Search result for

สวด

(51 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สวด-, *สวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
สวด[V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
สวดมนต์[V] pray, Syn. สาธยายมนต์, สวดมนต์ไหว้พระ, Example: หากพระจะบริหารร่างกาย ท่านใช้วิธีเดินจงกรมและสวดมนต์ไปด้วย
สวดอภิธรรม[V] pray for funeral, Syn. สวดพระอภิธรรม, Example: ในพิธีศพ เมื่อพระให้ศีลจบแล้วก็จะเริ่มสวดอภิธรรม, Thai definition: สวดในงานศพ โดยใช้ธรรมะชั้นสูงมี 7 คัมภีร์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สวดก. ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์ เช่น สวดสังคหะ สวดพระอภิธรรม
สวดนินทาว่าร้าย, ดุด่า, ว่ากล่าว, เช่น ถูกแม่สวด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe we should say a little prayer.บางทีเราควรจะสวดมนต์กันสักหน่อย Pilot (2008)
So I can prayไปเพื่อสวดมนต์ Portrait of a Beauty (2008)
Is she still praying?นางไปสวดมนต์อยู่ล่ะมั้ง Portrait of a Beauty (2008)
Let's pray.ร่วมกันสวดอธิษฐาณ Babylon A.D. (2008)
Would you like to pray with me?คุณจะมาสวดอธิษฐาณร่วมกันมั๊ย Babylon A.D. (2008)
I don't feel like praying anymore.ฉันไม่อยากสวดอธิษฐาณอีกแล้ว Babylon A.D. (2008)
The Lord saw fit to answer my prayers.พระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำสวดภาวนาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What does she mean "answers her prayers"?เธอหมายความว่าอะไรเนี่ย "ตอบสนองคำสวดภาวนาของเธอ"? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I want you to say your prayers every night, hear?ฉันจะสวดมนต์ให้ทุกคืน ได้ยินไหม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I tell you what, my knees are sore cause I've been on them every night asking the Lord, I say God, bring him home safely.จะบอกอะไรให้ เข่าของฉัน แสบไปหมดเพราะฉันคุกเข่า สวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าทุกคืน ขอให้เธอกลับบ้านอย่างปลอดภัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Ah ah ah! Not till we say grace.อา อา ไม่จนกว่า เราจะสวดมนต์ Superhero Movie (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
สวด[v.] (sūat) EN: reprove ; rebuke   
สวดมนต์[v. exp.] (sūatmon) EN: pray   FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier

English-Thai: Longdo Dictionary
mantra(n) บทสวดมนต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chant[VI] ร้องเพลง, See also: สวดมนต์, Syn. sing, intone
get down[PHRV] สวด, See also: สวดมนต์, Syn. go down
go down[PHRV] สวดอ้อนวอน, See also: สวดภาวนา, Syn. get down
intonate[VT] สวดมนต์, Syn. chant
pray[VI] ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
pray[VT] ภาวนา, See also: สวดมนต์, อธิษฐาน, Syn. supplicate, entreat
pray for[PHRV] สวดขอ, See also: ภาวนา, สวดอ้อนวอน
pray to[PHRV] สวดอ้อนวอนกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
asperges(แอัสเพอ'จีซ) n. พิธีพรมน้ำมนต์, เพลงสวดในพิธีนี (rite of sprinkling with water)
azan(อาซาน') n. การเรียกให้สวดมนต์ (วันละห้าครั้ง) ของชาวมุสลิม
baccalaureate(แบคคะลอ'รีเอท) n. บัณฑิตปริญญาตรี,พิธีศาสนาสำหรับบัณฑิตจบใหม่,คำสวดมนต์ในพิธีดังกล่าว
breviary(บรี'วิเออรี่) n. หนังสือบทสวดมนต์และอธิษฐานทุกวันของศาสนาคาทอลิก,ใจความสำคัญ
chant(ชานทฺ) n. เพลง,การร้องเพลง,การท่อง,การสวดมนต์,ท่วงทำนองการร้องเพลง -vt.ร้องเพลง,ร้องสวดมนต์,สรรเสริญ,ชม, See also: chantingly adv.
chapel(แชพ'เพิล) n. โบสถ์เล็ก,พิธีทางศาสนา,โรงพิมพ์,ห้องในโรงพิมพ์,โรงสวด,ห้องสวดมนต์ในโรงเรียน,โรงพยาบาล
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral

English-Thai: Nontri Dictionary
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
chant(n) การร้องเพลงในศาสนา,การสวดมนต์
chant(vi) ร้องเพลง,สวดมนต์
chapel(n) โบสถ์,วิหาร,หอสวดมนต์,อุโบสถ
church(n) โบสถ์,ศาสนจักร,การสวดมนต์,การฟังเทศน์,การบวชเรียน
hymn(n) เพลงสรรเสริญ,เพลงสวด,บทสวดสรรเสริญพระเจ้า
hymnal(n) หนังสือบทสวด,หนังสือเพลงสวด
intone(vt) ออกเสียงสูงต่ำ,สวดมนตร์
litany(n) การสวดมนตร์,การอธิษฐาน,เพลงสวด
liturgy(n) การสวดมนตร์,พิธีสวดมนตร์,พิธีสักการะบูชา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
祈る[いのる, inoru] Thai: สวดมนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top