Search result for

เปิดม่าน

(8 entries)
(0.1085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดม่าน-, *เปิดม่าน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เปิดม่าน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เปิดม่าน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดม่าน [V] open the curtain, See also: start, begin, Syn. เริ่มต้น, Ant. ปิดม่าน, Example: เวทีการประกวดหนุ่ม-สาวแพรวปี 2000 เปิดม่านแล้ว หลังจากห่างหายไป 2 ปี, Thai definition: เริ่มที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขพระวิสูตรก. เปิดม่าน, คู่กับ ปิดพระวิสูตร หมายความว่า ปิดม่าน.
ฉาก ๑เครื่องสำหรับวัดมุมซึ่งมี ๙๐ องศา, มุมซึ่งกางได้ ๙๐ องศา เรียกว่า มุมฉาก, ลักษณนามเรียกตอนย่อยของละครในองก์หนึ่ง ๆ หรือตอนหนึ่งของละครที่เปิดม่านหน้าเวทีครั้งหนึ่ง ๆ เช่น ละคร ๓ ฉาก.
ละครเวทีน. ละครแบบหนึ่ง แสดงบนเวที มีฉากสมจริงและมีการปิดเปิดม่าน ผู้แสดงดำเนินเรื่องด้วยบทเจรจา เช่น เรื่องผกาวลี ดำเนินเรื่องโดยการแสดงบทและเจรจาอาจมีเพลงแทรกบ้าง เช่น ละครอิงประวัติศาสตร์ของหลวงวิจิตรวาทการ ดรรชนีนาง ขุนศึก ศรอนงค์ พันท้ายนรสิงห์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ไขพระวิสูตรคำราชาศัพท์ แปลว่า เปิดม่านโดยวิธีไข ใช้มือเลิกม่าน ใช้คู่กับ ปิดพระวิสูตร หมายความว่า ปิดม่าน [ศัพท์พระราชพิธี]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw apart    [PHRV] เปิดม่าน, See also: รูดม่านเปิด

Are you satisfied with the result?

Go to Top