ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

opening

OW1 P AH0 N IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opening-, *opening*, open
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
opening(n) รอยโหว่, See also: ช่อง, Syn. gap, hole
opening(adj) ส่วนแรก, Syn. first, beginning, Ant. closing
opening(n) ตอนเริ่มต้น, See also: ส่วนแรก, Syn. beginning, start, Ant. ending
opening(n) โอกาส, Syn. opportunity, chance
opening(n) ตำแหน่งงานที่ว่าง
opening(n) การเปิด
opening up(n) การทำให้พร้อมใช้
opening time(n) เวลาเปิดของร้านเหล้า (ตามกฎหมาย)
opening hours(n) ชั่วโมงที่เปิดทำการ
opening night(n) คืนแรกของการเปิดฉายต่อสาธารณชน (เช่น ภาพยนตร์), See also: รอบปฐมทัศน์, Syn. premiere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
opening(โอ'พะนิง) n. การเปิด, การเปิดเผย, ที่โล่ง, กลางแจ้ง, รูเปิด, ช่อง, การเริ่ม, ตอนแรก, การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์, ตำแหน่งงานที่ว่าง, โอกาส, การเปิดเกม, Syn. hole, gap, start

English-Thai: Nontri Dictionary
opening(n) ที่ว่าง, ช่อง, รู, การเปิด, ลู่ทาง, โอกาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opening axisแกนอ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opening diphthongสระประสมเลื่อนลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
opening movementการอ้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
opening snapเสียงสะบัดเปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opening the warrantyการแก้คำรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opening priceราคาเปิด, Example: ราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Openingsการเปิดเกมส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, I don't want to be late. Lili von Shtupp is opening tonight.ไปกันเถอะ ฉันไม่อยากสาย ลิลลี่ วอน ชตุป เปิดโชว์คืนนี้ Blazing Saddles (1974)
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี Jaws (1975)
Opening the beaches on the Fourth of July is like ringing the dinner bell.เปิดหาดวันที่ 4 กรกฎาฯ ก็เหมือนสั่นกระดิ่งเรียกให้มากินเลย Jaws (1975)
They have all gone to the theatre for the opening of the Bolshoi.ทั้งหมดไปที่โรงละคร เพื่อเปิดงาน บอยชอย. Suspiria (1977)
would you be more comfortable opening the Ark in Berlin for your führer, and finding out only then if the sacred Covenant is inside, and whether you've accomplished your mission, and obtained the one true Ark?คุณจะสบายใจ ขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไปเปิดที่เบอร์ลิน เปิดหีบศักดิ์สิทธิ์ที่เบอร์ลิน เพื่อฟิเรลของคุณ, และค้นพบตอนนั้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม พันธสัญญา อยู่ข้างใน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Hot dogs have been boiling since the opening day in April.สุนัขร้อนได้รับการเดือดตั้งแต่ วันเปิดในเดือนเมษายน นั่นคือ สุนัขร้อน 2010: The Year We Make Contact (1984)
But there aren't any turns or any openings or anything.แต่ไม่เห็นมีทางเลี้ยว หรือประตู หรืออะไรเลย Labyrinth (1986)
Working stag parties and Elks Club banquets, opening for an accordion player.ต้องไปตามปาร์ตี้ ตามคลับ Punchline (1988)
I'm not opening that door and neither are you, and if you try...ผมจะไม่เปิดประตู คุณก็เหมือนกัน และถ้าคุณพยายามจะเปิด.. Night of the Living Dead (1990)
He'd give the doorman $100 just for opening the door.เขาให้ทิปเด็กเปิดประตู หนึ่งร้อย เพียงแค่เปิดประตูให้ Goodfellas (1990)
It seems we have an opening on Mr. Montrose's staff.ดูเหมือนว่าเรากำลังเปิดรับพนักงานใหม่ ให้มอนท์โรสอยู่พอดี Mannequin: On the Move (1991)
Kelly found herself opening up, trusting the older woman revealing things about herself....เคลลี่พบว่าตัวเองเปิดใจ ไว้ใจหญิงแก่... ...เผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเธอ... Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
openingA good many of the pictures on exhibition were sold on the opening day.
openingAll that was left was the opening.
openingA spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.
openingBefore the match an opening ceremony was held in the Yoyogi stadium.
openingBy opening my mouth at the wrong time, I'm always putting myself and my pals behind the eight ball.
openingDo you mind opening the door?
openingDo you mind opening the window?
opening"Do you mind opening the window?" "Not at all."
openingExcuse me for interrupting you, but would you mind opening the window?
openingExcuse me for opening your letter by mistake.
openingGrand opening sale.
openingHe cut his finger in opening a can.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขลนทวาร(n) archway of victory, See also: opening or way of entrance into a forest or jungle, Syn. ประตูป่า, Example: เหล่าทหารพากันลอดโขลนทวารก่อนออกรบครั้งสำคัญ, Thai Definition: ประตูป่าที่ทำตามตำราพราหมณ์เป็นประตูซุ้มประดับด้วยใบไม้และต้นไม้สำหรับให้กองทัพลอดเพื่อเป็นมงคล
เวลาเปิด(n) opening-time, Ant. เวลาปิด, Example: พอถึงเวลาเปิดปรากฏว่าท่านประธานยังเดินทางมาไม่ถึง
ชะงาบ(adv) opening and closing the mouth, Example: คนไข้ชักชะงาบๆ อยู่กับพื้น, Thai Definition: อ้าปากงาบๆ ด้วยอาการชัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้องหู[bǿnghū] (n) EN: opening of the ear  FR: conduit auditif [ m ]
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [ m ] ; fente [ f ] ; ouverture [ f ] ; trouée [ f ] ; entrée [ f ] ; conduit [ m ]
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel  FR: moyen [ m ] ; chemin [ m ] ; méthode [ f ] ; canal [ m ]
ได้ช่อง[dāi chǿng] (v, exp) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening
การเปิด[kān poēt] (n) EN: opening  FR: ouverture [ f ]
การเปิดบัญชี[kān poēt banchī] (n, exp) EN: opening of an account  FR: ouverture d'un compte [ f ]
การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต[kān poēt lettoē øp khrēdit] (n, exp) EN: opening of a letter of credit ; opening of an L/C
การเปิดร้านใหม่[kān poēt rān mai] (n, exp) EN: opening of a shop  FR: ouverture d'un nouveau magasin [ f ]
การประชุมช่วงเปิด[kān prachum chūang poēt] (n, exp) EN: opening sitting
ปาก[pāk] (n) EN: entrance ; orifice ; opening  FR: entrée [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OPENING OW1 P AH0 N IH0 NG
OPENINGS OW1 P AH0 N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
opening (v) ˈoupənɪŋ (ou1 p @ n i ng)
openings (n) ˈoupənɪŋz (ou1 p @ n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开幕式[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ, / ] opening ceremony #6,164 [Add to Longdo]
揭幕[jiē mù, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ, ] opening; unveiling #11,785 [Add to Longdo]
[huō, ㄏㄨㄛ, ] opening; stake all; sacrifice; crack; slit #25,322 [Add to Longdo]
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, / ] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel) #36,620 [Add to Longdo]
开幕词[kāi mù cí, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄘˊ, / ] opening speech (at a conference) #40,418 [Add to Longdo]
孔道[kǒng dào, ㄎㄨㄥˇ ㄉㄠˋ, ] opening providing access; the teaching of Confucius #60,457 [Add to Longdo]
揭幕式[jiē mù shì, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄕˋ, ] opening ceremony; unveiling #122,144 [Add to Longdo]
营业时候[yíng yè shí hou, ㄧㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] opening hours (shop, bank, restaurant) [Add to Longdo]
进价[jìn jià, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] opening price [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfangskapital { n }opening capital [Add to Longdo]
Anfangssaldo { m }opening balance [Add to Longdo]
Eröffnungsansprache { f }opening address [Add to Longdo]
Eröffnungsfeier { f } | Eröffnungsfeiern { pl }opening ceremony | opening ceremonies [Add to Longdo]
Erschließung { f }opening (up); development [Add to Longdo]
Insolvenzeröffnung { f }; Konkurseröffnung { m }opening of bankruptcy [Add to Longdo]
Öffnung { f }; offene Stelle { f }; Lücke { f } | Öffnungen { pl }opening | openings [Add to Longdo]
Öffnungszeit { f } | Öffnungszeiten { pl } | außerhalb der Öffnungszeitopening time; opening hours; business hours | opening hours; business hours; shop hours | out of business hours [Add to Longdo]
Testamentseröffnung { f }opening of will; reading of the will [Add to Longdo]
Vorrede { f }opening speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (adj-no, n) (1) former; previous; old; (n) (2) first move (in go, shogi, etc.); opening move #620 [Add to Longdo]
開業[かいぎょう, kaigyou] (n, vs) opening of business or practice (practise); (P) #956 [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) #1,166 [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf, ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) #1,194 [Add to Longdo]
開設[かいせつ, kaisetsu] (n, vs) establishment; opening; (P) #1,558 [Add to Longdo]
オープニング[o-puningu] (n) opening; (P) #2,287 [Add to Longdo]
開通[かいつう, kaitsuu] (n, vs) opening; open; taking effect; becoming active; (P) #2,362 [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] (n, vs) reopening; resumption; restarting; (P) #2,383 [Add to Longdo]
開校[かいこう, kaikou] (n, vs) opening a school; (P) #3,310 [Add to Longdo]
扉(P);闔[とびら, tobira] (n) (1) door; gate; opening; (2) title page; (P) #3,654 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン化[オープンか, o-pun ka] opening [Add to Longdo]
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag [Add to Longdo]
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
左中括弧[ひだりちゅうかっこ, hidarichuukakko] opening brace [Add to Longdo]
初期画面[しょきがめん, shokigamen] opening screen [Add to Longdo]
読取り書込みスロット[よみとりかきこみスロット, yomitorikakikomi surotto] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]
読取り書込み開口部[よみとりかきこみかいこうぶ, yomitorikakikomikaikoubu] read-write slot, read-write opening [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Open \O"pen\ v. t. [imp. & p. p. {Opened}; p. pr. & vb. n.
   {Opening}.] [AS. openian. See {Open},a.]
   1. To make or set open; to render free of access; to unclose;
    to unbar; to unlock; to remove any fastening or covering
    from; as, to open a door; to open a box; to open a room;
    to open a letter.
    [1913 Webster]
 
       And all the windows of my heart
       I open to the day.          --Whittier.
    [1913 Webster]
 
   2. To spread; to expand; as, to open the hand.
    [1913 Webster]
 
   3. To disclose; to reveal; to interpret; to explain.
    [1913 Webster]
 
       The king opened himself to some of his council, that
       he was sorry for the earl's death.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Unto thee have I opened my cause.   --Jer. xx. 12.
    [1913 Webster]
 
       While he opened to us the Scriptures. --Luke xxiv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   4. To make known; to discover; also, to render available or
    accessible for settlements, trade, etc.
    [1913 Webster]
 
       The English did adventure far for to open the North
       parts of America.           --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   5. To enter upon; to begin; as, to open a discussion; to open
    fire upon an enemy; to open trade, or correspondence; to
    open an investigation; to open a case in court, or a
    meeting.
    [1913 Webster]
 
   6. To loosen or make less compact; as, to open matted cotton
    by separating the fibers.
    [1913 Webster]
 
   {To open one's mouth}, {to speak}.
 
   {To open up}, to lay open; to discover; to disclose.
    [1913 Webster]
 
       Poetry that had opened up so many delightful views
       into the character and condition of our "bold
       peasantry, their country's pride."  --Prof.
                          Wilson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Opening \O"pen*ing\, n.
   1. The act or process of opening; a beginning; commencement;
    first appearance; as, the opening of a speech.
    [1913 Webster]
 
       The opening of your glory was like that of light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A place which is open; a breach; an aperture; a gap;
    cleft, or hole.
    [1913 Webster]
 
       We saw him at the opening of his tent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: An opportunity; as, an opening for business.
    [Colloq.] --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: A vacant place; a job which does not have a current
    occupant; as, they are now interviewing candidates for the
    two openings in the department.
    [PJC]
 
   5. A thinly wooded space, without undergrowth, in the midst
    of a forest; a clearing; as, oak openings. [U.S.]
    --Cooper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 opening
   adj 1: first or beginning; "the memorable opening bars of
       Beethoven's Fifth"; "the play's opening scene" [ant:
       {closing}]
   n 1: an open or empty space in or between things; "there was a
      small opening between the trees"; "the explosion made a gap
      in the wall" [syn: {opening}, {gap}]
   2: a ceremony accompanying the start of some enterprise
   3: becoming open or being made open; "the opening of his arms
     was the sign I was waiting for"
   4: the first performance (as of a theatrical production); "the
     opening received good critical reviews" [syn: {opening},
     {opening night}, {curtain raising}]
   5: the act of opening something; "the ray of light revealed his
     cautious opening of the door" [ant: {closing}, {shutting}]
   6: opportunity especially for employment or promotion; "there is
     an opening in the sales department"
   7: the initial part of the introduction; "the opening
     established the basic theme"
   8: a possible alternative; "bankruptcy is always a possibility"
     [syn: {possibility}, {possible action}, {opening}]
   9: an aperture or hole that opens into a bodily cavity; "the
     orifice into the aorta from the lower left chamber of the
     heart" [syn: {orifice}, {opening}, {porta}]
   10: a vacant or unobstructed space that is man-made; "they left
     a small opening for the cat at the bottom of the door"
   11: an entrance equipped with a hatch; especially a passageway
     between decks of a ship [syn: {hatchway}, {opening},
     {scuttle}]
   12: a recognized sequence of moves at the beginning of a game of
     chess; "he memorized all the important chess openings" [syn:
     {opening}, {chess opening}]
   13: the first of a series of actions [syn: {first step},
     {initiative}, {opening move}, {opening}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 opening /opəniŋ/
  1. aperture; opening
  2. breach; gap
  3. jaws; maw
  4. opening

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top