ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chunky

CH AH1 NG K IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chunky-, *chunky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chunky[ADJ] หนาและสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pretty much the only thing that can disturb a beetle's feeding pattern and make them chunky is something toxic.ที่รบกวนรูปแบบการกินของด้วง และทำให้พวกมันอ้วน ก็คือพวกสารพิษ The Twist in the Plot (2013)
I woke up in my coffin while you guys rubbed some dude's blood and other chunky bits on me.ฉันฟื้นขึ้นมาในโลงศพ ขณะที่พวกนายเช็ดเลือดและ อะไรสักอย่างบนตัวฉัน (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)
Don't they feed you at home, chunky trunks, huh?ที่บ้านให้กินอะไรกัน อาหารขยะเหรอ หือ? Pain & Gain (2013)
I'm thinkin' hash, but only if it's like chunky style, okay?ฉัน thinkin 'กัญชา แต่ถ้า ก็ชอบสไตล์อ้วนได้ไหม 2 Guns (2013)
There was blood everywhere and chunky bits.มีเลือดกระจายเละเทะไปหมด The Bod in the Pod (2012)
Okay, belts were two years ago, and chunky boots were five years ago.โอเค เราเคยเล่นเข็มขัดไปแล้วเมื่อสองปีก่อน และบูทสั้นก็เคยทำไปแล้วเมื่อห้าปีก่อน Makeover (2012)
It's... pair it with a chunky boot.จับคู่เข็มขัดกับบูทสั้น Makeover (2012)
I, uh, just wanted to let you know that I gave, uh, Chunky Stu...ฉัน แค่อยากให้คุณรุ้อะไรบางอย่าง ว่าผมให้ เอ่อ เจ้า Chunky stu Remember the Time (2012)
I, uh, brought you a piece of Chunky Stu's pizza.ฉันชื้อพิซซ่าChunky Stu'sมาฝาก Remember the Time (2012)
Oh. Wake me up in ten for Chunky Stu.โอ้ นับถึงสิบแล้วปลุกฉันทีเพื่อ Chunky stu Remember the Time (2012)
I ended up blowing chunks on my chunky heels.ฉันต้องจบลงด้วยการเป่าส้นรองเท้าอ้วนๆ ของตัวเอง A Kiss Before Lying (2012)
There are plenty of pictures of me smiling with my dad, but I was just being bribed with tubs of Chunky Monkey.มีรูปเยอะแยะของชั้นที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆพ่อ แต่มันก็แค่การติดสินบนด้วยชังกี้มังกี้ Picture This (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUNKY    CH AH1 NG K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chunky    (j) tʃˈʌŋkiː (ch uh1 ng k ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
空也餅[くうやもち, kuuyamochi] (n) (See 餅・もち,餡) chunky mochi made with half-polished rice, stuffed with red bean paste [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chunky \Chunk"y\ (ch[u^][ng]k*[y^]), a.
   Short and thick. [U. S.] --Kane.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chunky
   adj 1: like or containing small sticky lumps; "the dumplings
       were chunky pieces of uncooked dough" [syn: {chunky},
       {lumpy}]
   2: short and thick; as e.g. having short legs and heavy
     musculature; "some people seem born to be square and chunky";
     "a dumpy little dumpling of a woman"; "dachshunds are long
     lowset dogs with drooping ears"; "a little church with a
     squat tower"; "a squatty red smokestack"; "a stumpy ungainly
     figure" [syn: {chunky}, {dumpy}, {low-set}, {squat},
     {squatty}, {stumpy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top