ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reproved

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reproved-, *reproved*, reprov, reprove
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reproved มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reproved*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprove[VT] ตำหนิ, See also: ดุด่า, ว่ากล่าว, Syn. blame, curse, rebuke
reprove for[PHRV] ด่าว่ารุนแรง, See also: ประณาม, Syn. tell off

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reproval(รีพรู'เวิล) n. = reproof (ดู)
reprove(รีพรูฟว') vt.,vi. กล่าวคำตำหนิ,ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ดุ,ประณาม,แสดงความไม่เห็นด้วย, See also: reprover n., Syn. censure ###A. praise

English-Thai: Nontri Dictionary
reprove(vt) ตำหนิ,ติเตียน,กล่าวหา,ต่อว่า,ประณาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Enterprise is scheduled for a reprovisioning stop at Yorktown,เอนเทอพไรส ไว้สำหรับการหยุด เรื่องการให้ยอร์ก Star Trek Beyond (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
ว่ากล่าว[V] reprove, See also: rebuke, reprimand, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ติเตียน, ติ, ว่าขาน, Ant. ชมเชย, Example: เด็กพวกนี้ถูกพ่อแม่ว่ากล่าวเป็นประจำเพราะมีปัญหาเรื่องความประพฤติ, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
ว่าขาน[V] reprimand, See also: reprove, rebuke, censure, admonish, condemn, reproach, scold, Syn. ต่อว่า, Ant. ชมเชย, Example: ไม่ว่าญาติพี่น้องจะว่าขานอย่างไร เขาก็ยืนยันจะทำงานนี้ต่อไป, Thai definition: พูดให้เห็นข้อบกพร่อง
สวด[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
เทศน์[V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
คุ[V] scold, See also: rebuke, chide, reprove, reprimand, censure, admonish, reproach, Syn. ดุ, Example: ผมถูกคุณพ่อคุเอาใหญ่, Notes: (ปาก)
พ้อ[V] complain, See also: blame, grumble, reprove, reproach, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อ, ตัดพ้อต่อว่า, Example: คนที่ถูกขัดใจหรือไม่ได้ตามที่ตนต้องการซึ่งมักจะออกมาในรูปตัดพ้อ บ่นพึมพำ แสดงท่าไม่พอใจ, Thai definition: พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
ตำหนิติเตียน[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ว่ากล่าว, Ant. สรรเสริญ, ชมเชย, Example: เขาตำหนิติเตียนรัฐบาลด้วยถ้อยคำอันแหลมคม ในคอลัมน์ของเขา, Thai definition: ว่ากล่าวตักเตือน, ยกโทษขึ้นพูด
ตำหนิ[V] reprimand, See also: blame, reprove, reproach, rebuke, condemn, censure, Syn. ติเตียน, ว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย
ตะคอก[V] bawl, See also: browbeat, bellow, reprove loudly, shout, yell, reproach, Syn. ตวาด, ขู่, Example: ตำรวจบางนายตะคอกข่มขู่ราษฎรเพราะเห็นว่าตนมีอำนาจมากกว่า
ติติง[V] reproach, See also: censure, reprove, blame, reprimand, criticize, blame, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: ทำไมไม่ติติงไปที่นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลบ้างล่ะ, Thai definition: ทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ติเตียน[V] blame, See also: reprove, express disapproval, censure, Syn. ตำหนิ, ติ, กล่าวโทษ, ครหา, ตำหนิติเตียน, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน, Thai definition: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ
กระหนาบ[V] rebuke, See also: reprimand, reprove, Example: เขาถูกครูใหญ่คอยกระหนาบอยู่เสมอจึงไม่กล้านอกลู่นอกทาง, Thai definition: พูดหรือขมขู่ให้กลัวไม่กล้าทำนอกลู่นอกทาง
ขนาบ[V] castigate, See also: reprimand, blame, reprove, condemn, chastise, chasten, Syn. เล่นงาน, ดุ, ตำหนิ, ตักเตือน, ว่ากล่าว, กำราบ, Example: ผมจะขนาบเขาเอง
ด่าทอ[V] revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate   FR: reprocher ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: blame ; reprove ; reprimand ; reproach ; criticise   FR: blâmer ; réprimander
ตัดพ้อ[v.] (tatphø) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment   
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points   FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ว่า[v.] (wā) EN: reprove ; reproach ; rebuke ; blame ; criticize ; scold ; admonish ; take to task   FR: reprocher ; critiquer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprove (v) rˈɪprˈuːv (r i1 p r uu1 v)
reproved (v) rˈɪprˈuːvd (r i1 p r uu1 v d)
reproves (v) rˈɪprˈuːvz (r i1 p r uu1 v z)
reproving (v) rˈɪprˈuːvɪŋ (r i1 p r uu1 v i ng)
reprovingly (a) rˈɪprˈuːvɪŋliː (r i1 p r uu1 v i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chì, ㄔˋ, ] blame; reprove; reprimand, #16,726 [Add to Longdo]
诤言[zhèng yán, ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] to reprove; forthright admonition, #102,769 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
getadeltreproved [Add to Longdo]
rügen | rügend | rügt | rügteto reprove | reproving | reproves | reproved [Add to Longdo]
rügend {adv}reprovingly [Add to Longdo]
tadeln | tadelndto reprove | reproving [Add to Longdo]
tadeltreproves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
勘責[かんせき, kanseki] (n) reproving for a fault [Add to Longdo]
詰責[きっせき, kisseki] (n,vs) (obsc) reproach; reprove; reprimand [Add to Longdo]
叱られる[しかられる, shikarareru] (v1) to be scolded; to be reproved [Add to Longdo]
窘める[たしなめる, tashinameru] (v1,vt) (uk) to chide; to rebuke; to reprove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprove \Re*prove"\ (r?-pr??v"), v. t. [imp. & p. p. {Reproved}
   (-pr??vd"); p. pr. & vb. n. {Reproving}.] [F. r['e]prouver,
   OF. reprover, fr. L. reprobare. See {Reprieve}, {Reprobate},
   and cf. {Reproof}.]
   1. To convince. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When he is come, he will reprove the world of sin,
       and of righteousness, and of judgment. --John xvi.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To disprove; to refute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reprove my allegation, if you can.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To chide to the face as blameworthy; to accuse as guilty;
    to censure.
    [1913 Webster]
 
       What if thy son
    [1913 Webster]
 
       Prove disobedient, and, reproved, retort,
       "Wherefore didst thou beget me?"   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To express disapprobation of; as, to reprove faults.
    [1913 Webster]
 
       He neither reproved the ordinance of John, neither
       plainly condemned the fastings of the other men.
                          --Udall.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To reprehend; chide; rebuke; scold; blame censure.
 
   Usage: {Reprove}, {Rebuke}, {Reprimand}. These words all
      signufy the expression of disapprobation. To reprove
      implies greater calmness and self-possession. To
      rebuke implies a more excited and personal feeling. A
      reproof may be administered long after the offience is
      committed, and is usually intended for the reformation
      of the offender; a rebuke is commonly given at the
      moment of the wrong, and is administered by way of
      punishment and condemnation. A reprimand proceeds from
      a person invested with authority, and is a formal and
      offiscial act. A child is reproved for his faults, and
      rebuked for his impudence. A military officer is
      reprimanded for neglect or violation of duty.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top