ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miscellaneous

M IH2 S AH0 L EY1 N IY0 AH0 S   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miscellaneous-, *miscellaneous*, miscellaneou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miscellaneous[ADJ] เบ็ดเตล็ด, See also: ผสมปนเปกัน, คละเคล้ากัน, ต่างๆ นานา, Syn. various, mixed, varied, Ant. unvaried

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miscellaneous(มิส'ซะเล'เนียส) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย,เบ็ดเตล็ด,จิปาถะ. -, Syn. mingled

English-Thai: Nontri Dictionary
miscellaneous(adj) เบ็ดเตล็ด,ปกิณกะ,จิปาถะ,ต่างๆนานา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miscellaneousอื่นๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
miscellaneous provisions (n) ข้อกำหนดทั่วไป ,ข้อกำหนดอื่นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And by then, we need to steal ion fuel cells, a Protoid Laser, and a Ruby, plus a few miscellaneous knickknacks.และตอนนั้นเราต้องขโมย... เซลล์พลังงาน เลเซอร์โปรตอย... และทับทิม... Inspector Gadget 2 (2003)
Even if its covered in coffee grounds and miscellaneous DNA.ไม่ว่าจะเปื้อนกาแฟ หรือดีเอ็นเอของใครก็ตาม Chuck Versus the Marlin (2008)
When there are vampires and miscellaneous undead out and about.ตอกมีพวกผีดูดเลือด และผีลืมหลุมพวกนั้นน่ะ The Gothowitz Deviation (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อยแปด[ADJ] miscellaneous, See also: various, plentiful, a variety of, all sorts/kinds of, Syn. มากมายก่ายกอง, Example: เด็กต้องหอบตำรากันกระเป๋าโตๆ เสียเงินทำกิจกรรมร้อยแปด, Thai definition: จำนวนมากมายหลายอย่างต่างชนิด, Notes: (ปาก)
สัพเพเหระ[ADJ] miscellaneous, See also: trivial, trifling, insignificant, Example: พวกเธอสนทนากันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ที่ไม่เห็นจะได้สาระอะไรขึ้นมาเลย, Thai definition: ที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน, ที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ
ติปาถะ[ADJ] miscellaneous, See also: diversified, sundry, Syn. สารพัด, จิปาถะ, ทุกสิ่งทุกอย่าง, Example: ผู้คนทยอยกันเข้ามาขอแบบคำร้องซักถามเรื่องราวต่างๆ จิปาถะ, Thai definition: ปนเปกันหลายอย่าง, ไม่เลือกว่าอะไร
นานัปการ[ADV] variously, See also: miscellaneously, differently, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: โครงการฝนหลวงมีประโยชน์นานัปการแก่การเกษตร, Thai definition: มีมากมายหลายอย่าง
เบญจพรรณ[ADJ] miscellaneous, Thai definition: หลายอย่างคละกันไม่เป็นสำรับ
ปกิณกะ[ADJ] miscellaneous, See also: various, Syn. เบ็ดเตล็ด, Example: เขาเขียนข่าวปกิณกะได้ดีมาก
กระจุบกระจิบ[ADV] miscellaneously, See also: daintily, betweentimes, Syn. จุบจิบ, Example: เด็กผู้หญิงชอบกินกระจุบกระจิบตลอดเวลา, Thai definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อทีละเล็กละน้อย
จับฉ่าย[ADJ] miscellaneous, Syn. ปะปน, Example: บริษัทกำลังพยายามยกระดับความสามรถของตัวเอง ในการส่งข้อมูลจับฉ่ายสารพัดไปยังโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น, Thai definition: ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด, Notes: (จีน)
จิปาถะ[ADJ] trivial, See also: miscellaneous, Syn. สารพัด, ทุกสิ่งทุกอย่าง, Example: สายตาของลุงย้อยวันนี้มองออกไปเรื่อยเปื่อย ในสมองครุ่นคิดถึงเรื่องจิปาถะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจพรรณ[adj.] (benjaphan) EN: of five kinds ; mixed ; unassorted ; unspecified ; miscellaneous   
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
จิปาถะ[adj.] (jipātha) EN: all sorts ; miscellaneous ; sundry   FR: divers ; de toutes sortes ; variés
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
ร้อยแปด[num.] (røi-paēt) EN: miscellaneous ; various ; plentiful ; a variety of ; all sorts/kinds of ; thousand and one   FR: mille et un/une

CMU English Pronouncing Dictionary
MISCELLANEOUS    M IH2 S AH0 L EY1 N IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miscellaneous    (j) mˌɪsəlˈɛɪnɪəʴs (m i2 s @ l ei1 n i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂项[zá xiàng, ㄗㄚˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] miscellaneous, #73,294 [Add to Longdo]
杂家[zá jiā, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄚ, / ] miscellaneous scholars; the Eclectic school of pre-Han China represented by Lü Buwei 呂不韋|吕不韦, #78,198 [Add to Longdo]
杂件[zá jiàn, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] miscellaneous goods, #119,999 [Add to Longdo]
杂税[zá shuì, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] miscellaneous duties; various taxes, #121,871 [Add to Longdo]
杂件儿[zá jiàn r, ㄗㄚˊ ㄐㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] miscellaneous goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞう, zou] (adj-na) (1) rough; crude; sloppy; messy; (n-pref,adj-no,n) (2) miscellaneous; (P) [Add to Longdo]
雑歌[ぞうか, zouka] (n) miscellaneous poems [Add to Longdo]
雑貨[ざっか, zakka] (n) miscellaneous goods; general goods; sundries; (P) [Add to Longdo]
雑学[ざつがく, zatsugaku] (n) miscellaneous knowledge [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] (n) miscellaneous impressions [Add to Longdo]
雑記[ざっき, zakki] (n) miscellaneous notes [Add to Longdo]
雑芸[ざつげい;ぞうげい, zatsugei ; zougei] (n) (1) (See 猿楽・さるがく・1) various form of arts (e.g. acrobatics, magic, puppetery, sarugaku acrobatics performance); (2) (See 歌謡) miscellaneous songs popular from the end of the Heian period to the Kamakura period [Add to Longdo]
雑纂[ざっさん, zassan] (n) miscellaneous collection [Add to Longdo]
雑紙[ざつがみ, zatsugami] (n) (See 古紙) miscellaneous recyclable paper; recyclable paper other than old newspapers and carton boxes [Add to Longdo]
雑事[ざつじ, zatsuji] (n) miscellaneous matters [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑時間[ざつじかん, zatsujikan] miscellaneous time, incidental time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miscellaneous \Mis`cel*la"ne*ous\, a. [L. miscellaneus mixed,
   miscellaneous, fr. miscellus mixed, fr. miscere to mix. See
   {Mix}, and cf. {Miscellany}.]
   Mixed; mingled; consisting of several things; of diverse
   sorts; promiscuous; heterogeneous; as, a miscellaneous
   collection. "A miscellaneous rabble." --Milton. --
   {Mis`cel*la"ne*ous*ly}, adv. -- {Mis`cel*la"ne*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miscellaneous
   adj 1: consisting of a haphazard assortment of different kinds;
       "an arrangement of assorted spring flowers"; "assorted
       sizes"; "miscellaneous accessories"; "a mixed program of
       baroque and contemporary music"; "a motley crew"; "sundry
       sciences commonly known as social"- I.A.Richards [syn:
       {assorted}, {miscellaneous}, {mixed}, {motley},
       {sundry(a)}]
   2: having many aspects; "a many-sided subject"; "a multifaceted
     undertaking"; "multifarious interests"; "the multifarious
     noise of a great city"; "a miscellaneous crowd" [syn: {many-
     sided}, {multifaceted}, {miscellaneous}, {multifarious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top