Search result for

potent

(125 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potent-, *potent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potent[ADJ] มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless
potentate[N] ผู้มีอำนาจมาก, See also: กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Syn. monarch, sovereign
potential[ADJ] ที่อาจเกิดขึ้นได้, Syn. possible, inherent
potential[N] ศักยภาพที่จะพัฒนาได้, See also: สมรรถภาพ, Syn. capability, ability, Ant. inability, incompetence
potentiate[VT] เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ
potentiality[N] ความสามารถที่ซ่อนเร้น, See also: ศักยภาพ, Syn. ability, capacity, possibility
potential difference[N] ความแตกต่างของขั้วไฟฟ้า, See also: ศักย์ไฟฟ้า, Syn. voltage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
potent(โพ'เทินทฺ) adj. มีกำลัง,มีอำนาจ,มีพลัง,มีผล,แรง,สามารถ,มีอำนาจ,สามารถสืบพันธ์ได้., See also: potentness n.
potential(โพทัน'เชิล) adj. เป็นไปได้,เป็นได้,กลายเป็นได้,มีความสามารถซ่อนเร้นอยู่,ซ่อนแฝง. n. ความเป็นไปได้,ความสามารถหรือำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่,ศักยะทางไฟฟ้า หลุมลึก
potentiality(พะเทนชิแอล'ลิที) n. ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
potentially(พะแทน'เชิลลี) adj. เป็นไปได้
potentiate(โพเทน'ชิเอท) vt. เสริมผล,เสริมกำลัง,เสริมอำนาจ, See also: potentiation n. potentiator n., Syn. intensify
armipotent(อาร์มิพ'โพทันทฺ) adj. แข็งแรง (กองทัพ) -armipotence n. (strong in battle)
impotent(อิม' พะเทินทฺ) adj. อ่อนแอ, ไร้สมรรถภาพ, ไร้หรืออ่อนกำลัง, ไร้หรืออ่อนอำนาจ, ไร้หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, กามตายด้าน., See also: impotently adv., Syn. feeble, weak, unable, powerless, ineffectual
omnipotent(ออมนิพ'พะเทินทฺ) adj. มีอำนาจทุกอย่าง,มีความสามารถทุกอย่าง,มีอำนาจคล้ายพระเจ้า. -Phr. (the Omnipotent พระผู้เป็นเจ้า), Syn. almighty
plenipotentiary(เพลนนิพะเทน'เชียริ) n. คนที่มีอำนาจเต็มที่. adj. มีอำนาจเต็ม,ให้อำนาจเต็มที่,เต็มที่,สมบูรณ์,ครบองค์

English-Thai: Nontri Dictionary
potent(adj) มีอำนาจ,มีกำลัง,มีพลัง,แข็งแรง,สามารถ
potentate(n) ผู้ปกครอง,ผู้มีอำนาจ,กษัตริย์
potential(adj) ศักยะ,อาจเป็นไปได้,สามารถเป็นได้
potentiality(n) ศักยภาพ,ความเป็นไปได้,ขีดความสามารถ
impotent(adj) ไร้อำนาจ,หมดกำลัง,ไร้สมรรถภาพ
omnipotent(adj) มีอำนาจทุกอย่าง,สามารถทุกทาง
plenipotentiary(adj) ครบองค์,มีอำนาจเต็ม
plenipotentiary(n) ทูตผู้มีอำนาจเต็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
potentialศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potentialศักยะ, ศักย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential functionฟังก์ชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential gradientความชันศักย์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
potential userผู้มีศักยภาพจะใช้ (บริการ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
potential, actionศักยะงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potential, restingศักยะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
potentialityศักยภาพ, ภาวะแฝง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
potential differenceความต่างศักย์, โดยทั่วไปหมายถึงความต่างศักย์ไฟฟ้า  (ดู electric potential difference) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential dividerตัวแบ่งศักย์, ความต้านทานที่ถูกต่อในวงจรไฟฟ้าเพื่อแบ่งความต่างศักย์ไฟฟ้าในวงจรนั้นออกเป็นความต่างศักย์ย่อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Potential due to hydrostatic pressureศักย์เนื่องจากความ กดของน้ำนิ่ง [อุตุนิยมวิทยา]
potential energypotential energy, พลังงานศักย์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
potential energyพลังงานศักย์, พลังงานที่สะสมในวัตถุหรืออนุภาคซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งของวัตถุหรืออนุภาคนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
potential evapotranspirationpotential evapotranspiration, ศักย์การคายระเหย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Potential exposureการรับรังสีไม่คาดหมาย, การรับรังสีเชิงศักย์, การรับรังสีที่ไม่ได้คาดไว้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานตามปกติ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุของต้นกำเนิดรังสี เครื่องมือชำรุดเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงาน การรับรังสีนี้ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดแนวทางป้องกัน เพื่อลดโอกาสการรับรังสี [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ridiculous that they let people take potentially dangerous drugs for money.เป็นเรื่องน่าหัวเราะที่อนุญาตให้ประชาชน\ เสี่ยงได้รับอันตรายจากยา แลกกับเงิน. Adverse Events (2008)
Not like there wasn't potential.แค่นั้นมันไม่มีศักยภาพ ที่จะให้เกิดเรื่องนี้ Lucky Thirteen (2008)
This way looks potentially dangerous.ทางนี้ดูท่าจะมีอันตรายได้มาก Destroy Malevolence (2008)
The potential to be...มีศักยภาพที่จะเป็น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm afraid I've got some potentially bad news for you, Michael.ผมเกรงว่าจะมีข่าวร้าย มาบอกคุณ ไมเคิล The Bank Job (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
- Why have you brought me here? - Because you have the potentialแล้วทำไมคุณถึงพาผมมาที่นี่ละครับ เพราะตัวเธอมีศักยภาพ Superhero Movie (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
Potential future president, or unemployed pothead? Tough.เป็นไปได้กับอนาคตประธาธิบดี หรือจะเอาขี้ยาไม่มีงานทำ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
If you remain neutral, you're emotionally withdrawn, potentially catatonic;ถ้าคุณทำตัวเฉยๆ เค้าก็จะหาว่าคุณกำลังหมดความรู้สึก อาจเป็นอัมพาตจากการช๊อค Changeling (2008)
We are talking about the quarantine of millions of people, billions in expense, not to mention the potential for riot and panic.เรากำลังพูดถึงการกักกันโรค ประชาชนนับล้าน ใช้เงินเป็นพันล้าน นี่ยังไม่พูดถึง ความแตกตื่นและการจลาจล WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
potentAll children are potential geniuses.
potentA potential third party would not be able to crack the code.
potentAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
potentBig cities have too high a potential for riots.
potentEducation aims to develop potential abilities.
potentEveryone believes in their own potential.
potentEveryone, whether an actual or potential patient.
potentHe is a potential leader.
potentHe is a potential world champion.
potentHis influence is still potent.
potentHuman beings are gifted with infinite potential.
potentI discerned the potential of great things in him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักยภาพ[N] potential, See also: ability, capability, capacity, aptitude, power, potentiality, possibility, Example: ขบวนการขจก. ลดน้อยลงมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะสั่นคลอนอำนาจรัฐได้แล้ว, Thai definition: อำนาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจทำให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้
เข้มเเข็ง[V] strong, See also: potent, solid, impregnable, Syn. แข็งแกร่ง, Example: สังคมที่กำลังย่ำแย่ต้องการผู้นำแบบที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่จะพาไปสู่ชัยชนะได้, Thai definition: แข็งแรงในการงาน, ขยันขันแข็ง, ไม่ย่อท้อหวั่นไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์[n. exp.] (kān phatthanā sakkayaphāp manut) EN: human potential development   
ความต่างศักย์[n. exp.] (khwām tāng sak) EN: potential difference   FR: différence de potentiel [f]
ความต่างศักย์ไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tāng sak faifā) EN: electrical potential differenc   
พลังแฝง[n. exp.] (phalang faēng) EN: potential ; potentiality ; latent energy   FR: potentiel [m] ; énergie potentielle [f]
พลังงานศักย์[n. exp.] (phalang-ngān sak) EN: potential energy   FR: énergie potentielle [f]
พลังงานศักย์โน้มถ่วง [n. exp.] (phalang-ngān sak nōmthūang) EN: gravitational potential energy   FR: énergie potentielle gravitationnelle [f]
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น[n. exp.] (phalang-ngān sak yeūtyun) EN: elastic potential energy   FR: énergie potentielle élastique [f]
พญา[n.] (phayā) EN: king ; potentat   FR: roi [m] ; souverain [m] ; potentat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POTENT    P OW1 T AH0 N T
POTENTATE    P OW1 T AH0 N T EY2 T
POTENTIAL    P AH0 T EH1 N SH AH0 L
POTENTIAL    P AH0 T EH1 N CH AH0 L
POTENTATES    P OW1 T AH0 N T EY2 T S
POTENTIALS    P AH0 T EH1 N CH AH0 L Z
POTENTIALS    P AH0 T EH1 N SH AH0 L Z
POTENTIALLY    P AH0 T EH1 N SH AH0 L IY0
POTENTIALLY    P AH0 T EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potent    (j) (p ou1 t n t)
potently    (a) (p ou1 t n t l ii)
potentate    (n) (p ou1 t n t ei t)
potential    (n) (p @1 t e1 n sh l)
potentates    (n) (p ou1 t n t ei t s)
potentials    (n) (p @1 t e1 n sh l z)
potentially    (a) (p @1 t e1 n sh @ l ii)
potentiality    (n) (p @1 t e2 n sh i a1 l i t ii)
potentialities    (n) (p @1 t e2 n sh i a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Potentat {m}potentate [Add to Longdo]
Potentialdifferenz {f}driving head [Add to Longdo]
Potentiometer {n} [electr.]potentiometer [Add to Longdo]
potent {adj} | potenter | am potentestenpotent | more potent | most potent [Add to Longdo]
potent {adv}potently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
インポテンス;インポテンツ[, inpotensu ; inpotentsu] (n) impotence (ger [Add to Longdo]
スカラーポテンシャル[, sukara-potensharu] (n) scalar potential [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
ベクトルポテンシャル[, bekutorupotensharu] (n) vector potential [Add to Longdo]
ポテンシオメーター[, potenshiome-ta-] (n) potentiometer [Add to Longdo]
ポテンシャル[, potensharu] (n) potential; (P) [Add to Longdo]
ポテンシャルエネルギー[, potensharuenerugi-] (n) (See 位置エネルギー) potential energy [Add to Longdo]
ポテンツ[, potentsu] (n) potency (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势能[shì néng, ㄕˋ ㄋㄥˊ, / ] potential energy [Add to Longdo]
势阱[shì jǐng, ㄕˋ ㄐㄧㄥˇ, / ] potential well (phys.) [Add to Longdo]
势降[shì jiàng, ㄕˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] potential drop (elec.) [Add to Longdo]
潜力[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity [Add to Longdo]
潜在威胁[qián zài wēi xié, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] potential threat; potential menace [Add to Longdo]
潜在媒介[qián zài méi jiè, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] potential vector [Add to Longdo]
潜能[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability [Add to Longdo]
电位器[diàn wèi qì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄑㄧˋ, / ] potentiometer [Add to Longdo]
电位计[diàn wèi jì, ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] potentiometer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
係数設定モード[けいすうせっていモード, keisuusettei mo-do] potentiometer set mode [Add to Longdo]
潜在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potent \Po"tent\, n.
   1. A prince; a potentate. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. [See {Potence}.] A staff or crutch. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) One of the furs; a surface composed of patches
    which are supposed to represent crutch heads; they are
    always alternately argent and azure, unless otherwise
    specially mentioned.
    [1913 Webster]
 
   {Counter potent} (Her.), a fur differing from potent in the
    arrangement of the patches.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potent \Po"tent\, a. [L. potens, -entis, p. pr. of posse to be
   able, to have power, fr. potis able, capable (akin to Skr.
   pati master, lord) + esse to be. See {Host} a landlord, {Am},
   and cf. {Despot}, {Podesta}, {Possible}, {Power},
   {Puissant}.]
   1. Producing great physical effects; forcible; powerful'
    efficacious; as, a potent medicine. "Harsh and potent
    injuries." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Moses once more his potent rod extends. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Having great authority, control, or dominion; puissant;
    mighty; influential; as, a potent prince. "A potent
    dukedom." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Most potent, grave, and reverend signiors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Powerful, in an intellectual or moral sense; having great
    influence; as, potent interest; a potent argument.
    [1913 Webster]
 
   {Cross potent}. (Her.) See Illust. (7) of {Cross}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Powerful; mighty; puissant; strong; able; efficient;
     forcible; efficacious; cogent; influential.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potent
   adj 1: having great influence [syn: {potent}, {powerful}]
   2: having or wielding force or authority; "providing the ground
     soldier with increasingly potent weapons" [syn: {potent},
     {strong}]
   3: having a strong physiological or chemical effect; "a potent
     toxin"; "potent liquor"; "a potent cup of tea", "a stiff
     drink" [syn: {potent}, {strong}, {stiff}] [ant: {impotent}]
   4: (of a male) capable of copulation [syn: {potent}, {virile}]
     [ant: {impotent}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 potent [poːtɛnt]
   potently
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top