Search result for

เผยอ

(34 entries)
(0.2532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผยอ-, *เผยอ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผยอ [V] be conceited, See also: be arrogant, be haughty, act big, be egoistic, Syn. อวดดี, Example: คนบางคนแค่ทำงานประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกก็เผยอตัวว่าตัวเองแน่
เผยอ [V] open partially, See also: raise or lift slightly, be slightly part, Syn. แย้ม, Example: ปากได้รูปที่เผยอขึ้นนั้นทำให้เห็นฟันขาวราวมุกเป็นระเบียบ, Thai definition: เขยื้อนหรือทําให้เขยื้อนจากที่เดิมแต่น้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผยอ(ผะเหฺยอ) ก. เปิดน้อย ๆ เช่น เผยอปาก เผยอฝาหม้อไว้ ฝากาเผยอ.
เผยอ(ผะเหฺยอ) ว. อวดดี, ทำไปโดยไม่รู้จักประมาณตน, เช่น เผยอทำ เผยอพูด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เผยอเปิดน้อยๆ เช่น เผยอปาก เผยอฝาหม้อไว้ ฝากาเผยอ หรือเป็นวลีทีีหมายถึง อวดดี ทำไปโดยไม่รู้จักประมาณตน เช่น เผยอทำ เผยอพูด
คำที่มักเขียนผิด คือ ผะเยอ [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the past is always with us, just waiting to mess with the present.แต่อดีตก็ยังคงอยู่กับเรา แค่รอเวลาที่จะเปิดเผยออกมา In the Realm of the Basses (2009)
Well, now that this is all out in the open,เอ่อ.. ในเมื่อทุกเรื่องมันเปิดเผยออกมาแล้ว You've Got Yale! (2009)
- Force the heart to beat faster. - Revealing the arrhythmia.มันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เปิดเผยอาการ arrhythmia. House Divided (2009)
And thank you for attending the first global conference of its kind, where great minds will meet to explore our energy future.และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม การประชุมครั้งแรกของโลก ที่ซึ่งความคิดดีๆจะเปิดเผยอนาคตด้านพลังงานของเรา S.O.B. (2009)
Go ahead and turn me, but you will also reveal yourself in the process.เอาเลย ทำให้ฉันคล้อยตาม แต่เดี๋ยวตัวจริงคุณก็จะเปิดเผยออกมา Shake and Fingerpop (2009)
- Oh, it's beautiful.ตอนนี้ ความลับของฉันเผยออกมาแล้ว พวกเธอก็ได้เริ่มต้นใหม่ The Goodbye Gossip Girl (2009)
And the truth about the accident came out.และความจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุเปิดเผยออกมา Everybody Says Don't (2009)
Here!นี่ไง คาถาที่จะเปิดเผยออกมา Beauty and the Beast (2009)
? 'Cause when the roof caved in and the truth came out ?* เพราะเมื่อหลังคาพัง ความจริงก็เผยออกมา * The Treasure of Serena Madre (2009)
Starting to come back to you now, is it?ธาตุแท้เริ่มเผยออกมาแล้วสินะ RED (2010)
I just need one of you to get on base, and I'll get us home.] [ในภายหลัง แดซองจะเผยอะไรออกมา... ] Our Family Wedding (2010)
The true nature of the man is revealed.สัญชาติญาณ ความเป็นมนุษย์ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว Delicate Things (2010)
If it came out that the pouch had killed her...ถ้าเรื่องที่เธอตายเพราะกระเป๋าเปิดเผยออกมา Confessions (2010)
I'm certain a reasonable solution will present itself.ข้าแน่ใจว่าทางออกที่สมเหตุสมผล จะเผยออกมาเอง The Zillo Beast Strikes Back (2010)
The amount of information it revealed was...ข้อมูลจำนวนมากได้เปิดเผยออกมาคือ... The Greater Good (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผยอ[v.] (phayoē) EN: open partially ; raise slightly ; lift slightly ; be slightly part   FR: entrouvrir ; écarter
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   
เผยอปาก[v. exp.] (phayoē pāk) EN: leave the mouth half open ; keep the mouth half open   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring out    [PHRV] เผยให้เห็น, See also: เผยออกมา, แสดงออกมา, Syn. show up
wear    [VT] เผยอารมณ์ให้เห็นบนใบหน้า, See also: เผยสีหน้า, แสดงสีหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doff(ดอฟ) {doffed,doffing,doffs} vt. เปลื้อง,ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิกล้ม,เผยอ,ถอด,เปิด., See also: doffer n
exposure(อิคซฺโพ'เวอะ) n. การเผย, การเปิดเผย,การเปิดโปง,การผึ่ง,การนำออกแสดง,การให้ถูกแสง,ระยะเวลาที่ให้ถูกแสง,การทอดทิ้ง,ผิวหน้าที่เผยออก., Syn. disclosure
gymnospermn. พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก (คือรังไข่ ถูกหุ้มในรังไข่) พืชจำพวกสน
patulousn. adj. เปิด,เผยออก
uncloak(อันโคลค') vt.,vi. ถอดเสื้อคลุมออก,เปิดเผย,เปิดออก,เผยออก, Syn. unmask
unrip(อันริพ') vt. ฉีกออก,เปิดเผย,เผยออก,ดึงออก, Syn. take apart,detach

English-Thai: Nontri Dictionary
part(vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม
unrip(vt) แยกออก,เปิดออก,ฉีกออก,เผยออก
unveil(vt) เผยออก,เปิดโปง,เปิดผ้าคลุม

Are you satisfied with the result?

Go to Top