Search result for

unfold

(50 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfold-, *unfold*, unfol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfold[VT] คลี่, See also: กาง, Syn. spread, extend, Ant. fold
unfold[VI] แผ่ออก, See also: กางออก, Syn. spread, extend, Ant. fold
unfold[VI] เปิดเผย, See also: คลี่คลาย, เผยให้ปรากฎ, Syn. show, disclose, reveal
unfold to[PHRV] เปิดเผยกับ, See also: เผยความลับกับ
unfold before[PHRV] ค่อยๆ ปรากฏออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfold(อันโฟลดฺ') vt.,vi. คลาย,คลี่,แผ่,กาง,ค่อย ๆ โผล่ปรากฎตัว,ปล่อยจากดอก, Syn. spread out,openก

English-Thai: Nontri Dictionary
unfold(vt) แก้ออก,คลี่,ตีแผ่,แฉ,อธิบาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Watch an event unfold as a spectator.เฝ้ามองดูเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ โดยไม่ยอมเข้าไปลงมือทำเอง Death Note: L Change the World (2008)
SURESH'S VOICE: Generations unfold,จากรุ่นสู่รุ่นสืบสานต่อ-- Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
The tragedies that unfolded in the skies over washingtonเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น/Nเหนือน่านฟ้าวอชิงตัน Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
According to their calendar in the year 2012, a cataclysmic event will unfold caused by an alignment of the planets in our solar system that only happens every 640,000 years.ในปี 2012 ความหายนะจะเริ่มต้นขึ้น สาเหตุจากการเรียงตัว ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ที่จะเกิดขึ้น ในทุก 640000 ปี 2012 (2009)
Yes, the events are unfolding to be more entertaining.ค่ะ เหตุการณ์มันกำลังลุกลามขึ้นเรื่อยๆ มันจะสนุกกว่านี้อีก Episode #1.1 (2009)
Then the progression is unfolding quickly.อาการคงจะเกิดเร็วๆ นี้ Time (2009)
Their experience as it unfolded... you're being watched.ประสบการณ์ของพวกเขาจะถูกเผยให้รู้ คุณกำลังถูกจับตามองอยู่ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
More on that story as it unfolds.แล้วเราจะคอยรายงานให้ทราบอีกเมื่อเรื่องนี้คลี่คลายลง Spanish 101 (2009)
Things are no longer going to unfold as I had feared."มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมกลัว The Gift (2009)
Now, the final battle is about to unfold.ศึกสุดท้ายใกล้มาถึงแล้ว Assassin's Creed: Lineage (2009)
You're assuming that Nero knows how event's are predicted to unfold.อธิบายว่านีโรทราบว่าเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไร Star Trek (2009)
"...across Rome the mystic elements unfold."เริ่มต้นการทดสอบ. ที่นี่เราไป. Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfoldA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
unfoldAt last he unfolded his plans for their future.
unfoldI unfolded the map on the desk.
unfoldThe details of the plan unfolded.
unfoldThe exchange unfolding in front of my eyes had not a single millimetre of a gap for me to slip in.
unfoldThe man was folding and unfolding his arms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ[V] open, See also: unfold, expand, unfurl, spread (out), Syn. กาง, แผ่, Ant. ปิด, พับ, Example: นักเรียนบางคนออกไปทานอาหารโดยแบหนังสือทิ้งไว้ที่โต๊ะเรียน, Thai definition: กางแผ่ออก
การใช้ใบ[N] unfurling a sail, See also: unfolding a sail, Syn. การกางใบ, Thai definition: การกางใบแล่นเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
การใช้ใบ[n.] (kān chaibai) EN: unfurling a sail ; unfolding a sail   
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnthī) EN: unfold a map ; spread out a map   FR: dérouler une carte ; déployer une carte
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre
เปิด[v.] (poēt) EN: open ; unlock ; unfold ; unbolt ; unwrap ; unpack   FR: ouvrir ; s'ouvrir ; déballer ; défaire
ปู[v.] (pū) EN: lay ; spread ; pave ; cover ; unfold   FR: recouvrir ; revêtir ; poser

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFOLD    AH0 N F OW1 L D
UNFOLDS    AH0 N F OW1 L D Z
UNFOLDED    AH0 N F OW1 L D AH0 D
UNFOLDING    AH0 N F OW1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfold    (v) (uh1 n f ou1 l d)
unfolds    (v) (uh1 n f ou1 l d z)
unfolded    (v) (uh1 n f ou1 l d i d)
unfolding    (v) (uh1 n f ou1 l d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰り広げる;繰広げる;繰り拡げる;繰拡げる[くりひろげる, kurihirogeru] (v1,vt) to unfold; to unroll; to open [Add to Longdo]
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P) [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfold \Un*fold"\, v. t. [AS. unfealdan. See 1st {Un-}, and
   {Fold}, v. t.]
   1. To open the folds of; to expand; to spread out; as, to
    unfold a tablecloth.
    [1913 Webster]
 
       Unfold thy forehead gathered into frowns. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. To open, as anything covered or close; to lay open to view
    or contemplation; to bring out in all the details, or by
    successive development; to display; to disclose; to
    reveal; to elucidate; to explain; as, to unfold one's
    designs; to unfold the principles of a science.
    [1913 Webster]
 
       Unfold the passion of my love.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To release from a fold or pen; as, to unfold sheep.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unfold \Un*fold"\, v. i.
   To open; to expand; to become disclosed or developed.
   [1913 Webster]
 
      The wind blows cold
      While the morning doth unfold.      --J. Fletcher.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfold
   v 1: develop or come to a promising stage; "Youth blossomed into
      maturity" [syn: {blossom}, {blossom out}, {blossom forth},
      {unfold}]
   2: open to the view; "A walk through town will unfold many
     interesting buildings"
   3: extend or stretch out to a greater or the full length;
     "Unfold the newspaper"; "stretch out that piece of cloth";
     "extend the TV antenna" [syn: {unfold}, {stretch}, {stretch
     out}, {extend}]
   4: spread out or open from a closed or folded state; "open the
     map"; "spread your arms" [syn: {unfold}, {spread}, {spread
     out}, {open}] [ant: {fold}, {fold up}, {turn up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top