หรือคุณหมายถึง openneß?
Search result for

openness

(9 entries)
(0.2185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -openness-, *openness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
openness    [N] ความซื่อสัตย์, See also: ความตรงไปตรงมา, Syn. honesty, frankness, Ant. dishonesty, deceit

English-Thai: Nontri Dictionary
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก

CMU English Pronouncing Dictionary
OPENNESS    OW1 P AH0 N N AH0 S
OPENNESS    OW1 P AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
openness    (n) - (ou1 p @ n - n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
開放性[かいほうせい, kaihousei] (n) openness [Add to Longdo]
風通し(P);風とおし[かぜとおし(P);かざとおし, kazetooshi (P); kazatooshi] (n) (1) ventilation; (2) communication (within an organisation); openness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Openness \O"pen*ness\, n.
   The quality or state of being open.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 openness
   n 1: without obstructions to passage or view; "the openness of
      the prairies"
   2: characterized by an attitude of ready accessibility
     (especially about one's actions or purposes); without
     concealment; not secretive [syn: {openness}, {nakedness}]
     [ant: {closeness}, {secretiveness}]
   3: willingness or readiness to receive (especially impressions
     or ideas); "he was testing the government's receptiveness to
     reform"; "this receptiveness is the key feature in oestral
     behavior, enabling natural mating to occur"; "their
     receptivity to the proposal" [syn: {receptiveness},
     {receptivity}, {openness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top