ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potential

P AH0 T EH1 N SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potential-, *potential*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potential(adj) ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, inherent
potential(n) ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiality(n) ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
potential difference(n) ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้, เป็นได้, กลายเป็นได้, มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่, ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้, ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่, ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ, สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่, ความเป็นไปได้, ขีดความสามารถ
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้

English-Thai: Nontri Dictionary
potential(adj) ศักยะ, อาจเป็นไปได้, สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ, ความเป็นไปได้, ขีดความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potentialศักยะ, ศักย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential functionฟังก์ชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential gradientความชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential userผู้มีศักยภาพจะใช้ (บริการ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential, restingศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialityศักยภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential dividerตัวแบ่งศักย์, ความต้านทานที่ถูกต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อแบ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้นออกเป็นความต่างศักย์ย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potential due to hydrostatic pressureศักย์เนื่องจากความ กดของน้ำนิ่ง [อุตุนิยมวิทยา]
potential energypotential energy, พลังงานศักย์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
potential energyพลังงานศักย์, พลังงานที่สะสมในวัตถุหรืออนุภาคซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหรืออนุภาคนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential evapotranspirationpotential evapotranspiration, ศักย์การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's no secret that children from slums are potential menaces to society. I think...มันเป็นความลับที่เด็กจากสลัมเป็น menaces ศักยภาพในสังคมไม่มี ผมคิดว่า ... 12 Angry Men (1957)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
Listen, I pride myself on being able to size up a job applicant and see just what kind of executive potential he has.ฉันภูมิใจความสามารถของตัวเอง ในการประเมินศักยภาพของผู้สมัครงานทุกคน... รวมถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามศักยภาพนั้น ๆ ของแต่ละคนด้วย Mannequin (1987)
You know, I see executive potential here.ฉันเป็นผู้บริหารระดับสูงของที่นี่นะโว้ย! Mannequin (1987)
You've got a legal obligation to protect a potential victim.คุณมีข้อตกลงทางกฎหมายที่จะปกป้อง เหยื่อที่มีศักยภาพ Basic Instinct (1992)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
We must also be concerned about the potential for embarrassment.เราต้องกังวลเกี่ยวกับ เรื่ลงที่จะสร้างความอับอายด้วย Cool Runnings (1993)
- Potential for your drug is remarkable.- ศักยภาพยาของคุณจะต้องไม่ธรรมดาแน่ Junior (1994)
In response to the potential volcanic threat to Dante's Peak, ในการตอบสนองที่มีศักยภาพ ภูเขาไฟภัยคุกคามที่จะพีคของดันเต้, Dante's Peak (1997)
It simply means we didn't accurately gauge his potential in the first place.- If he did? - It would mean we did not accurately gauge his potential in the first place. Gattaca (1997)
I've already talked to potential mediators.ฉันติดต่อคนไกล่เกลี่ยชั้นเยี่ยมไว้แล้ว Blues Harp (1998)
Thanks to you so many potentials began to show up this should not be crushedขอบคุณมาก ศักยภาพมากมายเหล่านี้กำลังจะเริ่มแสดงขึ้น มันไม่ควรถูกบดขยี้ GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potentialAll children are potential geniuses.
potentialA potential third party would not be able to crack the code.
potentialAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
potentialBig cities have too high a potential for riots.
potentialEducation aims to develop potential abilities.
potentialEveryone believes in their own potential.
potentialEveryone, whether an actual or potential patient.
potentialHe is a potential leader.
potentialHe is a potential world champion.
potentialHuman beings are gifted with infinite potential.
potentialI discerned the potential of great things in him.
potentialIts potential influence cannot be overestimated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ(n) potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai Definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[kān phatthanā sakkayaphāp manut] (n, exp) EN: human potential development
ความต่างศักย์[khwām tāng sak] (n, exp) EN: potential difference  FR: différence de potentiel [ f ]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า[khwām tāng sak faifā] (n, exp) EN: electrical potential differenc
พลังแฝง[phalang faēng] (n, exp) EN: potential ; potentiality ; latent energy  FR: potentiel [ m ] ; énergie potentielle [ f ]
พลังงานศักย์[phalang-ngān sak] (n, exp) EN: potential energy  FR: énergie potentielle [ f ]
พลังงานศักย์โน้มถ่วง[phalang-ngān sak nōmthūang] (n, exp) EN: gravitational potential energy   FR: énergie potentielle gravitationnelle [ f ]
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น[phalang-ngān sak yeūtyun] (n, exp) EN: elastic potential energy   FR: énergie potentielle élastique [ f ]
ผู้สมัครที่มีศักยภาพ[phūsamak thī mī sakkayaphāp] (n, exp) EN: potential candidate  FR: candidat potentiel [ m ]
ศักย์[sak] (n) EN: voltage ; electrical potential  FR: potentiel électrique [ m ]
ศักย์ไฟฟ้า[sak faifā] (n, exp) EN: electric potential

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POTENTIAL P AH0 T EH1 N SH AH0 L
POTENTIALS P AH0 T EH1 N SH AH0 L Z
POTENTIALLY P AH0 T EH1 N SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potential (n) pˈətˈɛnʃl (p @1 t e1 n sh l)
potentials (n) pˈətˈɛnʃlz (p @1 t e1 n sh l z)
potentially (a) pˈətˈɛnʃəliː (p @1 t e1 n sh @ l ii)
potentiality (n) pˈətˌɛnʃɪˈælɪtiː (p @1 t e2 n sh i a1 l i t ii)
potentialities (n) pˈətˌɛnʃɪˈælɪtɪz (p @1 t e2 n sh i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability, #11,270 [Add to Longdo]
势能[shì néng, ㄕˋ ㄋㄥˊ, / ] potential energy, #43,016 [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.), #194,975 [Add to Longdo]
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
潜在媒介[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potentialdifferenz { f }driving head [Add to Longdo]
Potenzialausgleich { m }; Potentialausgleich { m } [ alt ]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Spannungsteiler { m }potential divider [Add to Longdo]
potenziell; potentiell [ alt ] | potenzielle Energie { f }potential | potential energy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp, adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
スカラーポテンシャル[sukara-potensharu] (n) scalar potential [Add to Longdo]
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
ベクトルポテンシャル[bekutorupotensharu] (n) vector potential [Add to Longdo]
ポテンシャル[potensharu] (n) potential; (P) [Add to Longdo]
ポテンシャルエネルギー[potensharuenerugi-] (n) (See 位置エネルギー) potential energy [Add to Longdo]
位置エネルギー[いちエネルギー, ichi enerugi-] (n) potential energy [Add to Longdo]
化学ポテンシャル[かがくポテンシャル, kagaku potensharu] (n) chemical potential [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] (n, vs, adj-no) imagination; supposition; virtual; potential (enemy); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potential \Po*ten"tial\, a. [Cf. F. potentiel. See {Potency}.]
   1. Being potent; endowed with energy adequate to a result;
    efficacious; influential. [Obs.] "And hath in his effect a
    voice potential." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Existing in possibility, not in actuality. "A potential
    hero." --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
       Potential existence means merely that the thing may
       be at ome time; actual existence, that it now is.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   {Potential cautery}. See under {Cautery}.
 
   {Potential energy}. (Mech.) See the Note under {Energy}.
 
   {Potential mood}, or {Potential mode} (Gram.), that form of
    the verb which is used to express possibility, liberty,
    power, will, obligation, or necessity, by the use of may,
    can, must, might, could, would, or should; as, I may go;
    he can write.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potential \Po*ten"tial\, n.
   1. Anything that may be possible; a possibility; potentially.
    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) In the theory of gravitation, or of other forces
    acting in space, a function of the rectangular coordinates
    which determine the position of a point, such that its
    differential coefficients with respect to the coordinates
    are equal to the components of the force at the point
    considered; -- also called {potential function}, or {force
    function}. It is called also {Newtonian potential} when
    the force is directed to a fixed center and is inversely
    as the square of the distance from the center.
    [1913 Webster]
 
   3. (Elec.) The energy of an electrical charge measured by its
    power to do work; hence, the degree of electrification as
    referred to some standard, as that of the earth;
    electro-motive force.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potential
   adj 1: existing in possibility; "a potential problem"; "possible
       uses of nuclear power" [syn: {potential}, {possible}]
       [ant: {actual}, {existent}]
   2: expected to become or be; in prospect; "potential clients"
     [syn: {likely}, {potential}]
   n 1: the inherent capacity for coming into being [syn:
      {potential}, {potentiality}, {potency}]
   2: the difference in electrical charge between two points in a
     circuit expressed in volts [syn: {electric potential},
     {potential}, {potential difference}, {potential drop},
     {voltage}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Potential /poːtɛntsiːaːl/ 
  potential

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top