ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blocked

B L AA1 K T   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blocked-, *blocked*, block, blocke
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ First Blood (1982)
File 15 blocked.บล็อกที่สิบห้า The Lawnmower Man (1992)
Those fuckers blocked both the exits.มันบล๊อคทางออกหมดเลย Léon: The Professional (1994)
Nah, they've blocked all access.หาไม่ได้, เข้าดูไม่ได้เลย. Ghost in the Shell (1995)
- It's completely blocked. Go left.- มันถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์ ไปทางซ้าย Dante's Peak (1997)
Blocked at every turn. Beautifully synchronized, don't you think?ถูกขัดขวางทุกวิถีทาง ประสานงานได้เยี่ยมมากนะ The Truman Show (1998)
It's because the tube is blocked.มันเป็นเพราะท่อตัน City of Angels (1998)
-The courtyard is blocked.ลานหน้าวังถูกล้อมไว้แล้ว The Man in the Iron Mask (1998)
Deposit it in a bank. Blocked account.ต้องไปฝากธนาคารค่ะ ทำเป็นบัญชีรวม The Pianist (2002)
I blocked your expulsion, but there's no use in staying. So go!ฉันอุตส่าห์ไปขอร้องไม่ให้โรงเรียนไล่แกออก แต่ถึงไงมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเรียนต่อ ไปซะดีกว่า! My Tutor Friend (2003)
It's blocked.ทางตัน Resident Evil: Apocalypse (2004)
There's no telling how long it'll be blockedไม่รู้ว่าจะติดอยู่นานแค่ไหน Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blockedA car lying on its side blocked the passage.
blockedA curtain of mist blocked our view.
blockedA fallen tree blocked up the passage.
blockedAfter the storm, the road was blocked with fallen trees.
blockedHe blocked my way.
blockedI was told my tear duct was blocked.
blockedThe air was blocked off, extinguishing the fire.
blockedThe drains are blocked up.
blockedThe harbor can be blocked.
blockedThe heavy snowfall blocked the roads.
blockedThe light is completely blocked out by the big tree.
blockedThe path between the two houses was blocked by snow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดตัน[ADJ] blocked, See also: clogged, Syn. ตัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
ท่อตัน[n. exp.] (thø tan) EN: blocked pipe   
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck   FR: être bloqué ; être coincé

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOCKED    B L AA1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blocked    (v) blˈɒkt (b l o1 k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受阻[shòu zǔ, ㄕㄡˋ ㄗㄨˇ, ] blocked; obstructed; detained, #12,490 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sperrkonto {n} | Sperrkonten {pl}blocked account | blocked accounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
詰まる[つまる, tsumaru] (v5r,vi) (1) to be blocked; to be packed; (2) to hit the ball near the handle of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道,天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin) [Add to Longdo]
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P) [Add to Longdo]
窒塞[ちっそく, chissoku] (n,vs) blocked [Add to Longdo]
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction [Add to Longdo]
八方塞がり[はっぽうふさがり, happoufusagari] (n) all doors closed; blocked in every direction; cornered [Add to Longdo]
逼塞[ひっそく, hissoku] (n,vs) being blocked (and contained); reduced circumstances [Add to Longdo]
閉塞状態[へいそくじょうたい, heisokujoutai] (n) {comp} blocked state; closed state [Add to Longdo]
痞える[つかえる;つっかえる, tsukaeru ; tsukkaeru] (v1,vi) (uk) (See 閊える・5) to feel blocked (of one's chest or throat, due to grief, anxiety, illness, etc.); to feel pressure; to feel pain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
閉塞状態[へいそくじょうたい, heisokujoutai] blocked state, closed state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Block \Block\ (bl[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Blocked}
   (bl[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Blocking}.] [Cf. F. bloquer, fr.
   bloc block. See {Block}, n.]
   1. To obstruct so as to prevent passage or progress; to
    prevent passage from, through, or into, by obstructing the
    way; -- used both of persons and things; -- often followed
    by up; as, to block up a road or harbor; to block an
    entrance.
    [1913 Webster]
 
       With moles . . . would block the port. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
       A city . . . besieged and blocked about. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To secure or support by means of blocks; to secure, as two
    boards at their angles of intersection, by pieces of wood
    glued to each.
    [1913 Webster]
 
   3. To shape on, or stamp with, a block; as, to block a hat.
    [1913 Webster]
 
   4. to cause (any activity) to halt by creating an
    obstruction; as, to block a nerve impulse; to block a
    biochemical reaction with a drug.
    [PJC]
 
   {To block out}, to begin to reduce to shape; to mark out
    roughly; to lay out; to outline; as, to block out a plan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blocked \blocked\ adj.
   1. closed to traffic. Traffic was blocked by an overturned
    tractor-trailor
 
   Syn: out of use(predicate).
     [WordNet 1.5]
 
   2. at a complete standstill because of opposition of two
    unrelenting forces or factions.
 
   Syn: deadlocked, stalemated.
     [WordNet 1.5]
 
   3. unusable because of some obstruction.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blocked
   adj 1: closed to traffic; "the repaving results in many blocked
       streets" [syn: {blocked}, {out of use(p)}]
   2: completely obstructed or closed off; "the storm was
     responsible for many blocked roads and bridges"; "the drain
     was plugged" [syn: {blocked}, {plugged}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top