ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorous

D EH1 K ER0 AH0 S   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorous-, *decorous*, decorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorous[ADJ] เหมาะสม, See also: ถูกกาลเทศะ, มีมารยาท
decorously[ADV] อย่างเหมาะสม, See also: อย่างมีมารยาท, Syn. properly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decorous(เดค'คะรัส) adj. มีมารยาท,มีการอบรมที่ดี,ไม่น่าเกลียด,งดงาม,decorousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
indecorous(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ,ผิดมารยาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, really, the whole thing is-is quite, uh... uh, um... decorous.ทุกอย่างมันช่าง... ...ถูกกาละเทศะ The Imitation Game (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DECOROUS    D EH1 K ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorous    (j) dˈɛkərəs (d e1 k @ r @ s)
decorously    (a) dˈɛkərəsliː (d e1 k @ r @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decorous \Dec"or*ous\ (d[e^]k"[-o]r*[u^]s or d[-e]*k[=o]"r[u^]s;
   277), a. [L. dec[=o]rus, fr. decor comeliness, beauty; akin
   to decere. See {Decent}, and cf. {Decorum}.]
   Suitable to a character, or to the time, place, and occasion;
   marked with decorum; becoming; proper; seemly; befitting; as,
   a decorous speech; decorous behavior; a decorous dress for a
   judge.
   [1913 Webster]
 
      A decorous pretext the war.       --Motley.
   -- {De*co"rous*ly}, adv. -- {De*co"rous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorous
   adj 1: characterized by propriety and dignity and good taste in
       manners and conduct; "the tete-a-tete was decorous in the
       extreme" [ant: {indecorous}, {indelicate}]
   2: according with custom or propriety; "her becoming modesty";
     "comely behavior"; "it is not comme il faut for a gentleman
     to be constantly asking for money"; "a decent burial";
     "seemly behavior" [syn: {becoming}, {comely}, {comme il
     faut}, {decent}, {decorous}, {seemly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top