ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effectiveness

IH0 F EH1 K T IH0 V N AH0 S   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effectiveness-, *effectiveness*, effectivenes
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectivenessความยังผล, ประสิทธิผล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
effectiveness indexดัชนีประสิทธิผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effectiveness of migration streamsประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effectivenessประสิทธิภาพทางทฤษฎี,ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล [การแพทย์]
Effectiveness Index ดัชนีประสิทธิผล
คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนการย้ายถิ่น สุทธิต่อจำนวนการย้ายถิ่นเข้าและจำนวนการย้ายถิ่นออก ดัชนีที่ได้มีค่าตั้งแต่ศูนย์ในกรณีที่การย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออกมีจำนวนเท่ากัน และจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีอยู่ทิศทางเดียวเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness Index of Migration ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness of Migration Streams ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น
การเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์ของการย้ายถิ่น สุทธิกับค่าของการย้ายถิ่นรวม [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness, Classical Useประสิทธิภาพทางปฎิบัติ [การแพทย์]
Effectiveness, Extended Useประสิทธิภาพทางปฎิบัติในวงกว้าง [การแพทย์]
Effectiveness, Methodประสิทธิภาพทางทฤษฎี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effectiveness (n) ประสิทธิผล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I was overwhelmed by the effectiveness of your operation, the sophistication of your equipment.โอ! ผมตกใจกับปฎิบัติการของพวกคุณ, และตะลึงกับอาวุธของพวกคุณ. Transporter 2 (2005)
Quickly established an effectiveness and popularity within the community.ทำผลงานได้รวดเร็วและโด่งดังภายในองค์กร Hot Fuzz (2007)
The effectiveness of the treatment is pretty fast, but it does take a while to prepare the doses.ประสิทธิภาพของการรักษาเร็วมาก แต่มันต้องใช้เวลาเตรียมยาค่อนข้างนาน Goodnight, Sweet Grimm (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effectivenessAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมีประสิทธิภาพ[n. exp.] (khwām mī prasitthiphāp) EN: efficiency ; effectiveness   
ความมีประสิทธิผล[n. exp.] (khwām mī prasitthiphon) EN: effectiveness ; efficacy   
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiphāp) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประสิทธิผล[n.] (prasitthiphon) EN: effect ; success ; effectiveness   FR: effet [m] ; résultat [m]
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphāp) EN: efficiency ; capability ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; efficience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFECTIVENESS IH0 F EH1 K T IH0 V N AH0 S
EFFECTIVENESS IY1 F EH0 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effectiveness (n) ˈɪfˈɛktɪvnəs (i1 f e1 k t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effectiveness of fertilizer, #57,370 [Add to Longdo]
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
効き[きき, kiki] (n) effectiveness (esp. of drugs) [Add to Longdo]
効果[こうか, kouka] (n,adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P) [Add to Longdo]
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness [Add to Longdo]
広告効果[こうこくこうか, koukokukouka] (n) effect or effectiveness of advertising [Add to Longdo]
対世効[たいせいこう, taiseikou] (n) binding legal effectiveness as to third parties [Add to Longdo]
有効性[ゆうこうせい, yuukousei] (n) validity; effectiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effectiveness \Ef*fect"ive*ness\, n.
   The quality of being effective.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effectiveness
   n 1: power to be effective; the quality of being able to bring
      about an effect [syn: {effectiveness}, {effectivity},
      {effectualness}, {effectuality}] [ant: {ineffectiveness},
      {ineffectuality}, {ineffectualness}]
   2: capacity to produce strong physiological or chemical effects;
     "the toxin's potency"; "the strength of the drinks" [syn:
     {potency}, {effectiveness}, {strength}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top