Search result for

แผนปัจจุบัน

(8 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผนปัจจุบัน-, *แผนปัจจุบัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนปัจจุบัน[ADJ] modern, See also: novel, present-day, new, Ant. แผนโบราณ, Example: ยาสมุนไพรสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน, Thai definition: วิธีการบำบัดแบบใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It may contradict with previous medical diagnosis, but... you called me here and i'm taking that as an acceptance of my reading.นี่อยู่นอกเหนือการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันใดๆ คุณเรียกฉันให้มาเพราะเหตุนี้ และฉันก็คือนักจิตสัมผัส Insidious (2010)
All right, well, don't be so certain of that, 'cause modern medicine's made great advances in this field.บางทีก็ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะแพทย์แผนปัจจุบันก่อให้เกิดการก้าวหน้าที่ดีในด้านนี้ Eye of the Beholder (2012)
Rosalee says there's only one way to deal with this and it is definitely not, you know, standard medical practice, so you gotta get down here.โรซารีบอกว่ามีทางเดียว ที่จะรักษาได้ แต่แน่นอนมันคงไม่ใช่ แบบว่า,การแพทย์แผนปัจจุบัน Island of Dreams (2012)
And they can't keep you here if they don't have a current diagnosis.และพวกเขาก็ไม่สามารถคุมตัวคุณไว้ที่นี่ได้ด้วย ถ้าพวกเขาไม่มีการวินิจฉัย ตามแบบแผนปัจจุบัน I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
Conventional medicine, organized religion, alternative religion.ทั้งหมอแผนปัจจุบัน หมอสอนศาสนา แม้แต่หมอผี Woman on Top (2000)
Oh, good. Oh, thank god. Thank god for modern medicine.โอ้ เยี่ยม ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับยาแผนปัจจุบัน Mr. Monk and the Game Show (2004)

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top