ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潜力

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潜力-, *潜力*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's have that talk about my potential.[CN] 让我们谈谈我的潜力 Up the Down Staircase (1967)
But we like to be on a first-name basis with potential candidates.[CN] 我们希望有潜力的成员 以名字互相称呼 The Parallax View (1974)
My dear Miss Whitehead, I happen to know... that George sees rather great potentialities in you.[CN] 亲爱的 Whitehead 小姐,我碰巧知道.. George 在你身上看到了极大的潜力 The Damned Don't Cry (1950)
It's not right, you know.[CN] 你这样就不对了你是我们年轻一代很有潜力的专家 It's not right, you know. We'll Live Till Monday (1968)
"Keep your damn hands off my potential."[CN] "别管我的潜力了" Up the Down Staircase (1967)
What a prospect.[CN] 多么有潜力的身躯! Quo Vadis (1951)
The management are always willing to listen to the new draughtsmen.[CN] 对 这有一定的潜力... A Kind of Loving (1962)
(narrator) lt was Truman's first detailed news of the atomic bomb and its diplomatic potential.[CN] 这是杜鲁门第一次得知原子弹 的具体消息和它的外交潜力 The Bomb: February-September 1945 (1974)
The organization reserves the right to utilize the economic potential of the girl giving her to clients of a special house for perverts, in which Carolina will satisfy their sexual fantasies.[CN] 组织保留权利 利用此姑娘的经济潜力 在变态专门妓院接客 Playing with Fire (1975)
You're not living up to the best things in yourself.[CN] 你对不起自己的潜力 War and Peace (1956)
- Don't overdo it. He has quality.[CN] -别做得太过火 他有潜力 Spartacus (1960)
I think it's time for you to come out to the world.[CN] 根据我的判断 你真的很有潜力 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top