Search result for

livestock

(40 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -livestock-, *livestock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
livestock[N] ปศุสัตว์, Syn. cattle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
livestock(ไลว'สท๊อค) n. ปศุสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
livestock(n) ปศุสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
livestock insuranceการประกันภัยปศุสัตว์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Livestockปศุสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Livestockปศุสัตว์ [TU Subject Heading]
Livestockปศุสัตว์ [การแพทย์]
Livestock projectsโครงการพัฒนาปศุสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're shut in here like goddam livestock.หลานถูกขังในนี้ เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงเลย The Education of Little Tree (1997)
Said he couldn't abide the taste of livestock.เขาชอบที่จะลิ้มรสชาติของสัตว์ Underworld (2003)
Originally assigned to handle livestock.จากตอนแรกที่ถูกมอบหมายให้ทำปศุสัตว์ The Great Raid (2005)
Six hundred pounds of very pissed-off livestock if you'll excuse me.นึกดูแล้วกันวัวขนาดหกร้อยปอนด์ ที่กำลังตื่นตระหนก No Country for Old Men (2007)
In olden days, folks paid my grandmama using tobacco and livestock.อาจจะ ในทางอื่น Burning House of Love (2008)
They're deciding in front of us, like livestock at a state fair.พวกเขาพยายามที่จะเลือก พวกเรา เหมือนเลือกสันค้า There's No 'I' in Team (2008)
The livestock is either dying or has been eaten.ปศุสัตว์ไม่ตายก็ถูกิน The Labyrinth of Gedref (2008)
...and it took no livestock - only people...และมันก็ไม่ได้ยุ่งยุ้งฉางของชาวบ้านเลย มันโจมตีแต่คน Lancelot (2008)
This area is where we keep our livestock.บริเวณนี้ เป็นที่กักขังสัตว์ Superhero Movie (2008)
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)
Like the life cycle of livestock, which may never see a meadow.เหมือนวงจรชีวิตของสัตว์ในฟาร์ม ที่ไม่มีวันเห็นทุ่งหญ้า Home (2009)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปศุสัตว์[N] domestic animal, See also: livestock, cattle, Syn. ปศุ, Example: การปลูกพืช และการเลี้ยงปศุสัตว์ รวมทั้งการผสม และการคัดพันธุ์ อาจจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่เรารู้จัก, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เลี้ยงใช้แรงงานเช่น ช้าง ม้า แพะ แกะ วัว ควาย
วัวควาย[N] cattle, See also: livestock, Example: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มักจะพาวัวควายของเขาไปกินหญ้ากลางทุ่ง, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ [n. exp.] (kotmāi kīokap pasusat) EN: livestock legislation   
วัวควาย[n.] (wūa-khwāi) EN: cattle ; livestock   FR: bétail [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVESTOCK    L AY1 V S T AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
livestock    (n) (l ai1 v s t o k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals [Add to Longdo]
Tierzucht {f}livestock breeding; animal breeding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家畜[かちく, kachiku] (n) domestic animals; livestock; cattle; (P) [Add to Longdo]
家畜商[かちくしょう, kachikushou] (n) domestic livestock dealer [Add to Longdo]
家畜登録[かちくとうろく, kachikutouroku] (n) registration of livestock [Add to Longdo]
畜類[ちくるい, chikurui] (n) livestock; domestic animals [Add to Longdo]
農牧[のうぼく, nouboku] (n) raising crops and livestock [Add to Longdo]
牧場[ぼくじょう(P);まきば(P), bokujou (P); makiba (P)] (n) (1) farm (livestock); ranch (US); station (Aus, NZ); (2) pasture land; meadow; grazing land; (P) [Add to Longdo]
有畜農業[ゆうちくのうぎょう, yuuchikunougyou] (n) farming complemented by raising livestock [Add to Longdo]
褥草;蓐草[じょくそう, jokusou] (n) (obsc) straw or hay (layed out in barns for livestock) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chù, ㄔㄨˋ, ] livestock; domesticated animal; domestic animal [Add to Longdo]
畜牲[chù shēng, ㄔㄨˋ ㄕㄥ, ] livestock, or specifically the six farm animals cow, horse, sheep, cock, dog, pig 牛馬羊雞狗豬|牛马羊鸡狗猪; an insult, You animal! [Add to Longdo]
刍豢[chú huàn, ㄔㄨˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] livestock; farm animals [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  livestock
      n 1: any animals kept for use or profit [syn: {livestock},
           {stock}, {farm animal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top