Search result for

pote

(142 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pote-, *pote*
Possible hiragana form: ぽて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potent[ADJ] มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless
potence[N] อำนาจ, See also: สมรรถภาพ, Syn. potency
potency[N] ศักยภาพ, See also: อำนาจ, ความสามารถ, พละกำลัง, Syn. power, energy, vigor, influence, control, Ant. weakness
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
potential[ADJ] ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, inherent
potential[N] ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiate[VT] เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
potential difference[N] ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potence(โพ'เทินซฺ) n. = potency
potency(โพ'เทินซี) n. กำลัง,อำนาจ,พลัง,ความแรง,ความแข็งแรง,สมรรถภาพ,ความได้ผล,บุคคลหรือสิ่งที่มีอำนาจ, Syn. power,authority
potent(โพ'เทินทฺ) adj. มีกำลัง,มีอำนาจ,มีพลัง,มีผล,แรง,สามารถ,มีอำนาจ,สามารถสืบพันธ์ได้., See also: potentness n.
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
capote(คะโพท) n. เสื้อคลุมยาวที่มีหมวกคลุมติดอยู่,ประทุนรถ
compote(คอม'โพท) n. น้ำเชื่อมผลไม้,จานผลไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
capote(n) ประทุนรถ,หลังคารถ
hypotenuse(n) ด้านตรงข้ามมุมฉาก
impotence(n) ความหมดอำนาจ,ความหมดกำลัง,ความตายด้าน
impotent(adj) ไร้อำนาจ,หมดกำลัง,ไร้สมรรถภาพ
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potency๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย)๒. ฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potencyศักยภาวะ, พลัง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potentialศักยะ, ศักย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential functionฟังก์ชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential gradientความชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential userผู้มีศักยภาพจะใช้ (บริการ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential dividerตัวแบ่งศักย์, ความต้านทานที่ถูกต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อแบ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้นออกเป็นความต่างศักย์ย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potential due to hydrostatic pressureศักย์เนื่องจากความ กดของน้ำนิ่ง [อุตุนิยมวิทยา]
potential energypotential energy, พลังงานศักย์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
potential energyพลังงานศักย์, พลังงานที่สะสมในวัตถุหรืออนุภาคซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหรืออนุภาคนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential evapotranspirationpotential evapotranspiration, ศักย์การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]
Potenxtial energyพลังงานศักย์
พลังงานที่มีในวัตถุ เนื่องจากตําแหน่งที่อยู่ของวัตถุนั้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
This is the most potent weapon in war!นี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดในสงคราม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
You know, I see executive potential here.ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของที่นี่นะโว้ย! Mannequin (1987)
But you have to wait 15 minutes for full potency.แต่ต้องรอ 15 นาทีกว่าจะออกฤทธิ์ .. The Princess Bride (1987)
You've got a legal obligation to protect a potential victim.คุณมีข้อตกลงทางกฎหมายที่จะปกป้อง เหยื่อที่มีศักยภาพ Basic Instinct (1992)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)
- Potential for your drug is remarkable.- ศักยภาพยาของคุณจะต้องไม่ธรรมดาแน่ Junior (1994)
The son becomes potent... sexually active...ลูกชายมีความสามารถ เก่งเรื่องเพศ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poteHe is a potential world champion.
poteHe is a potential leader.
poteIts potential influence cannot be overestimated.
potePotential customers have been listed.
poteBig cities have too high a potential for riots.
poteNew Year shrine visit; which shrines are potent?
poteEveryone, whether an actual or potential patient.
poteAll children are potential geniuses.
poteOur words are potentially ambiguous.
poteEveryone believes in their own potential.
poteWe all think he has star potential because he's so cool.
poteI discerned the potential of great things in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
เข้มเเข็ง[V] strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านตรงข้ามมุมฉาก[n. exp.] (dān trongkhām mumchāk) EN: hypotenuse   FR: hypoténuse[f]
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: power ; might ; efficacy ; potency ; supernatural power ; magical power   
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump   FR: grassouillet ; pote
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sakkayaphāp manut) EN: human potential development   
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike   FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
โคนเสา[n. exp.] (khōn sao) EN: base of a post ; bottom of a post ; bottom of a mast   FR: base d'un poteau [f] ; base d'un mât [f]
เครื่องดินเผา[n. exp.] (khreūang dinphao) EN: pottery   FR: poterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTE    P OW1 T
POTEAT    P OW0 T IY1 T
POTEET    P AA1 T IY0 T
POTENT    P OW1 T AH0 N T
POTENZA    P OW0 T EH1 N Z AH0
POTENCY    P OW1 T AH0 N S IY0
POTEMPA    P OW0 T EH1 M P AH0
POTEETE    P AA1 T IY0 T
POTEMKIN    P AH0 T EH1 M K IH2 N
POTENTATE    P OW1 T AH0 N T EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poteen    (n) (p o1 t ii1 n)
potent    (j) (p ou1 t n t)
potency    (n) (p ou1 t n s ii)
potently    (a) (p ou1 t n t l ii)
potencies    (n) (p ou1 t n s i z)
potentate    (n) (p ou1 t n t ei t)
potential    (n) (p @1 t e1 n sh l)
potentates    (n) (p ou1 t n t ei t s)
potentials    (n) (p @1 t e1 n sh l z)
potentially    (a) (p @1 t e1 n sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability, #11,270 [Add to Longdo]
势能[shì néng, ㄕˋ ㄋㄥˊ, / ] potential energy, #43,016 [Add to Longdo]
电位器[diàn wèi qì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] potentiometer, #80,599 [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.), #194,975 [Add to Longdo]
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration) [Add to Longdo]
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
潜在媒介[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Potenzzahl(n) |die, pl. Potenzzahlen| เลขยกกำลัง, See also: A. Die Wurzelzahl

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potentat {m}potentate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Potentiometer {n} [electr.]potentiometer [Add to Longdo]
Potenz {f}potency; virility [Add to Longdo]
Potenz {f} | zweite Potenz {f} | dritte Potenz {f}power | square | cube [Add to Longdo]
Potenz (n-te von x) {f} [math.](x to the) power (of n) [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Potenzial {n}; Potential {n} [alt]potential [Add to Longdo]
Potenzierung {f}potentialization [Add to Longdo]
Potenzmenge {f} [math.]power set [Add to Longdo]
Potenzreihe {f} [math.]power series [Add to Longdo]
Potenzschreibweise {f}power mode [Add to Longdo]
potent {adj} | potenter | am potentestenpotent | more potent | most potent [Add to Longdo]
potent {adv}potently [Add to Longdo]
potenzialbehaftet; potentialbehaftet [alt] {adj}non-floating; non-isolated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang) [Add to Longdo]
インポ[, inpo] (n) (abbr) (See インポテンツ) impotence [Add to Longdo]
インポテンス;インポテンツ[, inpotensu ; inpotentsu] (n) impotence (ger [Add to Longdo]
インポ薬[インポやく, inpo yaku] (n) (abbr) anti-impotence medication [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
コンポート[, konpo-to] (n) compote [Add to Longdo]
スイートポテト[, sui-topoteto] (n) sweet potato [Add to Longdo]
スカラーポテンシャル[, sukara-potensharu] (n) scalar potential [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  pote
   jug; pot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top