Search result for

primarily

(35 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primarily-, *primarily*, primary
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primarily[ADV] แรกเริ่ม, Syn. originally
primarily[ADV] อย่างที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamentally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,แรกเริ่ม, Syn. mostly

English-Thai: Nontri Dictionary
primarily(adv) แรกเริ่ม,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,อย่างสำคัญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's primarily who you'll talk to.นั่นคือขั้นต้นที่สำคัญมาก ต่อคนที่นายจะต้องคุยด้วย ABQ (2009)
They're looking for bottlenose dolphin, primarily.เมื่อชาวประมงมาถึงทะเลสาบ The Cove (2009)
They deal primarily with the flu.เขาทำงานกับเชื้อหวัด Amplification (2009)
It's primarily used in the production of heat insulating materials.ซึ่งโดยทั่วไปมันจะใช้ในการทำฉนวนกันความร้อน Episode #1.7 (2009)
I worked primarily with Joshua Moore.แต่ส่วนใหญ่แล้วฉันทำงานที่โจชัวร์ มัวร์ New History (2009)
I've been working primarily on soldiers, dr.- ฉันทำงานส่วนใหญ่กับทหาร New History (2009)
E coils primarily spread through fecal material.การแพร่กระจายแรกเริ่มของอีควอไลน์ อาจมาจากอุจจาระก็ได้ Bad Seed (2009)
Since a few days ago, sales of primarily high-priced luxury goods have quickly started to rise.ตั้งแต่ 2-3 วันก่อน ยอดขายสินค้าราคาสูง สินค้าหรูๆเพิ่มขึ้นครับ My Fair Lady (2009)
and although my heart went out primarily to the families of the victimsในขณะที่ผมโศกเศร้าแทน ครอบครัวเหยื่อ Sherlock Holmes (2009)
Let me show you where you're gonna be working primarily. Go ahead, take a look.จะพาไปดูว่าหลักๆคุณทำงานตรงไหน Iron Man 2 (2010)
Are you looking for teaching at a place where pencils aren't primarily used as weapons?คุณกำลังหาที่สอนใหม่ ปากหายแล้วบอกว่าหลงมา? A Very Glee Christmas (2010)
You've probably never heard of me since I primarily teach night school.เพราะผมสอนเฉพาะภาคค่ำ Conspiracy Theories and Interior Design (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primarilyCue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.
primarilyThis dictionary is primarily intended for high school students.
primarilyWhat makes the Japanese unique is primarily their belief that they are unique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าว่า[ADV] basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkhan thīsut) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMARILY    P R AY0 M EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primarily    (a) (p r ai1 m @ r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children) [Add to Longdo]
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice) [Add to Longdo]
ポン酢醤油[ポンずしょうゆ, pon zushouyu] (n) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice) [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation) [Add to Longdo]
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right [Add to Longdo]
応手[おうしゅ, oushu] (n) (primarily in shogi or go) response; countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primarily \Pri"ma*ri*ly\, adv.
   In a primary manner; in the first place; in the first place;
   in the first intention; originally.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primarily
   adv 1: for the most part; "he is mainly interested in
       butterflies" [syn: {chiefly}, {principally}, {primarily},
       {mainly}, {in the main}]
   2: of primary import; "this is primarily a question of
     economics"; "it was in the first place a local matter" [syn:
     {primarily}, {in the first place}] [ant: {secondarily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top