Search result for

scant

(72 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scant-, *scant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scant[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี, Syn. scarce, insufficient, limited
scant[VT] ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ), See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant[ADV] อย่างขาดแคลน, See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scanty[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. scant, scarce, sparse
scantly[ADV] อย่างขาดแคลน
scantness[N] ความขัดสน
scantiness[N] ความขัดสน, See also: ความขาดแคลน, Syn. dearth, lack, smallness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
discant(n. ดิส'แคนท; v. ดิสแคนท') n.,vi. ดูdescant. -discanter n. ดูdiscant

English-Thai: Nontri Dictionary
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scant(vt) ตัดทอน,จำกัด,ทำให้ขาดแคลน
scantily(adv) อย่างมีน้อย,อย่างขาดแคลน,อย่างจำกัด
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scantling(n) ไม้ชิ้นเล็กๆ
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell me that ain't the finest scante you ever laid eyes on.บบอกฉันสิว่ามันไม่ชั้นเกรดเยี่ยมที่สุด เท่าที่นายเคยเห็นมา Pilot (2008)
You need me, man, because I cooked that scante in your hands.นายจะเคลิ้มตัวเบาหวิว ไปอีกหลายวันทีเดียว มันเป็นสินค้าตัวใหม่ของเขา และฉันช่วยกันคิดค้นขึ้นมา Grilled (2009)
* * play hard to get, females get jealous * * okay, smarty, go to a party * * girls are scantily clad and show a body * * a chick walks by, you wish you could sex her *# ถ้าเล่นตัว หล่อนก็ขี้หึง # # โอเค พ่อคนฉลาด ไปที่ปาร์ตี้ # # สาวนุ่งน้อยห่มน้อยโชว์เรือนร่าง # Mash-Up (2009)
Now, this place is scant miles from the farm roadร้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากฟาร์ม โร้ด The Eyes Have It (2009)
Scantron.ฝนอย่างไว Chuck Versus the Final Exam (2010)
Is gazing at scantily-clad men your most cherished diversion?การจ้องมองคนที่นุ่งน้อยห่มน้อย เป็นความพึงพอใจของเจ้าหรือ? Episode #1.4 (2010)
You mean the one they exploit by using her as scantily clad eye candy?หมายถึงพวกที่ใช้ให้เธอ แต่งตาด้วยสีขนมหวานหรอ Friends, Lies, and Videotape (2011)
Depends. Will you be scantily clad?ก็ขึ้นอยู่กับว่า บรรพบุรุษคุณมาจากไหน? Heroes and Villains (2011)
You've been stealing glances at that scantily-clad older girl over there.ระหว่างที่เราคุยกัน พี่สาวเซ็กซี่คนนั้น คุณกำลังมองไปที่เธอ Episode #1.3 (2012)
Filling out the ovals in crayon broke our Scantron machine.เธอกลับฝนนอกวงกลม โดยใช้สีเทียน ทำเครื่องตรวจกระดาษคำตอบพัง All or Nothing (2013)
She now thinks she's a scantily clad barfly named Lacey.ตอนนี้เธอคิดว่า เธอคือพวกแต่งตัวนุ่งน้อยห่มน้อยดื่มเหล้าอยู่ในบาร์ ชื่อว่าเลซซี Lacey (2013)
I marked the wrong numbers on the scantron!มันเป็นพราะฉันฝนคำตอบผิดช่องต่างหาก Episode #1.13 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scantThe rice crop was scanty this year.
scantThey are scant of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หร็อมแหร็ม[ADV] sparsely, See also: scantly, sparely, Syn. หย็อมแหย็ม, ประปราย, หย่อมๆ, Example: บริเวณสนามหลังบ้านมีหญ้าขึ้นหร็อมแหร็ม, Thai definition: มีเล็กน้อย, มีห่างๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty   FR: manquer de ; être dans le besoin
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty   FR: petit ; faible ; bas
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: sparsely ; thinly ; slightly ; lightly ; scant ; not much ; occasional   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANT    S K AE1 N T
SCANTY    S K AE1 N T IY0
SCANTILY    S K AE1 N T AH0 L IY0
SCANTLIN    S K AE1 N T L IH2 N
SCANTINESS    S K AE1 N T IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scant    (v) (s k a1 n t)
scants    (v) (s k a1 n t s)
scanty    (j) (s k a1 n t ii)
scanted    (v) (s k a1 n t i d)
scantier    (j) (s k a1 n t i@ r)
scantily    (a) (s k a1 n t i l ii)
scanting    (v) (s k a1 n t i ng)
scantiest    (j) (s k a1 n t i i s t)
scantling    (n) (s k a1 n t l i ng)
scantiness    (n) (s k a1 n t i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャンティー[, sukyantei-] (n) scanties [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
[おぎ, ogi] (n) Amur silvergrass (Miscanthus sacchariflorus); (P) [Add to Longdo]
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty [Add to Longdo]
茅場[かやば, kayaba] (n) hayfield; field of miscanthus [Add to Longdo]
五十歩百歩[ごじゅっぽひゃっぽ;ごじっぽひゃっぽ, gojuppohyappo ; gojippohyappo] (exp,n) six of one and a half dozen of the other; scant difference [Add to Longdo]
紫露草[むらさきつゆくさ;ムラサキツユクサ, murasakitsuyukusa ; murasakitsuyukusa] (n) (uk) Ohio spiderwort (Tradescantia ohiensis) [Add to Longdo]
薄;芒[すすき, susuki] (n) Japanese pampas grass (Miscanthus sinensis); silver grass; zebra grass [Add to Longdo]
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P) [Add to Longdo]
裸虫[はだかむし;らちゅう, hadakamushi ; rachuu] (n) (1) caterpillar (esp. hairless); (2) person with scanty supply of clothes [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, ] scanty; meager, #6,554 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scant \Scant\, v. i.
   To fail, or become less; to scantle; as, the wind scants.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scant \Scant\, adv.
   In a scant manner; with difficulty; scarcely; hardly. [Obs.]
   --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      So weak that he was scant able to go down the stairs.
                          --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scant \Scant\, a. [Compar. {Scanter}; superl. {Scantest}.]
   [Icel. skamt, neuter of skamr, skammr, short; cf. skamta to
   dole out, to portion.]
   1. Not full, large, or plentiful; scarcely sufficient; less
    than is wanted for the purpose; scanty; meager; not
    enough; as, a scant allowance of provisions or water; a
    scant pattern of cloth for a garment.
    [1913 Webster]
 
       His sermon was scant, in all, a quarter of an hour.
                          --Ridley.
    [1913 Webster]
 
   2. Sparing; parsimonious; chary.
    [1913 Webster]
 
       Be somewhat scanter of your maiden presence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See under {Scanty}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scant \Scant\, n.
   Scantness; scarcity. [R.] --T. Carew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scant \Scant\, v. t. [imp. & p. p. {Scanted}; p. pr. & vb. n.
   {Scanting}.]
   1. To limit; to straiten; to treat illiberally; to stint; as,
    to scant one in provisions; to scant ourselves in the use
    of necessaries.
    [1913 Webster]
 
       Where a man hath a great living laid together and
       where he is scanted.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       I am scanted in the pleasure of dwelling on your
       actions.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut short; to make small, narrow, or scanty; to
    curtail. "Scant not my cups." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scant
   adj 1: less than the correct or legal or full amount often
       deliberately so; "a light pound"; "a scant cup of sugar";
       "regularly gives short weight" [syn: {light}, {scant(p)},
       {short}]
   v 1: work hastily or carelessly; deal with inadequately and
      superficially [syn: {skimp}, {scant}]
   2: limit in quality or quantity [syn: {scant}, {skimp}]
   3: supply sparingly and with restricted quantities; "sting with
     the allowance" [syn: {stint}, {skimp}, {scant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top