ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potential difference

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potential difference-, *potential difference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potential difference[N] ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng sak) EN: potential difference   FR: différence de potentiel [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電位差[でんいさ, den'isa] (n) (electric) potential difference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potential difference
   n 1: the difference in electrical charge between two points in a
      circuit expressed in volts [syn: {electric potential},
      {potential}, {potential difference}, {potential drop},
      {voltage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top