ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

powerful

P AW1 ER0 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powerful-, *powerful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powerful(adj) ที่มีอิทธิพล, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent
powerful(adj) แข็งแรง, Syn. strong, forceful, potent, Ant. weak, impotent
powerful(adj) ที่มีประสิทธิภาพ
powerful(adj) ที่โน้มน้าวเก่ง
powerful(adv) อย่างมาก, Syn. extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powerful(เพา'เออฟูล) adj. มีอำนาจมาก, มีแรงมาก, มีกำลังมาก, แข็งแรง, มีสมรรรภาพสูง, ได้ผลมาก, มากมาย, See also: powerfulness n., Syn. forceful, strong

English-Thai: Nontri Dictionary
powerful(adj) มีกำลัง, มีอำนาจ, แข็งแรง, มีอานุภาพ, มีสมรรถภาพสูง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need a man who has powerful friends.ฉันต้องการคนที่มีเพื่อนที่มีประสิทธิภาพ The Godfather (1972)
My father is no different than any other powerful man.My father is no different than any other powerful man. The Godfather (1972)
Then gives such a powerful kick to her behind that the poor thing flies across the room through the window and vanishes into a dark cellarต่อมาให้ kick to ทรงพลังจน ข้างหลังของเธอ ... . ...สิ่งนั้นสิ่งน่าสงสารบินห้อง across the ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You have some pretty powerful friend.คุณมีเพื่อนทรงอำนาจมาก Oh, God! (1977)
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil, เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย, Suspiria (1977)
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.พวกเรามีวงมีอำนาจเพียงพอฉี่แพะเป็นน้ำมัน The Blues Brothers (1980)
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง Gandhi (1982)
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ Gandhi (1982)
Pankot Palace was growing powerful again because of some ancient evil.Pankot พาเลซมีการเติบโตที่มีประสิทธิภาพอีกครั้ง เพราะของบางอย่างที่ชั่วร้ายโบราณ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
She is more powerful than I thought.เธอเก่งกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีก Return to Oz (1985)
He's a very powerful magician.เขามีพลังเวทย์มนต์เยอะนะ Return to Oz (1985)
Ooey, the richest and most powerful mouse in New York.หูย หนูที่รวยที่สุด มีอำนาจที่สุดในเมือง An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerfulA nation need not necessarily be powerful to be great.
powerfulGermany then had a powerful army.
powerfulHe defeated his powerful antagonists.
powerfulHe has powerful arms.
powerfulHe has powerful connections in the publishing.
powerfulHe is powerful.
powerfulHis powerful speech carried the audience with him.
powerfulIn ancient Rome, the bodyguards who surrounded the wealthy and powerful to protect them when they walked the streets, were called satellites.
powerfulIndeed this car is small, but it is powerful.
powerfulIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
powerfulJack is a powerful acquisition for our team.
powerfulJapan has become a powerful nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติมหาอำนาจ(n) powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
มหาอำนาจ(n) great power, See also: powerful nation/country, Example: ก่อนการค้นพบน้ำมันเป็นตะวันออกกลาง ไม่มีมหาอำนาจตะวันตกใดให้ความสนใจเขตแดนนี้, Thai Definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
เกรียงไกร(adj) powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
พหล(n) army, See also: powerful army, Syn. กองทัพ, Example: กษัตริย์ของประเทศศัตรูได้เกณฑ์พหลไพร่พลมาเป็นอันมากเพื่อตีเมือง, Count Unit: กอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิภู(adj) powerful, See also: great, mighty, Syn. ยิ่งใหญ่, มีอำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญหนักศักดิ์ใหญ่(adj) powerful, Example: ถ้าเป็นพวกมีเงินหรือพวกบุญหนักศักดิ์ใหญ่ลูกหลานก็อาจจะฟังได้เพราะเกรงใจในสมบัติ, Thai Definition: ที่มีฐานันดรศักดิ์สูงและอำนาจวาสนายิ่งใหญ่
บาตรใหญ่(n) high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai Definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น
มหาประเทศ(n) great power, See also: powerful nation, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นมหาประเทศของโลก, Thai Definition: ประเทศที่มีกำลัง และฐานะทางเศรษฐกิจมาก
อรไท(n) powerful woman, See also: high-ranking woman, lady, woman of good birth, Syn. อ่อนไท้, อ่อนไท, Thai Definition: นางผู้เป็นใหญ่, นางผู้มีสกุล
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขมัง[khamang] (adj) EN: strong ; vigorous ; powerful
มหาอำนาจ[mahā-amnāt] (n) EN: great power ; powerful nation  FR: grande puissance [ f ] ; nation puissante [ f ]
มีอำนาจ[mī amnāt] (adj) EN: powerful ; masterful  FR: puissant
มีอำนาจมาก[mī amnāt māk] (adj) EN: powerful
น่าเกรงขาม[nākrēngkhām] (adj) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring  FR: terrible
ผู้มีอำนาจ[phū mī amnāt] (n, exp) EN: powerful person ; boss ; authorities
ผู้ยิ่งใหญ่[phū yingyai] (n, exp) EN: big man ; powerful person ; person of consequence ; great man ; hero  FR: personnage illustre [ m ] ; célébrité [ f ] ; sommité [ f ] ; personne éminente [ f ]
แรง[raēng] (adj) EN: strong ; powerful  FR: fort ; puissant ; énergique
ทรงพลัง[song phalang] (adj) EN: potent ; powerful
ใหญ่ยิ่ง[yaiying] (adj) EN: powerful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POWERFUL P AW1 ER0 F AH0 L
POWERFULLY P AW1 ER0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powerful (j) pˈauəfəl (p au1 @ f @ l)
powerfully (a) pˈauəfəliː (p au1 @ f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有力[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, ] powerful; forceful; vigorous, #3,502 [Add to Longdo]
强劲[qiáng jìng, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] powerful; with force, #4,218 [Add to Longdo]
强力[qiáng lì, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧˋ, / ] powerful, #8,815 [Add to Longdo]
强国[qiáng guó, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] powerful country; great power, #11,780 [Add to Longdo]
威德[wēi dé, ㄨㄟ ㄉㄜˊ, ] powerful benevolent rule, #54,665 [Add to Longdo]
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, / ] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally, #56,100 [Add to Longdo]
强震[qiáng zhèn, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ, / ] powerful earthquake; abbr. for 強烈地震|强烈地震, #59,023 [Add to Longdo]
[zǎng, ㄗㄤˇ, / ] powerful horse, #212,476 [Add to Longdo]
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] powerful; strong, #453,955 [Add to Longdo]
强敌[qiáng dí, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄧˊ, / ] powerful enemy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] TH: มีอำนาจ  EN: powerful

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftvoll; machtvoll { adj } | kraftvoller; machtvoller | am kraftvollsten; am machtvollstenpowerful | more powerful | most powerful [Add to Longdo]
mächtig { adj } | mächtigsterpowerful | most powerful [Add to Longdo]
Riesenkauz { m } [ ornith. ]Powerful Owl [Add to Longdo]
Zimtbindenspecht { m } [ ornith. ]Powerful Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
きゅん[kyun] (adv, adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
どっぴゅ[doppyu] (adv, adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected [Add to Longdo]
パワーアップ[pawa-appu] (n, vs) making more powerful (wasei [Add to Longdo]
パワフル[pawafuru] (adj-na, n) powerful; (P) [Add to Longdo]
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride [Add to Longdo]
羽振りがいい;羽振りが良い;羽振りが好い[はぶりがいい;はぶりがよい(羽振りが良い), haburigaii ; haburigayoi ( haburi ga yoi )] (exp, adj-i) (See 羽振り, 羽振りのいい) influential; powerful; popular; prosperous (when modifying a noun); doing well [Add to Longdo]
羽振りのいい;羽振りの良い[はぶりのいい;はぶりのよい(羽振りの良い), haburinoii ; haburinoyoi ( haburi no yoi )] (adj-i) (See 羽振りがいい) powerful; influential; prosperous; popular [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
球威の有る投球;球威のある投球[きゅういのあるとうきゅう, kyuuinoarutoukyuu] (n) (baseball) powerful delivery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerful \Pow"er*ful\, a.
   1. Full of power; capable of producing great effects of any
    kind; potent; mighty; efficacious; intense; as, a powerful
    man or beast; a powerful engine; a powerful argument; a
    powerful light; a powerful vessel.
    [1913 Webster]
 
       The powerful grace that lies
       In herbs, plants, stones, and their true qualities.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) Large; capacious; -- said of veins of ore.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Mighty; strong; potent; forcible; efficacious;
     energetic; intense.
     [1913 Webster] -- {Pow"er*ful*ly}, adv. --
     {Pow"er*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerful
   adv 1: (Southern regional intensive) very; to a great degree;
       "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is
       powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they
       have a right nice place"; "they rejoiced mightily" [syn:
       {mighty}, {mightily}, {powerful}, {right}]
   adj 1: having great power or force or potency or effect; "the
       most powerful government in western Europe"; "his
       powerful arms"; "a powerful bomb"; "the horse's powerful
       kick"; "powerful drugs"; "a powerful argument" [ant:
       {powerless}]
   2: strong enough to knock down or overwhelm; "a knock-down blow"
     [syn: {knock-down(a)}, {powerful}]
   3: having great influence [syn: {potent}, {powerful}]
   4: (of a person) possessing physical strength and weight; rugged
     and powerful; "a hefty athlete"; "a muscular boxer";
     "powerful arms" [syn: {brawny}, {hefty}, {muscular},
     {powerful}, {sinewy}]
   5: displaying superhuman strength or power; "herculean
     exertions" [syn: {herculean}, {powerful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top