Search result for

prim

(177 entries)
(0.0461 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prim-, *prim*
English-Thai: Longdo Dictionary
primary(adj) ปฐมภูมิ
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prim[ADJ] เรียบร้อย, See also: เป็นระเบียบ, สงบเสงี่ยม, Syn. formal, stiff, decorous
prim[VI] วางท่าเหมาะสม
prim[VT] วางท่าเหมาะสม
prim.[ABBR] ในลำดับแรก (คำย่อของ primary)
prima[N] ตัวชูโรง
prime[ADJ] ที่ดีที่สุด, See also: ที่ดีเลิศ
prime[ADJ] ที่สำคัญที่สุด, Syn. top, superior
prime[ADJ] ที่มาลำดับแรก, Syn. earliest, beginning
prime[ADJ] ที่เป็นจำนวนเฉพาะ
prime[N] ขั้นแรก, See also: ช่วงแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prim(พริม) adj.,vi. (ทำให้) เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,สงบเสงี่ยม., See also: primness n., Syn. proper,
prima(พรีมะ) adj. ตัวชูโรง,ที่หนึ่ง,อันดับหนึ่ง
prima donna(พรี'มะ ดอน'นะ) n.นักร้องคณะระบำบัลเล่ท์ที่เป็นตัวชูโรง,บุคคลที่ทะนงตัวและเจ้าอารมณ์ pl. prima donnas
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
primacy(ไพร'มะซี) n. ความเป็นอันดับหนึ่ง,ฐานะสูงสุดหรือสำคัญที่สุด,อำนาจหน้าที่ของbishop, Syn. supremacy
primal(ไพร'เมิล) adj. ครั้งแรก,ดั้งเดิม,สำคัญที่สุด,เป็นรากฐาน, Syn. first,original
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,แรกเริ่ม, Syn. mostly
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด,อันดับแรก,ครั้งแรก,ดีเลิศ,ดั้งเดิม,เบื้องต้น,ประถม,ระยะแรก,ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด,สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง,ตำแหน่งอาร์บิชอพ,การเลือกตั้งครั้งแรก,แม่สี,ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ
primacy(n) ความแรกเริ่ม,ความเป็นอันดับหนึ่ง
primal(adj) ครั้งแรก,แต่ต้น,ปฐม,แต่แรก,ดั้งเดิม
primarily(adv) แรกเริ่ม,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,อย่างสำคัญ
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
prime(n) ต้นทุน,ดอกเบี้ย,วัยหนุ่มสาว,รุ่งอรุณ,ระยะเริ่มแรก
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prima facie caseคดีมีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie tortการละเมิดที่มีมูล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary๑. ปฐมภูมิ, ขั้นต้น๒. สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primaryปฐม, ขั้นปฐม, ขั้นต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primaryปฐมภูมิ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary abscessฝีต้น, ฝีปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary airลมปฐมภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary and secondary meanings of wordsลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cardinal vowelsสระมาตรฐานชุดหลัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primaquineไพรมาควีน [TU Subject Heading]
primary canalprimary canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary coilขดลวดปฐมภูมิ, ขดลวดของหม้อแปลงต่อโดยตรงกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิจะน้อยกว่าจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ ถ้าเป็นหม้อแปลงลง จำนวนรอบของขดลวดจะกลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
primary colourสีปฐมภูมิ, แสงสีใด ๆ ของแสงสีจำนวน 3 สีคือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน เมื่อแสงทั้งสามสีนี้มารวมกันในปริมาณที่พอเหมาะจะให้แสงสีขาว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primary Data ข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลดิบหรือข้อมูลหยาบที่ได้ประมวลผล และทำตารางแล้ว มักประกอบด้วยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอนุกรม ของข้อมูลที่เป็นจำนวนสมบูรณ์ซึ่งเสนอออกมาในรูปตารางสถิติ [สิ่งแวดล้อม]
primary dataข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อมูลที่ผู้ใช้จะต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจทำได้โดยการสัมภาษณ์ วัด นับ หรือสังเกตจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยมีผู้ใดเก็บรวบรวมไว้ก่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Primary depressionดีเปรสชันแรก [อุตุนิยมวิทยา]
Primary Driveแรงดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
่ช่วยขับน้ำมันและก๊าซให้ไหลเข้าไปในหลุมเจาะ ในแหล่งน้ำมัน แรงขับตามธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่กับน้ำมันดิบ (Solution gas) ก๊าซธรรมชาติที่เกิดอยู่อย่างอิสระ (free gas) น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก ในแหล่งน้ำมันทุกแหล่งจะมีแรงขับตามธรรมชาติอย่างน้อย 1 อย่าง หรือบางทีมี 2 อย่าง แรงขับตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อมีการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Primary earnings per shareกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Primary Forest (n ) ป่าดั้งเดิม (ป่าไม้)
primary obligorลูกหนี้ตามสัญญาหลัก
primitiveบุพกาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If our intel's correct, you're our prime candidateถ้าเกิดเราคิดถูก นายคือตัวแทนที่เลิศที่สุดของปีต่อไป New Haven Can Wait (2008)
She's lost a primary shield and stabilizes.ยานสูญเสียเกราะหลัก และระบบการทรงตัวไป Destroy Malevolence (2008)
We've lost our primary weapon.เราสูญเสียระบบอาวุธหลัก Destroy Malevolence (2008)
Bring the tanks here and prime the detonators.ไปขนถังก๊าซมา แล้วติดตั้งเชื้อปะทุ Rookies (2008)
We've lost both primary weapons.อาวุธหลักเสียหายทั้งคู่ครับ Shadow of Malevolence (2008)
Primatech paper is always on the lookoutไพรมาเทคเปเปอร์นั้นจะคอยเฝ้ามองดู Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And still at your prime of 57.ทั้งๆที่คุณเพิ่ง 57 Beethoven Virus (2008)
Prime Entertainment presentsPrime Entertainment presents Baby and I (2008)
A Prime Entertainment productionA Prime Entertainment production Baby and I (2008)
How about the Prime Minister?นายกรัฐมนตรีเลยเป็นไง The Bank Job (2008)
Round of C4 and primer.ซี 4 กับ ชนวน Rambo (2008)
- Natascha. Are you the prima...?นาตาชา คุณคือดารา.. The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primHe is now in the prime of manhood.
primWhile welcoming the firming up of the present government policy to abandon the proposal of the reform bill to the Diet, at the same time some are worried that Prime Minister Koizumi won't clearly state the bill's withdrawal.
primThe Prime Minister nominated him as Foreign Minister.
primThe Prime Minister has resigned yesterday.
primGrooming in primates increases group cohesion.
primAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
primThe present Prime minister was not present at the ceremony.
primThe dark horse candidate was losing in the polls before the primary.
primThis problem is too difficult for primary school children to solve.
primPrimitive calculating machines existed long before computers were developed.
primThe news of the prime minister's resignation took us by surprise.
primHis resignation as Prime Minister came as a surprise.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป.[N] primary education, Syn. ประถมศึกษา
แม่สี[N] primary colours, Count unit: สี
สมัยดึกดำบรรพ์[N] primitive age, See also: primeval age, Syn. สมัยพระเจ้าเหา, ครั้งพระเจ้าเหา, Ant. สมัยใหม่, Example: การสังเคราะห์แสงเป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดออกซิเจนส่วนใหญ่ขึ้นในบรรยากาศโลกตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์, Thai definition: เวลานานมาแล้ว
แม่สี[N] primary colors, Example: คุณสามารถที่จะผสมสีใหม่ขึ้นมาใช้เองได้โดยการใช้แม่สีมาผสมกันทำตามขั้นตอน, Thai definition: กลุ่มสี ซึ่งสามารถผสมออกมาเป็นสีอื่นๆ ได้ทุกสี
เข้าว่า[ADV] basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง
ป่าดิบ[N] evergreen forest, See also: primary forest, virgin forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล, Count unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
พื้นฐาน[ADJ] primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
มุขมนตรี[N] king's counselor, See also: prime minister, premier, chief councilor, adviser of senior government officials, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ที่ปรึกษาราชการชั้นผู้ใหญ่
แรก[ADJ] original, See also: primary, Thai definition: ต้น, เดิมที
ลงพื้น[V] prime, Thai definition: เอาวัตถุฉาบทาลงบนพื้น ก่อนที่จะเขียนลวดลายหรือทาน้ำมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit   FR: prime [f] ; rémunération [f] ; rétribution [f]
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather   FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
เบี้ยประกัน[n. exp.] (bīa prakan) EN: insurance premium   FR: prime d'assurance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIM    P R IH1 M
PRIME    P R AY1 M
PRIMM    P R IH1 M
PRIMO    P R IY1 M OW2
PRIMP    P R IH1 M P
PRIMA    P R IY1 M AH0
PRIMLY    P R IH1 M L IY0
PRIMAL    P R AY1 M AH0 L
PRIMER    P R AY1 M ER0
PRIMES    P R AY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prim    (v) (p r i1 m)
prima    (j) (p r ii1 m @)
prime    (v) (p r ai1 m)
primp    (v) (p r i1 m p)
prims    (v) (p r i1 m z)
primal    (j) (p r ai1 m l)
primed    (v) (p r ai1 m d)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primes    (v) (p r ai1 m z)
primly    (a) (p r i1 m l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Primogenitur(n) |die| การเป็นลูกคนโต, See also: das Erstgeburtsrecht

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Primärluft {f}primary air [Add to Longdo]
Primärbestattung {f}primary burial [Add to Longdo]
Primärbibliothek {f}source library [Add to Longdo]
Primärdatei {f} [comp.]primary file [Add to Longdo]
Primärdaten {pl} [comp.]primary data [Add to Longdo]
Primäre Informationsquelle {f}chief source of information [Add to Longdo]
Primärmedium {n}primary medium [Add to Longdo]
Primärprogramm {n} [comp.]source program [Add to Longdo]
Primaten {pl} [biol.]primates [Add to Longdo]
Prime {f}keynote; tone [Add to Longdo]
Primel {n} [bot.] | Primeln {pl}primula; primrose | primroses [Add to Longdo]
Primitivismus {m}primitivism [Add to Longdo]
Primus {m}top pupil [Add to Longdo]
Primzahl {f} [math.]prime number [Add to Longdo]
Primzahl {f}indivisible number [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
ゴールデンアワー[, go-ruden'awa-] (n) prime time television (wasei [Add to Longdo]
ゴールデンタイム[, go-rudentaimu] (n) prime-time television (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主环[zhǔ huán, ㄓㄨˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] primary ring [Add to Longdo]
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, / ] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls [Add to Longdo]
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, ] primary education; junior school education [Add to Longdo]
初选[chū xuǎn, ㄔㄨ ㄒㄩㄢˇ, / ] primary election (US) [Add to Longdo]
原始林[yuán shǐ lín, ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄌㄧㄣˊ, ] primitive forest; original forest cover [Add to Longdo]
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, / ] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia) [Add to Longdo]
原色[yuán sè, ㄩㄢˊ ㄙㄜˋ, ] primary color [Add to Longdo]
启动作业[qǐ dòng zuò yè, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] priming task [Add to Longdo]
启动技术[qǐ dòng jì shù, ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] priming technique [Add to Longdo]
报春花[bào chūn huā, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄨㄚ, / ] Primula malacoides [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station [Add to Longdo]
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原始的[げんしてき, genshiteki] primitiv, original [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Privet \Priv"et\, n. [Cf. Scot. privie, Prov. E. prim-print,
   primwort. Prob. for primet, and perh. named from being cut
   and trimmed. See, {Prim}, a., and cf. {Prime} to prune,
   {Prim}, n., {Prie}, n.] (Bot.)
   An ornamental European shrub ({Ligustrum vulgare}), much used
   in hedges; -- called also {prim}.
   [1913 Webster]
 
   {Egyptian privet}. See {Lawsonia}.
 
   {Evergreen privet}, a plant of the genus {Rhamnus}. See
    {Alatern}.
 
   {Mock privet}, any one of several evergreen shrubs of the
    genus {Phillyrea}. They are from the Mediterranean region,
    and have been much cultivated for hedges and for
    fancifully clipped shrubberies.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prim \Prim\, n. [See {Privet}.] (Bot)
   The privet.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prim \Prim\, a. [OF. prim, prin, prime, first, principal. sharp,
   thin, piercing, fr. L. primus first. See {Prime}, a.]
   Formal; precise; affectedly neat or nice; as, prim
   regularity; a prim person. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prim \Prim\, v. t. [imp. & p. p. {Primmed}; p. pr. & vb. n.
   {Primming}.]
   To deck with great nicety; to arrange with affected
   preciseness; to prink.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prim \Prim\, v. i.
   To dress or act smartly. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prim
   adj 1: affectedly dainty or refined [syn: {dainty}, {mincing},
       {niminy-piminy}, {prim}, {twee}]
   2: exaggeratedly proper; "my straitlaced Aunt Anna doesn't
     approve of my miniskirts" [syn: {priggish}, {prim}, {prissy},
     {prudish}, {puritanical}, {square-toed}, {straitlaced},
     {strait-laced}, {straightlaced}, {straight-laced}, {tight-
     laced}, {victorian}]
   v 1: assume a prim appearance; "They mince and prim"
   2: contract one's lips; "She primmed her lips after every bite
     of food"
   3: dress primly [syn: {prim}, {prim up}, {prim out}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bonus
 
 1. ikramiye, fazladan ödenen bir meblağ, prim.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bounty
 
 1. cömertlik
 2. cömertçe verilen hediye, ihsan
 3. prim, ikramiye
 4. öldürülen zararlı hayvan başına belediyece ödenen para.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 contribution
 
 1. yardım, bağış, muavenet, iane
 2. makale, yazı
 3. (tic.) vergi, mükellefiyet
 4. aidat, prim
 5. müştereken mesul olanlardan birinin hissesini vermesi hali.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 premium
 
 1. prim
 2. (satışta) hediye
 3. (sig.)orta ücreti
 4. bir şeye itibari değerinden fazla olarak verilen fiyat
 5. hisse senetleri veya paranın mübadele farkı
 6. değer
 7. yarışmada verilen ödül. at a premium fazla fiyatla, itibari değeri üstünde
 8. çok rağbette, çok aranılan.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top