ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stockroom

S T AA1 K R UW2 M   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stockroom-, *stockroom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stockroom[N] ห้องเก็บสินค้า, See also: ห้องพัสดุ, Syn. storage, storehouse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stockroom(สทอค'รูม) n. ห้องพัสดุ,ห้องเก็บของ,ห้องสินค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
stockroom(n) ห้องแสดงสินค้า,ห้องเก็บสินค้า,ห้องพัสดุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Morgan's on an errand, Anna's in the stockroom...มอร์แกนลากิจ แอนนาอยู่ในห้องเก็บของ Chuck Versus the Seduction (2008)
Hi there, Welcome to the Stockroom.สวัสดี ยินดีต้อนรับสู่ร้าน สต๊อครูม Bears in Chains (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STOCKROOM    S T AA1 K R UW2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stockroom    (n) stˈɒkruːm (s t o1 k r uu m)
stockrooms    (n) stˈɒkruːmz (s t o1 k r uu m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerraum {m} | Lagerräume {pl}stockroom | stockrooms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貯蔵室[ちょぞうしつ, chozoushitsu] (n) storeroom; stockroom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stockroom
      n 1: storeroom for storing goods and supplies used in a business
           [syn: {stockroom}, {stock room}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top