ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diversified

D AY0 V ER1 S AH0 F AY2 D   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversified-, *diversified*, diversifi, diversifie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversified[ADJ] ที่หลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diversified croppingdiversified cropping, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Diversified products, marketing metrics, online opportunities...-ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตัววัดทางการตลาด โอกาสแบบเชื่อมตรง นั่น.. The Boost Job (2010)
And when the pile gets large enough, the whole thing is suddenly considered diversified and the whores at the rating agency give it a 92%-93% AAA rating, no questions asked.และเมื่อได้รับกองขนาดใหญ่ พอ สิ่งที่ทั้งมีการพิจารณาอย่าง กระทันหัน ที่มีความหลากหลายและ จากนั้นโสเภณีที่ The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diversifiedThe firm has recently diversified its products so as to extend its market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติปาถะ[ADJ] miscellaneous, See also: diversified, sundry, Syn. สารพัด, จิปาถะ, ทุกสิ่งทุกอย่าง, Example: ผู้คนทยอยกันเข้ามาขอแบบคำร้องซักถามเรื่องราวต่างๆ จิปาถะ, Thai definition: ปนเปกันหลายอย่าง, ไม่เลือกว่าอะไร
นานาประการ[ADJ] various, See also: diversified, varied, different, numerous, many, Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดปัญหานานาประการตามมา, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; numerous   FR: divers ; varié ; nombreux
พิพิธ[X] (phiphit) EN: diversified ; of all forms   FR: différent ; diversifié

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERSIFIED    D AY0 V ER1 S AH0 F AY2 D
DIVERSIFIED    D IH0 V ER1 S AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversified    (v) dˈaɪvˈɜːʴsɪfaɪd (d ai1 v @@1 s i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abwechslungsreich {adj} | abwechslungsreicher | am abwechslungsreichstendiversified | more diversified | most diversified [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多角[たかく, takaku] (n,adj-no) many-sided; versatile; polygonal; diversified; (P) [Add to Longdo]
多角経営[たかくけいえい, takakukeiei] (n,adj-no) diversified management; diversification [Add to Longdo]
多角的[たかくてき, takakuteki] (adj-na) multilateral; many-sided; diversified; (P) [Add to Longdo]
分散投資[ぶんさんとうし, bunsantoushi] (n) diversified investment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversified \Di*ver"si*fied\, a.
   Distinguished by various forms, or by a variety of aspects or
   objects; variegated; as, diversified scenery or landscape.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversify \Di*ver"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Diversified}; p.
   pr. & vb. n. {Diversifying}.] [F. diversifier, LL.
   diversificare, fr. L. diversus diverse + ficare (in comp.),
   akin to facere to make. See {Diverse}.]
   To make diverse or various in form or quality; to give
   variety to; to variegate; to distinguish by numerous
   differences or aspects.
   [1913 Webster]
 
      Separated and diversified on from another. --Locke.
   [1913 Webster]
 
      Its seven colors, that diversify all the face of
      nature.                 --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diversified
   adj 1: having variety of character or form or components; or
       having increased variety; "a diversified musical program
       ranging from classical to modern"; "diversified farming";
       "diversified manufacturing"; "diversified scenery";
       "diversified investments" [ant: {undiversified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top