ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voltage

V OW1 L T AH0 JH   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voltage-, *voltage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voltage[N] แรงดันไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voltage(โวล'ทิจฺ) n. แรงดันไฟฟ้าหรือความแตกต่างศักยะที่มีหน่วยเป็นโวลต์

English-Thai: Nontri Dictionary
voltage(n) แรงไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงดัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Voltage! Voltage... up, up...แรงดันไฟฟ้า แรงดันขึ้นขึ้น Help! (1965)
Wrong voltage.นั่นคือสิ่งที่ฉันสุนัขจิ้งจอก Help! (1965)
- Voltage... up!ฉันไม่มีมือที่หมายถึงไม้เก่า Help! (1965)
The voltage, up, up, up!แรงดันขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น Help! (1965)
Voltage steady.แรงดันคงที่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Every time you miss, the voltage doubles.เวลาที่คุณพลาดทุก แรงดันไฟฟ้าคู่ Balls of Fury (2007)
what is the optimum voltage for cardiac resuscitation? try 200 volts.แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ในการปั๊มหัวใจนี่มันเท่าไหร่เหรอ The Same Old Story (2008)
A low voltage strike could have caused her arm muscles to contract around the poleกระแสไฟแรงต่ำที่ฟาดลงมา... คงเป็นเหตุที่ทำให้ กล้ามเนื้อแขนของเธอติดอยู่รอบเสานั่น Art Imitates Life (2008)
If we double the power with a voltage spike the alarm system, in order to protect itself against an overload, will shut itself down.ถ้าเราเพิ่มกระแสเป็นสองเท่า ด้วยเครื่องช็อต ระบบสัญญาณจะทำการป้องกันตัวเอง Blow Out (2008)
It's showing a voltage spike somewhere in downtown metropolis.มันดูเหมือนคลื่นไฟฟ้า อยู่ที่บางแห่งใจกลางเมโทรโปลิส Legion (2009)
The streaming nuclei suggests voltage.Streaming nuclei คือ ความต่างศักย์ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Are you going to try to set up the voltages using tunnel junctions?แล้วเธอคิดจะลอง The Gorilla Experiment (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความต่างศักย์[N] voltage, Example: เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีความต่างศักย์แตกต่างกันออกไป, Thai definition: ความแตกต่างของพลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงดันไฟฟ้า[n. exp.] (raēngdan faifā) EN: voltage   FR: tension [f] ; voltage [m]
แรงดันไฟฟ้าสูง[n. exp.] (raēngdan faifā sūng) EN: high voltage   FR: haute tension [f]
แรงดันไฟฟ้าต่ำ[n. exp.] (raēngdan faifā tam) EN: low voltage   FR: basse tension [m]
ศักย์[n.] (sak) EN: voltage ; electrical potential   FR: potentiel électrique [m]
ศักย[n. exp.] (sakkaya) EN: voltage ; electrical potential   FR: potentiel électrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLTAGE    V OW1 L T AH0 JH
VOLTAGES    V OW1 L T AH0 JH AH0 Z
VOLTAGE'S    V OW1 L T IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voltage    (n) vˈoultɪʤ (v ou1 l t i jh)
voltages    (n) vˈoultɪʤɪz (v ou1 l t i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电压[diàn yā, ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ, / ] voltage, #9,078 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messspannung {f}voltage to be measured [Add to Longdo]
(elektrische) Spannung {f} [electr.] | angelegte Spannungvoltage | impressed voltage [Add to Longdo]
Spannungsabfall {m}; Spannungsverlust {m} [electr.]voltage drop [Add to Longdo]
Spannungsanstieg {m} [electr.]voltage rise [Add to Longdo]
Spannungsmessung {f}voltage metering [Add to Longdo]
Spannungspegel {m} | absoluter Spannungspegelvoltage level | absolute voltage level [Add to Longdo]
Spannungsquelle {f}voltage source [Add to Longdo]
Spannungsregler {m} | Spannungsregler {pl}voltage regulator | voltage regulators [Add to Longdo]
Spannungsschwankung {f}voltage swing [Add to Longdo]
Spannungsspitze {f} [electr.] | Spannungsspitzen {pl}voltage peak | voltage peaks [Add to Longdo]
Spannungsverteilung {f}voltage distribution [Add to Longdo]
spannungsumschaltbar {adj} [electr.]voltage interchangeable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボルテージ(P);ボルテイジ[, borute-ji (P); boruteiji] (n) voltage; (P) [Add to Longdo]
印加電圧[いんかでんあつ, inkaden'atsu] (n) applied voltage [Add to Longdo]
加電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) (misprint for 過電圧) overpotential; over-voltage [Add to Longdo]
過電圧[かでんあつ, kaden'atsu] (n) overpotential; over-voltage [Add to Longdo]
高圧[こうあつ, kouatsu] (n,adj-no) high voltage; high pressure; (P) [Add to Longdo]
高圧線[こうあつせん, kouatsusen] (n) high-voltage wire [Add to Longdo]
高圧電線[こうあつでんせん, kouatsudensen] (n) high-voltage line [Add to Longdo]
高電圧[こうでんあつ, kouden'atsu] (n) high voltage; high tension [Add to Longdo]
高電位[こうでんい, kouden'i] (adj-na) high-voltage [Add to Longdo]
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage [Add to Longdo]
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voltage \Vol"tage\, n. (Elec.)
   Electric potential or potential difference, expressed in
   volts.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voltage
   n 1: the rate at which energy is drawn from a source that
      produces a flow of electricity in a circuit; expressed in
      volts [syn: {voltage}, {electromotive force}, {emf}]
   2: the difference in electrical charge between two points in a
     circuit expressed in volts [syn: {electric potential},
     {potential}, {potential difference}, {potential drop},
     {voltage}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 voltage /vɔltaʒə/
  tension; voltage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top