ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mighty

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mighty-, *mighty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mighty(adj) ทรงพลัง, See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง, Syn. powerful, influential
mighty(adv) อย่างมากมาย, See also: อย่างมาก, Syn. very much, ever so

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง, ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก, น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful

English-Thai: Nontri Dictionary
mighty(adj) มีกำลัง, มีอำนาจ, มหึมา, พิลึกกึกกือ
almighty(adj) ยิ่งใหญ่, มีอานุภาพ, มีอำนาจมาก, มีอิทธิพล
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's mighty purdy.เธอจังอันยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She's mighty mean!เธอหมายถึงยิ่งใหญ่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That I'm mighty proud of youว่าฉันยิ่งใหญ่ภูมิใจในตัวคุณ Pinocchio (1940)
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Oh, Lord do we have the strength to carry on this mighty task in one night?โอ้ พระเจ้า เราจะมีกำลังฝ่าฟันภารกิจยิ่งใหญ่ ในคืนนี้ไหม Blazing Saddles (1974)
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง The Road Warrior (1981)
The tanks are full, O mighty Wez, and it's all yours.น้ำมันเต็มถังเลย เวซ เป็นของนายหมด The Road Warrior (1981)
The mighty leap.ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mightyJapan is a mighty nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดิ์(n) power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เกรียงไกร(adj) powerful, See also: mighty, majestic, excellent, superior, forceful, strong, Syn. ยิ่งใหญ่, ใหญ่ยิ่ง, Example: กองทัพอันเกรียงไกรของนโปเลียนบุกกรุงโรมอย่างรวดเร็ว
แข็งแกร่ง(adj) strong, See also: mighty, Syn. อดทน, เข้มแข็ง, แกร่ง, หนักแน่น, Ant. อ่อนแอ, Example: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค, Thai Definition: ที่ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค, ที่มีความอดทนมาก
ประเทศมหาอำนาจ(n) superpower, See also: mighty nation, great power, Example: ปัจจุบันนี้ประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศมหาอำนาจในโลก, Count Unit: ประเทศ, ชาติ
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก
ทรงอานุภาพ(adj) mighty, See also: powerful, forceful, Example: ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการสาหัส ซึ่งเป็นผลจากแก๊สที่ทรงอานุภาพ, Thai Definition: ที่มีความรุนแรงหรือมีฤทธิ์มาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศมหาอำนาจ[prathēt mahā-amnāt] (n, exp) EN: superpower ; mighty nation ; great power  FR: superpuissance [ f ]
ราชาธิราช[rāchāthirāt] (n) EN: king of kings ; emperor ; great king ; mighty king
แสนยากร[saēnyākøn] (n, exp) EN: mighty army ; military might  FR: puissance armée [ f ] ; puissance militaire [ f ]
ศักดิ์[sak] (n) EN: power ; mighty ; authority ; prestige  FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ f ]
ยิ่งใหญ่[yingyai] (v) EN: be great ; be superior ; be mighty ; be powerful ; be important
ยิ่งใหญ่[yingyai] (adj) EN: great ; superior ; mighty ; powerful ; important ; huge ; gigantic  FR: vaste ; gigantesque

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mighty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mighty

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强势[qiáng shì, ㄑㄧㄤˊ ㄕˋ,   /  ] mighty [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mächtig { adj } | mächtiger | am mächtigstenmighty | mightier | mightiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) #1,517 [Add to Longdo]
強大[きょうだい, kyoudai] (adj-na, n) mighty; powerful; (P) #13,895 [Add to Longdo]
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n, adj-no, adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P) #14,566 [Add to Longdo]
オールマイティー[o-rumaitei-] (adj-na, n) almighty; (P) [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n, adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar [Add to Longdo]
強盛[きょうせい;ごうじょう, kyousei ; goujou] (n, adj-na) (arch) might; mighty [Add to Longdo]
強力無比[きょうりょくむひ, kyouryokumuhi] (n, adj-na, adj-no) being the strongest; being powerful (mighty) without equal [Add to Longdo]
三軍[さんぐん, sangun] (n, adj-no) great army; mighty host; whole army [Add to Longdo]
全知全能[ぜんちぜんのう, zenchizennou] (n, adj-no) omniscience and omnipotence; all-knowing; almighty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mighty \Might"y\, n.; pl. {Mighties}.
   A warrior of great force and courage. [R. & Obs.] --1 Chron.
   xi. 12.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mighty \Might"y\, adv.
   In a great degree; very. [Colloq.] "He was mighty
   methodical." --Jeffrey.
   [1913 Webster]
 
      We have a mighty pleasant garden.    --Doddridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mighty \Might"y\, a. [Compar. {Mightier}; superl. {Mightiest}.]
   [AS. meahtig, mihtig; akin to G. m[aum]chtig, Goth. mahteigs.
   See {Might}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Possessing might; having great power or authority.
    [1913 Webster]
 
       Wise in heart, and mighty in strength. --Job ix. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Accomplished by might; hence, extraordinary; wonderful.
    "His mighty works." --Matt. xi. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Denoting an extraordinary degree or quality in respect of
    size, character, importance, consequences, etc. "A mighty
    famine." --Luke xv. 14. "Giants of mighty bone." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Mighty was their fuss about little matters.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mighty
   adv 1: (Southern regional intensive) very; to a great degree;
       "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is
       powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they
       have a right nice place"; "they rejoiced mightily" [syn:
       {mighty}, {mightily}, {powerful}, {right}]
   adj 1: having or showing great strength or force or intensity;
       "struck a mighty blow"; "the mighty logger Paul Bunyan";
       "the pen is mightier than the sword"- Bulwer-Lytton

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top