ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สามารถ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามารถ-, *สามารถ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
drehbar { adj }[เดร บาร์] (adj) สามารถหมุนได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามารถ(aux) can, See also: be able to, Syn. เชี่ยวชาญ, Ant. ไร้สามารถ
สามารถ(v) be able to, See also: be capable of, know how to, Syn. ทำได้, Example: เขาสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ 4 สมัย เป็นประวัติการณ์, Thai Definition: กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตัวเอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามารถ(สามาด) เป็นคำช่วยกริยาบอกว่ามีคุณสมบัติที่จะทำได้ เช่น เขาสามารถเดินได้ชั่วโมงละ ๕ กิโลเมตร เพื่อนฉันสามารถขี่จักรยานไต่ลวดได้.
สามารถ(สามาด) ว. มีคุณสมบัติที่จะทำได้ โดยเฉพาะทางความรู้หรือความชำนาญเป็นต้น เช่น ลูกเขาเป็นคนสามารถเรียนอะไรก็เรียนได้.
อาจสามารถ เช่น เรื่องยาก ๆ อย่างนี้เขาทำได้ ผมไม่อาจทำได้อย่างเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testableสามารถทำพินัยกรรมได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capax negotii (L.)สามารถที่จะทำกิจการได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fecundสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
doli capax (L.)สามารถรู้ผิดชอบ (ในการกระทำผิดอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adjustment to Society, Successfulสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข [การแพทย์]
Measurableสามารถวัดได้ [การแพทย์]
Miscibility, Completeสามารถผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้ตลอด [การแพทย์]
Miscibility, Partialสามารถผสมเข้ากันได้บางส่วน [การแพทย์]
Miscibleสามารถเข้ากันได้ [การแพทย์]
Miscible in All Proportionsสามารถรวมกับน้ำได้ในทุกอัตราส่วน [การแพทย์]
Moldedสามารถดัดแปลงให้ดีขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Can you fly?คุณสามารถบิน? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't, I can't do it.ฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถ ทำมันได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe you know where I can stay.บางทีคุณอาจจะรู้ว่าฉันสามารถ อยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсeและมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You know I can't stand it.คุณรู้ว่าฉันไม่สามารถยืนได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't... I can't...ฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถ ฉันโอ้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I couldn't help it. I can't tell.ฉันไม่สามารถช่วยได้ ฉันไม่ สามารถบอกได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามารถ[sāmāt] (v) EN: be able to ; can ; have the ability ; be capable of/to ; know how to  FR: pouvoir ; être capable de ; avoir la capacité de ; être à même de ; être en mesure de
สามารถ[sāmāt] (adj) EN: able ; capable ; skilful ; efficient  FR: capable ; apte ; compétent
สามารถ...ได้[sāmāt … dāi] (v, exp) FR: être capable de … (+ v.)
สามารถ...ได้[sāmāt … dāi] (adj) EN: -able (suff.)  FR: -able (suff.)
สามารถชำระหนี้ได้[sāmāt chamra nī dāi] (v, exp) EN: be solvent  FR: être solvable
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้[sāmāt nam klap mā chai mai dāi] (adj) EN: recyclable ; reusable ; renewable
สามารถบังคับใช้ได้[sāmāt bangkhap chai dāi] (adj) EN: enforceable
สามารถมีได้[sāmāt mī dāi] (v, exp) EN: provide ; afford
สามารถโอนต่อได้[sāmāt ōntø dāi] (adj) EN: transferable

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, See also: CCD
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, See also: flash memory
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, See also: USM, SWF
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptable(adj) ที่ยอมรับได้, See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้, Syn. agreeable
afford(vt) สามารถหาได้, See also: หาเลี้ยงได้, สามารถซื้อได้, สามารถทำได้, สามารถมีได้
apprehensive(adj) สามารถเข้าใจได้เร็ว
articulate(adj) สามารถพูดได้
audible(adj) ซึ่งดังพอที่จะได้ยินได้, See also: สามารถได้ยินได้, Syn. actually heard, perceptible by the ear
able to do something blindfold(idm) สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
able to do something standing on one's head(idm) สามารถทำบางสิ่งได้ง่ายและเร็ว
able to take something(idm) สามารถอดทนได้, See also: ยอมรับได้
account for preferences(idm) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account for tastes(idm) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent, competence, aptitude
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
ably(เอ' บลี) adv. สามารถ, Syn. competently
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ, -ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม, ยาดูดซึม, Syn. absorbency
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ, ความสามารถ, สมรรถภาพ
able(adj) สามารถ, เก่ง, หลักแหลม
ably(adv) อย่างสามารถ, โดยความสามารถ, ด้วยความสามารถ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม, ซึ่งสามารถซึมซับ, ซึ่งสามารถดึงดูด
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม, สิ่งดึงดูด
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม, ที่สามารถซึมซับ, ที่ดึงดูด
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
adaptability(n) ความสามารถในการปรับตัว, ความสามารถในการดัดแปลง
afford(vi, vt) พอจ่าย, สามารถให้ได้, สามารถซื้อได้
aptitude(n) ความถนัด, ความสามารถ, ความฉลาด, ไหวพริบ, ปฏิภาณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
get your head around somethingสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ to be able to understand something (โดยปกติจะใช้ใ นเชิงลบ)
proficentสามารถ
resilient(adj) สามารถฟื้นตัวได้
transformative[Trans*form"a*tive] (adj) สามารถเปลี่ยนแปลงได้, See also: transformation

German-Thai: Longdo Dictionary
dennoch(konj) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
ganz(adv, adj) ทั้งหมด, ไม่เหลือเศษ เช่น Kannst du den Kuchen ganz aufessen? เธอสามารถกินขนมเค้กหมดทั้งชิ้นได้ไหม, Eine ganze Flasche Wein bitte! ขอไวน์ทั้งขวดครับ, Syn. völlig
gleichzeitig(adj, adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, Syn. zur gleichen Zeit
kannสามารถ, See also: können
könnenสามารถ |konnte, gekonnt|
man kann das essenคนสามารถกินสิ่งนี้ได้
verkaufen(vt) |verkaufte, hat verkauft, etw.(A) jmdm.| ขาย เช่น Wir können unsere alte Kleidung auf dem Flohmarkt verkaufen. พวกเราสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าไปขายที่ตลาดขายของเก่าได้
käuflich(adj) สามารถซื้อได้, หาซื้อได้
Wärmeleitfähigkeit(n) |die| ความสามารถในการนำความร้อน
ausrasten(vt) |rastete aus, ist ausgerastet| เสียสติ, ก้าวร้าววู่วามจากการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top