Search result for

wily

(29 entries)
(0.061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wily-, *wily*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wily    [ADJ] เต็มไปด้วยเล่ห์, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. crafty, cunning, tricky, Ant. forthright, honest, straightforward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wily(ไว'ลี) adj. มีเล่ห์เหลี่ยมมาก,มีมายามาก, See also: wilily adv. wiliness n., Syn. shrewd,cunning,sly
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
wily(adj) เจ้ามารยา,เจ้าเล่ห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.เป็นเขี้ยวลากดินปาทานตามมา ด้วย การใช้และการจัดการของพรม ป้องกันก๊าซ How I Won the War (1967)
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things.มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส How I Won the War (1967)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Too wily for that, the wily Pathan.เขี้ยวลากดินมากด้วยสำหรับ การที่จอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
Of course, the British army has always fought the wily Pathan.แน่นอนว่าเราจะเด็กอังกฤษของ กองทัพบก มักจะต่อสู้เขี้ยวลากดินปาทาน เปลือยเปล่าภายใต้เต็นท์ How I Won the War (1967)
Why has the British army always fought the wily Pathan?มักจะต่อสู้กับเซอร์ปาทานเขี้ยว ลากดิน? How I Won the War (1967)
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan.พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
- Who, sir? - The Bedoo, my wily Arabs.เบดู อาหรับเขี้ยวลากดินของฉัน How I Won the War (1967)
You wily wench!เจ้า... โสเภณีเจ้าเล่ห์ The King and the Clown (2005)
It was a crafty, wily war!มันเป็นสงครามที่แยบยลมาก Summer Wars (2009)
Being all wily, staying submerged.พวกมันฉลาด อยุ่ในน้ำไม่ขึ้นมา Tell It to the Frogs (2010)
Are you a wily kid?เธอเป็นพวกเจ้าบทบาทรึเปล่า? Hick (2011)
Welcome to Colombia land of lush forests, spectacular waterfalls and wily little Division assassins.อรุณสวัสดิ์ แม่คนงาม ขอต้อนรับสู่โคลัมเบีย ป่าไม้เขียวชะอุ่ม น้ำตกก็งดงาม Knightfall (2011)
You're a wily sucker, Ray. At least they won't see you in the dark.นายมันตัวอันตรายจริงๆ สุดท้าย มันคงไม่เห็นนายในความมืด Red Tails (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful   
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty   

CMU English Pronouncing Dictionary
WILY    W AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wily    (j) (w ai1 l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] (adj-i) cunning; crafty; wily; sly; (P) [Add to Longdo]
陰険[いんけん, inken] (adj-na,n) tricky; wily; treacherous [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wily \Wil"y\, a. [Compar. {Wilier}; superl. {Wiliest}.] [From
   {Wile}.]
   Full of wiles, tricks, or stratagems; using craft or
   stratagem to accomplish a purpose; mischievously artful;
   subtle. "Wily and wise." --Chaucer. "The wily snake."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      This false, wily, doubling disposition of mind.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Cunning; artful; sly; crafty. See {Cunning}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wily
   adj 1: marked by skill in deception; "cunning men often pass for
       wise"; "deep political machinations"; "a foxy scheme"; "a
       slick evasive answer"; "sly as a fox"; "tricky Dick"; "a
       wily old attorney" [syn: {crafty}, {cunning}, {dodgy},
       {foxy}, {guileful}, {knavish}, {slick}, {sly}, {tricksy},
       {tricky}, {wily}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top