ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potency

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potency-, *potency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potency(n) ศักยภาพ, See also: อำนาจ, ความสามารถ, พละกำลัง, Syn. power, energy, vigor, influence, control, Ant. weakness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potency(โพ'เทินซี) n. กำลัง, อำนาจ, พลัง, ความแรง, ความแข็งแรง, สมรรถภาพ, ความได้ผล, บุคคลหรือสิ่งที่มีอำนาจ, Syn. power, authority

English-Thai: Nontri Dictionary
potency(n) อำนาจ, กำลัง, พลัง, สมรรถภาพ, ความเข้มแข็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potency๑. สมรรถภาพทางเพศ (ชาย)๒. ฤทธิ์ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potencyศักยภาวะ, พลัง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The potency of the dose that i found In mr.ศักยภาพของปริมาณที่ใช้ ที่ผมพบ The Dreamscape (2008)
You're gonna find male potency drugs in his system; probably a lot.คุณต้องหา ประวัติการใช้ยาเสพย์ติดของเขา หาให้ได้มากที่สุด Checking In (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
potency

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potency

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ,   /  ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ,    /   ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勢力[せいりょく, seiryoku] (n) influence; power; might; strength; potency; force; energy; (P) #2,580 [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] (n) effect; efficacy; validity; potency; (P) #10,859 [Add to Longdo]
ポテンツ[potentsu] (n) potency (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potency \Po"ten*cy\, n. [L. potentia, from potens, -entis,
   potent. See {Potent}, and cf. {Potance}, {Potence},
   {Puissance}.]
   The quality or state of being potent; physical or moral
   power; inherent strength; energy; ability to effect a
   purpose; capability; efficacy; influence. "Drugs of potency."
   --Hawthorne.
   [1913 Webster]
 
      A place of potency and away o' the state. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potency
   n 1: the power or right to give orders or make decisions; "he
      has the authority to issue warrants"; "deputies are given
      authorization to make arrests"; "a place of potency in the
      state" [syn: {authority}, {authorization}, {authorisation},
      {potency}, {dominance}, {say-so}]
   2: capacity to produce strong physiological or chemical effects;
     "the toxin's potency"; "the strength of the drinks" [syn:
     {potency}, {effectiveness}, {strength}]
   3: the inherent capacity for coming into being [syn:
     {potential}, {potentiality}, {potency}]
   4: the state of being potent; a male's capacity to have sexual
     intercourse [syn: {potency}, {potence}] [ant: {impotence},
     {impotency}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top