปียก? ไม่ How I Won the War (1967)
Put me down for last stag. - Gripweed.กริปวีด ครับ? How I Won the War (1967)
Well, our officer calls me up and he says, "Musketeer Gripweed..."ก็เจ้าหน้าที่ของเราเรียกฉันขึ้น และ เขาบอกกับฉันเขาบอกว่าเสือ กริปวีด เขาเป็นเด็กชายสูง How I Won the War (1967)
Pick those bits up, Gripweed.เลือกบิตเหล่านั้นขึ้น กริปวีด How I Won the War (1967)
Get your cable out, Gripweed.รับสายของคุณออก กริปวีด รับครึ่งติดตามนี้กลับมา How I Won the War (1967)
Cable attached, Gripweed?สายเคเบิ้ลที่แนบมา กริปวีด? โอเคไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
- At the throat, Gripweed!ที่ลำคอ กริปวีด! How I Won the War (1967)
Gripweed, have you stolen the roller?กริปวีด มีคุณถูกขโมยลูกกลิ้ง? How I Won the War (1967)
And, Gripweed, what's more, who's had my Brylcreem?ผู้ที่มีบริลครีมของฉันได้ อย่างไร คุณ? How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gripThe lecture gripped the audience.
gripThe company went after its No. 1 customer gripe: power outages.
gripFind one's grip on life.
gripHe has a grip of steel.
gripIt is high time we aired some of our gripes.
gripThe wrestler has a formidable grip.
gripHe was in the grip of poverty.
gripI have a gripping pain here.
gripThe officer gripped his arm.
gripShe gripped my arm tightly.
gripBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
gripThe owner of the small dog gripped its neck and scolded it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือจับ[N] handle, See also: grip, haft, hilt, Syn. ที่จับ, ด้ามจับ, Example: เธอเปลี่ยนมาจับที่มือจับสิจะได้ไม่ร้อนมือ, Count unit: ข้าง, ด้าม, Thai definition: ส่วนที่ใช้สำหรับให้มือยึดหรือจับ
หนีบ[V] pinch, See also: grip, clamp, nip, fork out, Syn. คีบ, บีบ, Example: ฉันกลัวปูหนีบที่นิ้วหัวแม่มือ, Thai definition: คีบหรือบีบให้แรงให้แน่นด้วยของที่เป็นง่ามเช่น ง่ามนิ้วมือหรือตะไกรเป็นต้น
งับ[V] bite, See also: grip, seize with teeth, Syn. กัด, เขมือบ, ขย้ำ, Ant. ปล่อย, Example: ท่าทางที่มันจ้องและเตรียมจะกระโดดงับนั้นแสดงว่ามันเอาจริง, Thai definition: อาการที่อ้าปากคาบหรือกัดโดยเร็ว
คว้าไขว่[V] grasp at, See also: grip, Syn. ไขว่คว้า, Example: ทุกคนต่างแย่งกันคว้าไขว่ลูกโป่งในอากาศ, Thai definition: ยื่นมือไปจับหรือฉวยมาโดยเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ามปืน[n. exp.] (dām peūn) EN: gunstock ; grip   
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
กำ[v.] (kam) EN: grasp ; hold ; clench ; grip ; seize   FR: empoigner ; saisir ; serrer
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดนก[n. exp.] (khaiwat nok) EN: bird flu ; avian flu   FR: grippe aviaire [f]
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwat yai) EN: flu ; influenza   FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่เม็กซิโก = ไข้หวัดเม็กซิโก[n. exp.] (khaiwat yai Meksikō = khaiwat yai Meksikō) EN: Mexican flu   FR: grippe mexicaine [f] ; grippe A [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (khaiwat yai thammadā) FR: grippe saisonnière [f]
คีบ[v.] (khīp) EN: pinch ; tong ; grip ; clamp ; nip ; fork over   FR: pincer ; serrer

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIP    G R IH1 P
GRIPP    G R IH1 P
GRIPE    G R AY1 P
GRIPS    G R IH1 P S
GRIPED    G R AY1 P T
GRIPES    G R AY1 P S
GRIPPI    G R IH1 P IY0
GRIPPO    G R IH1 P OW0
GRIPING    G R AY1 P IH0 NG
GRIPPED    G R IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grip    (v) grˈɪp (g r i1 p)
grips    (v) grˈɪps (g r i1 p s)
gripes    (n) grˈaɪps (g r ai1 p s)
grippe    (n) grˈiːp (g r ii1 p)
gripped    (v) grˈɪpt (g r i1 p t)
grippes    (n) grˈiːps (g r ii1 p s)
gripping    (v) grˈɪpɪŋ (g r i1 p i ng)
gripsack    (n) grˈɪpsæk (g r i1 p s a k)
gripsacks    (n) grˈɪpsæks (g r i1 p s a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
握住[wò zhù, ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ, ] grip; hold, #12,971 [Add to Longdo]
抓力[zhuā lì, ㄓㄨㄚ ㄌㄧˋ, ] grip [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehgriffschalter {m}grip shifter [Add to Longdo]
Grips {m}; Köpfchen {n}savvy [Add to Longdo]
Griff {m}; Halt {m} | Griffe {pl} | etw. in den Griff bekommen | etw. in den Griff bekommengrip | grips | to get a grip on sth. | to get to grips with sth. [Add to Longdo]
Griffschale {f}grip plate [Add to Longdo]
Griff-Schalter {m}Grip Shift [Add to Longdo]
Gripzange {f}gripping pliers [Add to Longdo]
Grippewelle {f} [med.]flu epidemic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がみがみ[, gamigami] (adv) (on-mim) nagging; griping [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
アウトサイドグリップ[, autosaidogurippu] (n) outside grip [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イングリッシュグリップ[, ingurisshugurippu] (n) English grip (tennis) [Add to Longdo]
インターロッキンググリップ[, inta-rokkingugurippu] (n) interlocking grip (golf) [Add to Longdo]
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis) [Add to Longdo]
グリップ[, gurippu] (n) grip; (P) [Add to Longdo]
シェークハンドグリップ[, shie-kuhandogurippu] (n) shake-hands grip (in ping-pong, table tennis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, v. t. [From {Grip} a grasp; or P. gripper to seize;
   -- of German origin. See {Gripe}, v. t.]
   To give a grip to; to grasp; to gripe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, n. [L. gryps, gryphus. See {Griffin}, {Grype}.]
   (Zool.)
   The griffin. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, n. [Cf. AS. grip furrow, hitch, D. greb.]
   A small ditch or furrow. --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, v. t.
   To trench; to drain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grip \Grip\, n. [AS. gripe. Cf. {Grip}, v. t., {Gripe}, v. t.]
   1. An energetic or tenacious grasp; a holding fast; strength
    in grasping.
    [1913 Webster]
 
   2. A peculiar mode of clasping the hand, by which members of
    a secret association recognize or greet, one another; as,
    a masonic grip.
    [1913 Webster]
 
   3. That by which anything is grasped; a handle or gripe; as,
    the grip of a sword.
    [1913 Webster]
 
   4. A device for grasping or holding fast to something.
    [1913 Webster]
 
   5. Specif., an apparatus attached to a car for clutching a
    traction cable.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A gripsack; a hand bag; a satchel or suitcase. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   7. (Med.) The influenza; grippe.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grip
   n 1: the act of grasping; "he released his clasp on my arm"; "he
      has a strong grip for an old man"; "she kept a firm hold on
      the railing" [syn: {clasp}, {clench}, {clutch}, {clutches},
      {grasp}, {grip}, {hold}]
   2: the appendage to an object that is designed to be held in
     order to use or move it; "he grabbed the hammer by the
     handle"; "it was an old briefcase but it still had a good
     grip" [syn: {handle}, {grip}, {handgrip}, {hold}]
   3: a portable rectangular container for carrying clothes; "he
     carried his small bag onto the plane with him" [syn: {bag},
     {traveling bag}, {travelling bag}, {grip}, {suitcase}]
   4: the friction between a body and the surface on which it moves
     (as between an automobile tire and the road) [syn: {grip},
     {traction}, {adhesive friction}]
   5: worker who moves the camera around while a film or television
     show is being made
   6: an intellectual hold or understanding; "a good grip on French
     history"; "they kept a firm grip on the two top priorities";
     "he was in the grip of a powerful emotion"; "a terrible power
     had her in its grasp" [syn: {grip}, {grasp}]
   7: a flat wire hairpin whose prongs press tightly together; used
     to hold bobbed hair in place; "in Britain they call a bobby
     pin a grip" [syn: {bobby pin}, {hairgrip}, {grip}]
   v 1: hold fast or firmly; "He gripped the steering wheel"
   2: to grip or seize, as in a wrestling match; "the two men
     grappled with each other for several minutes" [syn:
     {grapple}, {grip}]
   3: to render motionless, as with a fixed stare or by arousing
     terror or awe; "The snake charmer fascinates the cobra" [syn:
     {fascinate}, {transfix}, {grip}, {spellbind}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 grip /xrip/
  adhesion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top