ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlock

AH0 N L AA1 K   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlock-, *unlock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlock[VT] ไข, See also: ไขกุญแจ, Syn. loose, Ant. lock
unlock[VI] เปิด, See also: เปิดออก, Syn. loose, Ant. lock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlock(อันลอค') vt.,vi. ถอดกลอน,ปล่อยออก,ไขกุญแจ,เปิดออก,เปิดเผย, See also: unlockable adj.
gunlock(กัน'ลอค) n. ไกปืน,กลไก ที่ทำให้กระสุนปืนระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
unlock(vt) ไขกุญแจ,ปล่อยออกมา,ถอดกลอน,เปิดออก
gunlock(n) ไกปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unlockปล่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
All right. I'll unlock the automatic pilot.ตกลง ผมจะปลดนักบินอัตโนมัติออก Airplane! (1980)
- Then unlock it.- ปลดล็อคสิ Clue (1985)
Never mind about the key. Unlock the door!ช่างกุญแจมัน ปลดล็อคประตู! Clue (1985)
I can't unlock the door without the key!ผมปลดล็อคประตูไม่ได้ถ้าไม่มีกุญแจ! Clue (1985)
- No. It was unlocked.- ไม่ มันไม่ได้ล็อคไว้ Clue (1985)
- Unlocked?- ไม่ได้ล็อค? Clue (1985)
How did you know it was unlocked?เธอรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ล็อค? Clue (1985)
Then, having found out the whole story, the murderer went to the cupboard, unlocked it with the key, took out the wrench...จากนั้น หลังจากได้รู้เรื่องราวทั้งหมด ฆาตกรไปที่ตู้ ปลดล็อคด้วยกุญแจเอาประแจออกมา... Clue (1985)
We forgot the cupboard with the weapons was now unlocked.เราลืมตู้ที่มีอาวุธ ที่ตอนนี้ไม่ได้ล็อค Clue (1985)
Ambrosious, unlock this door.แอมโบซิอุส เปิดประตูเซ่ Labyrinth (1986)
The door's unlocked.ประตูไม่ได้ล๊อค Akira (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unlockHe left the door unlocked.
unlockHis bicycle was stolen because he left it unlocked.
unlockHis scientific discovery unlocked many mysteries.
unlockI left it unlocked.
unlockIt was careless of her to leave the door unlocked when she went out.
unlockIt was careless of you to leave the door unlocked.
unlockShe had left the front door unlocked.
unlockShe unlocked the car door by means of a hairpin.
unlockShe was careful not to leave the door unlocked.
unlockTo my surprise, the door was unlocked.
unlockUnlock the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิด[V] open, See also: unlock, unfold, unbolt, Ant. ปิด, Example: ภารโรงเปิดหน้าต่างและประตูทุกเช้า
เปิด[V] open, See also: unlock, unfold, Ant. ปิด, Example: ภารโรงเปิดหน้าต่างและประตูทุกเช้า, Thai definition: ทำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก
สะเดาะ[V] unlock/unbolt something by magic, See also: undo by magic, Example: คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในเรื่องกรรม พอเมื่อมีกรรมมาเกิดขึ้น ก็ไปบนบาลศาลกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่ สะเดาะเคราะห์, Thai definition: ทำให้หลุดออกมาด้วยคาถาอาคม, ทำให้หมด, ทำให้หลุด
ไขกุญแจ[V] unlock

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข[v.] (khai) EN: open ; wind ; turn ; crank ; unlock ; untap   FR: ouvrir ; tourner ; desserrer
ไขกุญแจ [v. exp.] (khai kunjaē) EN: unlock ; open   FR: tourner la clé ; ouvrir la serrure
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack   FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLOCK    AH0 N L AA1 K
UNLOCKED    AH0 N L AA1 K T
UNLOCKING    AH0 N L AA1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlock    (v) ˈʌnlˈɒk (uh1 n l o1 k)
unlocks    (v) ˈʌnlˈɒks (uh1 n l o1 k s)
unlocked    (v) ˈʌnlˈɒkt (uh1 n l o1 k t)
unlocking    (v) ˈʌnlˈɒkɪŋ (uh1 n l o1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开锁[kāi suǒ, ㄎㄞ ㄙㄨㄛˇ, / ] unlock [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entsperrtaste {f}; Korrekturtaste {f}unlock key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SIMロック解除[シムロックかいじょ, shimurokku kaijo] (n) SIM unlock; SIM lock cancellation [Add to Longdo]
アンロック[, anrokku] (n) unlock [Add to Longdo]
引き金(P);引金(P);引き鉄;引鉄[ひきがね, hikigane] (n) trigger; gunlock; (P) [Add to Longdo]
開錠;解錠[かいじょう, kaijou] (n,vs) unlocking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlock \Un*lock"\, v. t. [Cf. AS. unl?can. See 1st {Un-}, and
   {Lock}, v. t.]
   1. To unfasten, as what is locked; as, to unlock a door or a
    chest.
    [1913 Webster]
 
   2. To open, in general; to lay open; to undo.
    [1913 Webster]
 
       Unlock your springs, and open all your shades.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       [Lord] unlock the spell of sin.    --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlock
   v 1: open the lock of; "unlock the door" [ant: {lock}]
   2: set free or release
   3: become unlocked; "The door unlocked from the inside" [ant:
     {lock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top