Search result for

mighty

(38 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mighty-, *mighty*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mighty    [ADJ] ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
mighty    [ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, Syn. very much, ever so

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mightyJapan is a mighty nation.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)

English-Thai: Nontri Dictionary
mighty(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,มหึมา,พิลึกกึกกือ
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์    [N] power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกรียงไกร    [ADJ] powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
แข็งแกร่ง [ADJ] strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
ประเทศมหาอำนาจ    [N] superpower, See also: mighty nation, great power, Example: ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศมหาอำนาจในโลก, Count unit: ประเทศ, ชาติ
ทรงอานุภาพ    [ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ    [ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ    [ADJ] mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศมหาอำนาจ[n. exp.] (prathēt mahā-amnāt) EN: superpower ; mighty nation ; great power   FR: superpuissance [f]
ราชาธิราช[n.] (rāchāthirāt) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king   
แสนยากร[n. exp.] (saēnyākøn) EN: mighty army ; military might   FR: puissance armée [f] ; puissance militaire [f]
ศักดิ์[n.] (sak) EN: power ; mighty ; authority ; prestige   FR: pouvoir [m] ; autorité [f]
ยิ่งใหญ่[v.] (yingyai) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important   
ยิ่งใหญ่[adj.] (yingyai) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic   FR: vaste ; gigantesque

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGHTY    M AY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mighty    (j) (m ai1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mächtig {adj} | mächtiger | am mächtigstenmighty | mightier | mightiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールマイティー[, o-rumaitei-] (adj-na,n) almighty; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
強盛[きょうせい;ごうじょう, kyousei ; goujou] (n,adj-na) (arch) might; mighty [Add to Longdo]
強大[きょうだい, kyoudai] (adj-na,n) mighty; powerful; (P) [Add to Longdo]
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n,adj-na,adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal [Add to Longdo]
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army [Add to Longdo]
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n,adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty [Add to Longdo]
全能[ぜんのう, zennou] (adj-na,n,adj-no) almighty; omnipotent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强势[qiáng shì, ㄑㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] mighty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mighty \Might"y\, n.; pl. {Mighties}.
   A warrior of great force and courage. [R. & Obs.] --1 Chron.
   xi. 12.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mighty \Might"y\, adv.
   In a great degree; very. [Colloq.] "He was mighty
   methodical." --Jeffrey.
   [1913 Webster]
 
      We have a mighty pleasant garden.    --Doddridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mighty \Might"y\, a. [Compar. {Mightier}; superl. {Mightiest}.]
   [AS. meahtig, mihtig; akin to G. m[aum]chtig, Goth. mahteigs.
   See {Might}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing might; having great power or authority.
    [1913 Webster]
 
       Wise in heart, and mighty in strength. --Job ix. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Accomplished by might; hence, extraordinary; wonderful.
    "His mighty works." --Matt. xi. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Denoting an extraordinary degree or quality in respect of
    size, character, importance, consequences, etc. "A mighty
    famine." --Luke xv. 14. "Giants of mighty bone." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Mighty was their fuss about little matters.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mighty
   adv 1: (Southern regional intensive) very; to a great degree;
       "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is
       powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they
       have a right nice place"; "they rejoiced mightily" [syn:
       {mighty}, {mightily}, {powerful}, {right}]
   adj 1: having or showing great strength or force or intensity;
       "struck a mighty blow"; "the mighty logger Paul Bunyan";
       "the pen is mightier than the sword"- Bulwer-Lytton

Are you satisfied with the result?

Go to Top