ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filled

F IH1 L D   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filled-, *filled*, fill, fille
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filled goldn. ทองเหลืองหุ้มทอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filled Milk, Unsweetened Condensedนมข้นไม่หวานแปลงไขมัน [การแพทย์]
Filled, Partiallyบรรจุเข้าไปบางส่วน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you, like a good fellow, have my car filled with petrol?ช่วยไปเติมนํ้ามันให้รถของฉันได้มั้ย มันใกล้จะหมดเเล้ว Rebecca (1940)
I've played in back yards that were filled with garbage.ผมเคยเล่นในหลาหลังที่เต็มไปด้วยขยะ 12 Angry Men (1957)
"Now he has jumped and filled the sacs along his back with air.ตอนนี้เขาได้เพิ่มขึ้น และเต็มไปด้วยถุงพร้อมหลัง ของเขากับอากาศ The Old Man and the Sea (1958)
And he's filled the Muslims with fears of what will happen to them in a country that is predominantly Hindu.เขาทำให้พวกมุสลิมกลัวว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา ในประเทศที่มีชาวฮินดูมากกว่า Gandhi (1982)
I've just filled it up. Got a refill as well.จิบหน่อย แล้วจะดีขึ้น Day of the Dead (1985)
Let's hope they filled up the gas tank from the other night.หวังว่าพวกนั้น คงเติมน้ำมันไว้แล้วนะ Day of the Dead (1985)
Shuffleboard and pineapples filled with rum.มีเกมชัฟเฟิลบอร์ดและก็รัมสับปะรด *batteries not included (1987)
"Five years later, the main square of Florin City was filled as never before5 ปีต่อมา ณ จตุรัสกลางเมืองฟลอริน คลาคล่ำไปด้วยผู้คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อฟังประกาศว่า ... The Princess Bride (1987)
"Subway originally was tunnels filled with water."รู้มั้ยว่าทำไมเรียกรถใต้ดิน มันเคยเป็นอุโมงค์ที่มีน้ำ Punchline (1988)
I had paper bags filled with jewelry stashed in the kitchen.ผมมีเครื่องเพชรอยู่ในถุงกระดาษ ซ่อนอยู่ในครัว Goodfellas (1990)
A cave of wonders. Filled with treasures beyond your wildest dreams.เต็มไปด้วยสมบัติ เหนือกว่าที่เจ้าจะฝันถึง Aladdin (1992)
Ms. Burke, I filled her up with trans fluid.คุณนายบาร์ค ผมเติมให้แล้ว The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filledAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
filledA smell of lilies filled the room.
filledBefore automobiles filled out streets, city air used to be clean.
filledBob filled the pot with water.
filledChildren filled the room.
filledDon't dash off a sloppily written report filled with mistakes.
filledFilled with sorrow, the girl looked him in the eye.
filledHard as he was, his eyes filled with tears.
filledHas that secretarial position been filled?
filledHe filled the bottle with water.
filledHe filled the bucket with water.
filledHe filled the glass with wine.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่ม ๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled   FR: être tout à fait rassasié
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated   FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée
คลอ[v.] (khlø) EN: well up ; be filled with tears ; moisten   
กินลม[v.] (kinlom) EN: catch the wind ; be filled out by the wind   FR: prendre le vent
กบ[X] (kop) EN: full ; filled ; overflowing ; overbrimed   FR: plein ; débordant
พราว[v.] (phrāo) EN: full of ; filled with ; bristle   
เต็ม[adj.] (tem) EN: filled up ; full ; complete   FR: plein ; rempli
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūay) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with   

CMU English Pronouncing Dictionary
FILLED F IH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filled (v) fˈɪld (f i1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆满[bào mǎn, ㄅㄠˋ ㄇㄢˇ, / 滿] filled to capacity (of theater, stadium, gymnasium etc), #19,311 [Add to Longdo]
满腹[mǎn fù, ㄇㄢˇ ㄈㄨˋ, / 滿] filled with; preoccupied with, #33,248 [Add to Longdo]
内装[nèi zhuāng, ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ, / ] filled with; internal decoration; installed inside [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschüttung {f}; Erdaufschüttung {f}filled ground [Add to Longdo]
bis auf den letzten Platz gefülltfilled to capacity [Add to Longdo]
ausgefülltfilled in [Add to Longdo]
konsterniert {adj}filled with consternation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]
はち切れる[はちきれる, hachikireru] (v1,vi) to be filled to bursting; to burst [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほにゃらら[, honyarara] (exp) something something (used to indicate a blank to be filled in) [Add to Longdo]
カラーボール[, kara-bo-ru] (n) (1) colored ball; (2) anti-thief colored ball (filled with a colored dye); paintball [Add to Longdo]
クリームパン[, kuri-mupan] (n) cream-filled roll [Add to Longdo]
羽毛布団[うもうふとん, umoufuton] (n) down(-filled) quilt (futon) [Add to Longdo]
感慨一入[かんがいひとしお, kangaihitoshio] (n,adj-na,adv) one's heart is filled with even deeper emotion; feeling the emotion all the more deeply [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] (adj-na,n) deep emotion; one's mind is filled with thousand emotions; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fill \Fill\, v. t. [imp. & p. p. {Filled}; p. pr. & vb. n.
   {Filling}.] [OE. fillen, fullen, AS. fyllan, fr. full full;
   akin to D. vullen, G. f["u]llen, Icel. fylla, Sw. fylla, Dan.
   fylde, Goth. fulljan. See {Full}, a.]
   1. To make full; to supply with as much as can be held or
    contained; to put or pour into, till no more can be
    received; to occupy the whole capacity of.
    [1913 Webster]
 
       The rain also filleth the pools.   --Ps. lxxxiv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saith unto them, Fill the waterpots with
       water. Anf they filled them up to the brim. --John
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish an abudant supply to; to furnish with as mush
    as is desired or desirable; to occupy the whole of; to
    swarm in or overrun.
    [1913 Webster]
 
       And God blessed them, saying. Be fruitful, and
       multiply, and fill the waters in the seas. --Gen. i.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       The Syrians filled the country.    --1 Kings xx.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   3. To fill or supply fully with food; to feed; to satisfy.
    [1913 Webster]
 
       Whence should we have so much bread in the
       wilderness, as to fillso great a multitude? --Matt.
                          xv. 33.
    [1913 Webster]
 
       Things that are sweet and fat are more filling.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To possess and perform the duties of; to officiate in, as
    an incumbent; to occupy; to hold; as, a king fills a
    throne; the president fills the office of chief
    magistrate; the speaker of the House fills the chair.
    [1913 Webster]
 
   5. To supply with an incumbent; as, to fill an office or a
    vacancy. --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) To press and dilate, as a sail; as, the wind filled
      the sails.
    (b) To trim (a yard) so that the wind shall blow on the
      after side of the sails.
      [1913 Webster]
 
   7. (Civil Engineering) To make an embankment in, or raise the
    level of (a low place), with earth or gravel.
    [1913 Webster]
 
   {To fill in}, to insert; as, he filled in the figures.
 
   {To fill out}, to extend or enlarge to the desired limit; to
    make complete; as, to fill out a bill.
 
   {To fill up}, to make quite full; to fill to the brim or
    entirely; to occupy completely; to complete. "The bliss
    that fills up all the mind." --Pope. "And fill up that
    which is behind of the afflictions of Christ." --Col. i.
    24.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 filled \filled\ adj.
   1. containing as much or as many as is possible or normal;
    as, filled to overflowing. Opposite of {empty}. [Narrower
    terms: {abounding in(predicate), abounding
    with(predicate), bristling with(predicate), full
    of(predicate), overflowing, overflowing with(predicate),
    rich in(predicate), rife with(predicate), thick
    with(predicate)}; {brimful, brimful of(predicate),
    brimfull, brimfull of(predicate), brimming, brimming
    with(predicate)}; {chockablock(predicate),
    chock-full(predicate), chockfull(predicate),
    chockful(predicate), choke-full(predicate),
    chuck-full(predicate), cram full}; {congested, engorged};
    {crawling with(predicate), overrun with, swarming,
    swarming with(predicate), teeming, teeming
    with(predicate)}; {flooded, inundated, swamped ; {glutted,
    overfull}; {heavy with(predicate) ; {laden, loaded ;
    {overladen, overloaded ; {stuffed ; {stuffed}; {well-lined
    ]
 
   Syn: full.
     [WordNet 1.5]
 
   2. entirely of one substance with no holes inside. Opposite
    of {hollow}.
 
   Syn: solid.
     [WordNet 1.5]
 
   3. having appointments throughout the course of a period; --
    of an appointment schedule; as, My calendar is filled for
    the week. Opposite of {unoccupied} and {free}
 
   Syn: occupied.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filled
   adj 1: (usually followed by `with' or used as a combining form)
       generously supplied with; "theirs was a house filled with
       laughter"; "a large hall filled with rows of desks";
       "fog-filled air"
   2: of purchase orders that have been filled [ant: {unfilled}]
   3: (of time) taken up; "well-filled hours"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top