หรือคุณหมายถึง effectiveneß?
Search result for

effectiveness

(43 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effectiveness-, *effectiveness*, effectivenes
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectivenessความยังผล, ประสิทธิผล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
effectiveness indexดัชนีประสิทธิผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
effectiveness of migration streamsประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effectivenessประสิทธิภาพทางทฤษฎี,ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล [การแพทย์]
Effectiveness Index ดัชนีประสิทธิผล
คำนวณจากอัตราส่วนระหว่างจำนวนการย้ายถิ่น สุทธิต่อจำนวนการย้ายถิ่นเข้าและจำนวนการย้ายถิ่นออก ดัชนีที่ได้มีค่าตั้งแต่ศูนย์ในกรณีที่การย้ายถิ่นเข้าและ การย้ายถิ่นออกมีจำนวนเท่ากัน และจะมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในกรณีที่การย้ายถิ่นมีอยู่ทิศทางเดียวเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness Index of Migration ดัชนีประสิทธิผลของการย้ายถิ่น
ดู Effectiveness index ดัชนีประสิทธิผล [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness of Migration Streams ประสิทธิผลของกระแสการย้ายถิ่น
การเปรียบเทียบค่าสมบูรณ์ของการย้ายถิ่น สุทธิกับค่าของการย้ายถิ่นรวม [สิ่งแวดล้อม]
Effectiveness, Classical Useประสิทธิภาพทางปฎิบัติ [การแพทย์]
Effectiveness, Extended Useประสิทธิภาพทางปฎิบัติในวงกว้าง [การแพทย์]
Effectiveness, Methodประสิทธิภาพทางทฤษฎี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
effectiveness (n) ประสิทธิผล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's right. Minimal casualties, maximum effectiveness. That's us.ถูกต้องครับ เสียหายต่ำ ทำลายสูง นั่นล่ะ คำขวัญของเรา Shadow of Malevolence (2008)
I'm sure you can understand my need to reassess your effectiveness.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจ ความต้องการของข้า ที่จะคิดทบทวนถึง ประสิทธิภาพของเจ้าใหม่ Lair of Grievous (2008)
Others may begin to question the Volturi's effectiveness.พวกอื่นๆจะหาว่า\โวลเตอรี่ไม่มีน้ำยา The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Every test result verifies its effectiveness.มันขยับได้ 15 ครั้งเอง.. สุดยอดมาก Rise of the Planet of the Apes (2011)
The food additive that I've introduced into the Turducken has a near-100% rate of effectiveness.สารเจือปนในอาหาร ที่ผมได้แนะนำ อยู่ในไก่งวงสอดไส้มีประสิทธิภาพในอัตรา เกือบร้อยเปอร์เซนต์ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
The effectiveness of the treatment is pretty fast, but it does take a while to prepare the doses.ประสิทธิภาพของการรักษาเร็วมาก แต่มันต้องใช้เวลาเตรียมยาค่อนข้างนาน Goodnight, Sweet Grimm (2013)
This stuff's... it's ten years old-- it loses effectiveness.ของพวกนี้มัน... มันตั้งสิบปีมาเเล้วน่ะ คงจะด้านไปแล้วละมั้ง The Endless Thirst (2013)
The wife of our representative for aid effectiveness?ภริยาของตัวแทนมูลนิธิช่วยเหลือ The Constant Gardener (2005)
Oh, I was overwhelmed by the effectiveness of your operation, the sophistication of your equipment.โอ! ผมตกใจกับปฎิบัติการของพวกคุณ, และตะลึงกับอาวุธของพวกคุณ. Transporter 2 (2005)
Quickly established an effectiveness and popularity within the community.ทำผลงานได้รวดเร็วและโด่งดังภายในองค์กร Hot Fuzz (2007)
No, this will almost certainly kill it, but it's possible by drastically reducing her body temperature, I can increase the compound's effectiveness.เอ่อ ไม่ มีแต่จะทำให้ตายด้วยซ้ำไป แต่มีทางเป็นไปได้ถ้าเราลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำที่สุด ผมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสารประกอบได้ I Am Legend (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
effectivenessAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมีประสิทธิภาพ[n. exp.] (khwām mī prasitthiphāp) EN: efficiency ; effectiveness   
ความมีประสิทธิผล[n. exp.] (khwām mī prasitthiphon) EN: effectiveness ; efficacy   
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiphāp) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประสิทธิผล[n.] (prasitthiphon) EN: effect ; success ; effectiveness   FR: effet [m] ; résultat [m]
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphāp) EN: efficiency ; capability ; effectiveness   FR: efficacité [f] ; efficience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EFFECTIVENESS    AH0 F EH1 K T IH0 V N AH0 S
EFFECTIVENESS    IY1 F EH0 K T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effectiveness    (n) (i1 f e1 k t i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness [Add to Longdo]
効き[きき, kiki] (n) effectiveness (esp. of drugs) [Add to Longdo]
効果[こうか, kouka] (n,adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P) [Add to Longdo]
効果抜群[こうかばつぐん, koukabatsugun] (n,adj-na,adj-no) exceptionally effective; overwhelming effectiveness [Add to Longdo]
広告効果[こうこくこうか, koukokukouka] (n) effect or effectiveness of advertising [Add to Longdo]
対世効[たいせいこう, taiseikou] (n) binding legal effectiveness as to third parties [Add to Longdo]
有効性[ゆうこうせい, yuukousei] (n) validity; effectiveness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效力[xiào lì, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧˋ, ] effectiveness; positive effect; to serve (in some capacity) [Add to Longdo]
肥效[féi xiào, ㄈㄟˊ ㄒㄧㄠˋ, ] effectiveness of fertilizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Effectiveness \Ef*fect"ive*ness\, n.
   The quality of being effective.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 effectiveness
   n 1: power to be effective; the quality of being able to bring
      about an effect [syn: {effectiveness}, {effectivity},
      {effectualness}, {effectuality}] [ant: {ineffectiveness},
      {ineffectuality}, {ineffectualness}]
   2: capacity to produce strong physiological or chemical effects;
     "the toxin's potency"; "the strength of the drinks" [syn:
     {potency}, {effectiveness}, {strength}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top