Search result for

inherent

(57 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inherent-, *inherent*
English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inherent[ADJ] ซึ่งมีอยู่เป็นปกติวิสัย, Syn. intrinsic, inseparable, included

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inherent(อินเฮีย'เรินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,ซึ่งมีอยู่อย่างถาวรและไม่แยกจากกัน., Syn. inborn,inbred

English-Thai: Nontri Dictionary
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inherent ash; intrinsic ashเถ้าภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent moistureความชื้นยึดเหนี่ยว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
inherent powerอำนาจในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inherent rectificationการเรียงกระแสตรงในตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inherent viceการเสื่อมสภาพในตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inherentอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Inherent Factorsความผันแปรที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Inherent Resistanceดื้อยามาแต่กำเนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That much time in deep space is inherently dangerous.หากจะมีเรื่องอันตรายบ้างมันก็ปกติ Dead Space: Downfall (2008)
Phil makes the mistake of believing that man is inherently good.ฟิลเขาพลาดที่เชื่อว่า ชายคนนั้นเป็นคนดีมาก You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
No, I believe that man is inherently self-interested, and the only way to keep self-interest in check is through free market competition.เปล่า ผมเชื่อว่าชายคนนั้น\ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากต่างหาก และทางเดียวที่จะยังหาประโยชน์เข้าตัวได้ คือการลงเล่นธุรกิจอิสระ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
And this somehow kind of misses the point because dolphins don't have hands, so this is inherently a very one-way process.อะไรนะ? มีใครกำลังยืนอยู่ตรงนั้น? โอเค มีแสงไฟฉายกำลังมาตามทาง The Cove (2009)
The inherent uniformity and shared ideals of a planned community suggest that the neighborhood can be psychologically analyzed as a single, dysfunctional personality.และการแชร์อุดมคติ ในผังชุมชนบ่งบอกว่า ความเป็นเพื่อนบ้านสามารถ ถูกวิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ ในฐานะหน่วยบุคลิกภาพหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ผิดปกติ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- topic for debate is "are people inherently good or evil?"หัวข้อการโต้วาทีคือ "คนเราโดยเนื้อแท้แล้วมีความดีหรือความชั่วร้ายอยู่?" Debate 109 (2009)
And data that man is inherently good.ที่ว่ามนุษย์นั้นมีความดี Debate 109 (2009)
Simmons is so good at using his inherent magnetismซิมม่อนส์ทำได้ดีเสียเหลือเกินในเรื่องการบริหารเสน่ห์ Debate 109 (2009)
The people are inherently evil.มนุษย์นั้นชั่วร้าย Debate 109 (2009)
Were you made aware of the dangers inherent to the position for which you were hired.คุณได้ทราบเกี๋ยวกับอันตรายที่มีอยู่เป็นปกติ ในสถานที่ที่คุณต้องทำงานแล้ว Buried (2010)
I find bread inherently boring.ย่าเห็นว่าขนมปังเริ่มจะอยู่ตัว น่าเบื่อเสียแล้ว Polly Wants a Crack at Her (2010)
"that is due to purity being an inherent attributeอันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นมรดก ...A Thousand Words (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inherentShe has inherent dignity.
inherentThat is a characteristic inherent in him.
inherentThe instinct for survival is inherent in every living thing.
inherentThe instinct for survival is inherent in everyone.
inherentThe problems are inherent in this system.
inherentThe protective instinct is inherent in any animal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สระลดรูป[N] inherent vowel, Example: คำในภาษาไทยที่ใช้สระลดรูปมีอยู่หลายคำ, Thai definition: สระที่ไม่ปรากฏรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[n. exp.] (kān seūam saphāp nai tūa-ēng) EN: inherent vice   
พื้นเสียง[n. exp.] (pheūn sīeng) EN: inherent sound   FR: son inhérent [m]
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INHERENT    IH2 N HH IH1 R AH0 N T
INHERENT    IH2 N HH EH1 R AH0 N T
INHERENTLY    IH0 N HH IH1 R AH0 N T L IY0
INHERENTLY    IH0 N HH EH1 R AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inherent    (j) (i1 n h i@1 r @ n t)
inherently    (a) (i1 n h i@1 r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangsfehler {m}inherent error [Add to Longdo]
innewohnend; eigen; anhaftend {adj}inherent (in) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝[いでん, iden] (adj-na,n,vs,adj-no) heredity; inherent; (P) [Add to Longdo]
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] (adj-no,adj-na) characteristic; traditional; peculiar; inherent; native; eigen-; (P) [Add to Longdo]
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] (n) {comp} inherently optional token [Add to Longdo]
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P) [Add to Longdo]
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate [Add to Longdo]
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn [Add to Longdo]
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate [Add to Longdo]
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P) [Add to Longdo]
本然[ほんぜん;ほんねん, honzen ; honnen] (n,adj-no) disposition; nature; natural; inborn; inherent; innate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, ] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
固有選択字句[こゆうせんたくじく, koyuusentakujiku] inherently optional token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inherent \In*her"ent\, a. [L. inhaerens, -entis, p. pr. of
   inhaerere: cf. F. inh['e]rent. See {Inhere}.]
   Permanently existing in something; inseparably attached or
   connected; naturally pertaining to; innate; inalienable; as,
   polarity is an inherent quality of the magnet; the inherent
   right of men to life, liberty, and protection. "A most
   inherent baseness." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The sore disease which seems inherent in civilization.
                          --Southey.
 
   Syn: Innate; inborn; native; natural; inbred; inwrought;
     inseparable; essential; indispensable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inherent
   adj 1: existing as an essential constituent or characteristic;
       "the Ptolemaic system with its built-in concept of
       periodicity"; "a constitutional inability to tell the
       truth" [syn: {built-in}, {constitutional}, {inbuilt},
       {inherent}, {integral}]
   2: in the nature of something though not readily apparent;
     "shortcomings inherent in our approach"; "an underlying
     meaning" [syn: {implicit in(p)}, {inherent}, {underlying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top