ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polyhedral

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polyhedral-, *polyhedral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polyhedral[ADJ] ซึ่งมีหลายด้าน, See also: ซึ่งมีหลายหน้า, Syn. many-sided

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polyhedral(พอลลิฮี'เดริล,-ดริค) adj. มีหลายด้าน,มีหลายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyhedral angleมุมหลายหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多面角[ためんかく, tamenkaku] (n) polyhedral angle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polyhedral \Pol`y*he"dral\, Polyhedrical \Pol`y*hed"ric*al\, a.
   [See {Polyhedron}.] (Geom.)
   Having many sides, as a solid body.
   [1913 Webster]
 
   {Polyhedral angle}, an angle bounded by three or more plane
    angles having a common vertex.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polyhedral
   adj 1: of or relating to or resembling a polyhedron

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top