ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impotent

IH1 M P AH0 T AH0 N T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impotent-, *impotent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impotent[ADJ] ซึ่งไร้สมรรถภาพทางเพศ, See also: ซึ่งมีอาการกามตายด้าน, Syn. barren, infertile
impotent[ADJ] อ่อนแอ, See also: ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ, Syn. powerless, weakless, Ant. strong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual

English-Thai: Nontri Dictionary
impotent(adj) ไร้อำนาจ,หมดกำลัง,ไร้สมรรถภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impotentไร้สมรรถภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That is not fair. - Fucking impotent.ที่ไม่ เป็นธรรม ร่วมเพศ ไร้ อำนาจ I Spit on Your Grave (1978)
You aren't impotent, are you?นายไม่ใช่พวกตายด้าน ใช่มั๊ย ? Love So Divine (2004)
An impotent man's futile love.ความรักเล็กๆของผู้ชายที่ไร้สมรรถภาพทางเพศ Lonesome Jim (2005)
Jedediah's impotent rage. His guns don't fire. Take me away.เจดี ไดอาร์ ซึ่งไรสมรรถภาพ ปืนชั้นไม่มีกระสุน พาชั้นกลับที Night at the Museum (2006)
Rendering Harry impotent.และทำให้แฮร์รีหมดอำนาจ Chuck Versus the Alma Mater (2007)
- Where the hell do you know? - You are totally impotent!แล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงวะ คุณกำลังทำทุกอย่างพัง Paranormal Activity (2007)
Are you impotent?นายมีฤดูหรอ? Heyy Babyy (2007)
What? Don't call me impotent, all right.อย่าเรียกฉันว่าฤดูนะเฟ้ย, เอาล่ะ Heyy Babyy (2007)
You sad, impotent oaf?หรือทำได้แค่ยืนบื้ออยู่นี่ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
The film is... impotent.ตัวของหนังเองมันดู... . อ่อนไป The Age of Dissonance (2009)
- Impotent?- เพราะไร้สมรรถภาพทางเพศเหรอ Roadkill (2009)
That if somebody's impotent,และถ้าใครคนนั้น ปราศจากซึ่งอำนาจ Faceless, Nameless (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impotentI've become impotent.
impotent"Your army is impotent against mine!!" he laughed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlaphāp) EN: disabled ; maimed; crippled   FR: infirme ; impotent ; estropié

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPOTENT    IH1 M P AH0 T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impotent    (j) ˈɪmpətənt (i1 m p @ t @ n t)
impotently    (a) ˈɪmpətəntliː (i1 m p @ t @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无能为力[wú néng wéi lì, ˊ ㄋㄥˊ ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ, / ] impotent (成语 saw); powerless; helpless, #13,619 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
impotent {adj} | impotenter | am impotentestenimpotent | more impotent | most impotent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
射竦める[いすくめる, isukumeru] (v1,vt) to pin the enemy down; to glare another down (and render impotent) [Add to Longdo]
不能者[ふのうしゃ, funousha] (n) impotent (person) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impotent \Im"po*tent\, a. [F. impotent, L. impotens, -entis;
   pref. im- not + potens potent, powerful. See {Potent}.]
   1. Not potent; wanting power, strength. or vigor. whether
    physical, intellectual, or moral; deficient in capacity;
    destitute of force; weak; feeble; infirm.
    [1913 Webster]
 
       There sat a certain man at Lystra, impotent inhis
       feet.                 --Acts xiv. 8.
    [1913 Webster]
 
       O most lame and impotent conclusion! --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Not slow to hear,
       Nor impotent to save.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting the power of self-restraint; incontrolled;
    ungovernable; violent.
    [1913 Webster]
 
       Impotent of tongue, her silence broke. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) Wanting the power of procreation; unable to
    copulate; also, sometimes, sterile; barren; specifically,
    in males: unable to achieve or sustain a penile erection.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impotent \Im"po*tent\, n.
   One who is impotent. [R.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impotent
   adj 1: lacking power or ability; "Technology without morality is
       barbarous; morality without technology is impotent"-
       Freeman J.Dyson; "felt impotent rage" [ant: {potent},
       {stiff}, {strong}]
   2: (of a male) unable to copulate [ant: {potent}, {virile}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 impotent /impotɛnt/
  impotent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top