Search result for

occupied

(53 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occupied-, *occupied*, occupi, occupie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occupied[ADJ] ซึ่งยุ่งวุ่นวาย, See also: ซึ่งติดธุระ, Syn. busy, engaged, working

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty

English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
and was continuously occupied for 600 years until it was apparently abandoned in 2500 B.C.และครอบครองต่อเนื่องนานถึง 600 ปั จนกระทั่ง มันถูกทิ้งไป เมื่อ 2500 ปีก่อน คริสศักราช Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
That should keep him occupied.มันหันเหความสนใจได้ Vantage Point (2008)
- I've been kept occupied.- แต่ก็วุ่นวายกับสิ่งต่างๆอยู่น่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
No doubt you were otherwise occupied.ไม่สงสัยเลย ว่าท่านมีงานรัดตัว The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
His fool's errand will keep him most occupied. Most occupied indeed.ภารกิจงี่เง่านั่นจะทำให้เขาดิ้นไม่หลุด ไม่หลุดแน่นอน Up (2009)
I haven't seen her, but i have been occupied.ไม่เห็นน่ะ แต่ฉันมีคนมาค้างด้วย Seder Anything (2009)
He's occupied, honey. You should wait outside like you were told.เขามีธุระยุ่งอยู่นะ ที่รัก เธอควรจะอยู่ข้างนอกอย่างที่บอกเธอ Fix (2009)
I'll keep the droids occupied.ข้าจะขวางพวกดรอยด์ไว้ให้ Blue Shadow Virus (2009)
We've got their fighters occupied.เราทำให้ไฟท์เตอร์ของพวกมันยุ่งเหยิง Storm Over Ryloth (2009)
Get on outta here. Bathtub's occupied.ออกไปซะ อ่างน้ำมีคนใช้อยู่ Never Let Me Go (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occupiedAll the seats are occupied.
occupiedDuring that winter, writing occupied most of my free time.
occupiedHe was closely occupied with his writing.
occupiedI am occupied with my own affairs.
occupiedI have been occupied in reading books.
occupiedI hope this seat is not occupied.
occupiedIt's occupied.
occupiedMathematics occupied her mind.
occupiedMy mother is occupied with the sewing.
occupiedShe was occupied in cooking all afternoon.
occupiedShe was occupied with household work.
occupiedThe armed forces occupied the entire territory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะหนุงกะหนิง[ADV] whisperingly, See also: occupied with endless whispers in love, Syn. หนุงหนิง, Example: พวกเขาคุยกันกะหนุงกะหนิงตลอดเวลา, Thai definition: เสียงพูดจู๋จี๋ระหว่างคู่รัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
เขตยึดครอง[n. exp.] (khēt yeutkhrøng) EN: occupied area   
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed ; be immersed ; be occupied ; keep to oneself   FR: être occupé ; être affairé
ไม่ว่าง[adj.] (mai wāng) EN: busy ; engaged ; not free ; occupied ; in use   FR: occupé ; indisponible ; pas libre
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied   FR: désert ; abandonné
รัดตัว[v.] (rattūa) EN: be busy; be tied up ; be occupied   FR: être occupé
ติดราชการ[v. exp.] (tit rātchakān) EN: be occupied with official duties ; be occupied on government service   

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCUPIED    AA1 K Y AH0 P AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occupied    (v) (o1 k y u p ai d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P) [Add to Longdo]
空室;空き室[あきしつ;くうしつ(空室), akishitsu ; kuushitsu ( sora shitsu )] (n) vacant or unoccupied room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 occupied \occupied\ adj.
   1. Engaged; in use; being used by a person and not free for
    use by someone else; as, the wc is occupied. Opposite of
    {free}, {available}, and {unoccupied}.
    [WordNet 1.5]
 
   2. Inhabited, lived-in, tenanted; having residents; -- of
    dwelling units. [Narrower terms: {owner-occupied}] WordNet
    1.5]
 
   3. Overrun, taken over; -- of countries or territories; as,
    occupied France. Opposite of {unoccupied}.
    [WordNet 1.5]
 
   4. Busy; actively or fully engaged in some activity; -- of
    people. Opposite of {idle}.
 
   Syn: employed, engaged.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occupy \Oc"cu*py\, v. t. [imp. & p. p. {Occupied}; p. pr. & vb.
   n. {Occupying}.] [OE. occupien, F. occuper, fr.L. occupare;
   ob (see {Ob-}) + a word akin to capere to take. See
   {Capacious}.]
   1. To take or hold possession of; to hold or keep for use; to
    possess.
    [1913 Webster]
 
       Woe occupieth the fine [end] of our gladness.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The better apartments were already occupied. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold, or fill, the dimensions of; to take up the room
    or space of; to cover or fill; as, the camp occupies five
    acres of ground. --Sir J. Herschel.
    [1913 Webster]
 
   3. To possess or use the time or capacity of; to engage the
    service of; to employ; to busy.
    [1913 Webster]
 
       An archbishop may have cause to occupy more
       chaplains than six.          --Eng. Statute
                          (Hen. VIII. )
    [1913 Webster]
 
       They occupied themselves about the Sabbath. --2
                          Macc. viii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   4. To do business in; to busy one's self with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the ships of the sea, with their mariners, were
       in thee to occupy the merchandise.  --Ezek. xxvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Not able to occupy their old crafts. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   5. To use; to expend; to make use of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the gold that was occupied for the work. --Ex.
                          xxxviii. 24.
    [1913 Webster]
 
       They occupy not money themselves.   --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   6. To have sexual intercourse with. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occupied
   adj 1: held or filled or in use; "she keeps her time well
       occupied"; "the wc is occupied" [ant: {unoccupied}]
   2: seized and controlled as by military invasion; "the occupied
     countries of Europe" [ant: {unoccupied}]
   3: resided in; having tenants; "not all the occupied (or
     tenanted) apartments were well kept up" [syn: {occupied},
     {tenanted}]
   4: having ones attention or mind or energy engaged; "she keeps
     herself fully occupied with volunteer activities"; "deeply
     engaged in conversation" [syn: {engaged}, {occupied}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top