ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

primarily

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primarily-, *primarily*, primary
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primarily(adv) แรกเริ่ม, Syn. originally
primarily(adv) อย่างที่เป็นพื้นฐาน, Syn. fundamentally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, แรกเริ่ม, Syn. mostly

English-Thai: Nontri Dictionary
primarily(adv) แรกเริ่ม, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
primarilyCue cards are used primarily on television to help the actors remember their lines.
primarilyThis dictionary is primarily intended for high school students.
primarilyWhat makes the Japanese unique is primarily their belief that they are unique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าว่า(adv) basically, See also: primarily, Example: เขาขอเอาความสะดวกสบายเข้าว่าไว้ก่อนโดยไม่คำนึงถึงอะไรอีกแล้ว, Thai Definition: เอาเป็นเกณฑ์, เอาเป็นที่ตั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างสำคัญที่สุด[yāng samkhan thīsut] (adv) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
primarily

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primarily

WordNet (3.0)
primarily(adv) of primary import, Syn. in the first place, Ant. secondarily
chiefly(adv) for the most part, Syn. mainly, principally, in the main, primarily

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Primarily

adv. In a primary manner; in the first place; in the first place; in the first intention; originally. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
本来[ほんらい, honrai] (n-adv, n-t, adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P) #1,904 [Add to Longdo]
貴殿[きでん, kiden] (pn, adj-no) (1) (hon) you (primarily used by men in letters to their male equals or superiors); (2) (arch) (hon) your residence #7,704 [Add to Longdo]
尿[にょう(P);ゆばり(ok);いばり(ok);ゆまり(ok);ばり(ok);しい(ok);しし(ok);しと(ok), nyou (P); yubari (ok); ibari (ok); yumari (ok); bari (ok); shii (ok); shishi (ok); ] (n) (しい, しし, and しと were primarily children's words) urine; (P) #10,828 [Add to Longdo]
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P) #13,566 [Add to Longdo]
電脳[でんのう, dennou] (n) { comp } electronic brain; computer (primarily Chinese usage) #13,927 [Add to Longdo]
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P) #14,351 [Add to Longdo]
片仮名[かたかな(P);カタカナ(P), katakana (P); katakana (P)] (n) (uk) (See 平仮名) katakana; angular Japanese syllabary used primarily for loanwords; (P) #15,795 [Add to Longdo]
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit #16,195 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top