Search result for

หลับตา

(32 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลับตา-, *หลับตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลับตา[V] close one's eyes, Ant. ลืมตา, Example: เขาหลับตา บังคับใจให้ว่าง ไม่รับรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่, Thai definition: ปิดกลีบตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลับตาก. ปิดกลีบตา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างง่าย ๆ เพราะมีความเคยชินหรือมีความชำนาญมาก เช่น เรื่องอย่างนี้หลับตาทำก็ได้
หลับตาอาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลวก ๆ ไม่เรียบร้อย เช่น ทำรายงานอย่างกับหลับตาทำ, เดา เช่น หลับตาพูด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]
Coma, Sleep likeหลับตาหมดสติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Close your eyes, Goten! Look for his Ki!โกเท็น หลับตาแล้วมาหาตัวจริงของมันสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I had my eyes closed. Plus he came the opposite way.ชั้นหลับตาอยู่ แถมเค้ามาจากฝั่งตรงข้าม My Sassy Girl (2008)
And then he closed his eyes as if he would go to sleep.จากนั้นเขาหลับตาลงราวกับว่าเขากำลังนอนหลับ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No!หลับตานะ Quantum of Solace (2008)
Okay, guys. Close your eyes.โอเคทุกคน หลับตา The House Bunny (2008)
It's pulling off a band aid. You just have to close your eyes and do it.มันเหมือน ดึงพลาสเตอร์ออก \\\ นายก็แค่ หลับตาแล้วทำมัน Made of Honor (2008)
Close your eyes.เอาล่ะ หลับตานะ Ponyo (2008)
You just close your eyes and go to that special place like always.ลูกต้องหลับตานะลูก และไปอยู่ตรงนั้นนะ The Echo (2008)
- If I close my eyes, it sounds like...- ถ้าฉันหลับตา มันก็ฟังเหมือน... Pineapple Express (2008)
Close your eyes.หลับตาก่อนสิ Cyborg Girl (2008)
Okay, my eyes are closed.ได้ ฉันหลับตาแล้ว Cyborg Girl (2008)
Close your eyes until I'm gone.หลับตาจนกว่าฉันจะไปนะ Cyborg Girl (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับตา[v. exp.] (laptā) EN: close one's eyes   FR: fermer les yeux
หลับตาซื้อ[v. exp.] (laptā seū) EN: buy a pig in the poke   FR: acheter chat en poche (vx) ; acheter un chat dans un sac (Belg.)
หลับตาทำ [v. exp.] (laptā tham) EN: do with one's eyes closed   FR: agir les yeux fermés
หลับตานึก[v. exp.] (laptā neuk) EN: think with one's eyes closed   FR: réfléchir les yeux fermés ; penser les yeux clos

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น,คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
envision(เอนวิซ'เชิน) vt. นึก,คิด,หลับตา,แลเห็น
fiddle(ฟิด'เดิล) n. ซอ,ไวโอลิน -Id. -Phr. (play second fiddle (to) เชื่อฟัง,เป็นมือรองของ) . v. เล่นซอหรือไวโอลิน,ส่ายมือไปมาอย่างหลับหูหลับตา,เสียเวลา., See also: fiddler n., Syn. dawdle
fornication(ฟอร์นะเค'เชิน) n. การลักลอบได้เสียกันก่อนแต่งงาน,การเป็นชู้,การบูชาเทวรูป,การเคารพบูชาอย่างหลับหูหลับตา., See also: fornicatory adj.
hands-downadj.,adv. ได้มาอย่างง่ายดาย,ไม่ทน,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างหลับตา
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
shut(ชัท) vt.,vt.,n. (การ) ปิด,งับ,ปิดประตู,งับ,พับ,หุบ,หนีบ,เก็บ,หลับตา,หยุด,หยุดเปิด,ล้อมไว้,ใส่กลอน adj. ปิด ปิดไว้.

English-Thai: Nontri Dictionary
picture(vt) วาดรูป,นึกภาพ,มองเห็นภาพ,หลับตานึก,ถ่ายภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top