ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a lot of

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a lot of-, *a lot of*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
a lot of water has passed under the bridge[IDM] มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
Thanks, mister. That did me a lot of good.ขอบคุณ นายท่าน ที่ดีกับฉันเหลือเกิน The Great Dictator (1940)
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
Yeah! Bein' bad's a lot of fun, ain't it?ใช่ เมื่อไรที่ไม่ดีเป็นจำนวนมาก สนุกไม่ได้หรือไม่ Pinocchio (1940)
And a lot of young people would come up from London,และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ Rebecca (1940)
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้ Rebecca (1940)
It saves a lot of time and money. Let's get started.จะช่วยประหยัดเวลาและเงิน ขอเริ่มต้น 12 Angry Men (1957)
What did you think of the case? I mean, it had a lot of interest for me.อะไรที่คุณคิดว่ากรณีนี้หรือไม่ ผมหมายความว่ามันมีจำนวนมากที่น่าสนใจสำหรับฉัน 12 Angry Men (1957)
A lot of drive, too. You know? Real drive.จำนวนมากของไดรฟ์ด้วย คุณรู้หรือไม่ว่า ไดรฟ์ที่แท้จริง 12 Angry Men (1957)
- A lot of details never came out.- มากของรายละเอียดที่ไม่เคยออกมา 12 Angry Men (1957)
I like a lot of seasoning in my soup.ฉันชอบมากของปรุงในน้ำซุปของฉัน Help! (1965)
You can see a lot of the world from railings.จากรั้ว Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a lot ofA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
a lot ofA change of air will do you a lot of good.
a lot ofAfrica has a lot of nature.
a lot ofAfter a lot of problems she managed to learn to drive a car.
a lot ofA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
a lot ofA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
a lot ofA lot of birthday cards will arrive soon.
a lot ofA lot of books are published every year.
a lot ofA lot of boys are running in the park.
a lot ofA lot of boys ran after the rabbit.
a lot ofA lot of cars speed by on this expressway day and night.
a lot ofA lot of children gathered in the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั้วเยี้ย[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
ยั้วเยี้ย[ADV] many, See also: a lot of, much, numerous, plentiful of, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, Example: ตามซอกซอยลึกในกรุงเทพฯ นั้นมีจิ๊กโก๋ยั้วเยี้ย
จำนวนมาก[N] a great number of, See also: a lot of, a large number of, Syn. มากมาย, Ant. จำนวนน้อย, Example: บริษัทต่างๆ ต้องการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานคอมพิวเตอร์ไทยเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
กินน้ำมัน[v. exp.] (kin nāmman) EN: consume gas ; consume petrol ; take a lot of gas ; take a lot of petrol   FR: consommer de l'essence ; consommer du carburant
กินเวลา[v. exp.] (kin wēlā) EN: take time ; be time consuming ; take a lot of time ; consume time   FR: prendre du temps
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากมาย[adv.] (mākmāi) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty   FR: beaucoup ; énormément ; plein
เปลืองใจ[v.] (pleūangjai) EN: take a lot of trouble ; lose courage ; give a lot of care   
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of   
ถือดี[v.] (theūdī) EN: assume too much ; be presumptuous ; think a lot of oneself ; have a high opinion of oneself   FR: faire preuve d'arrogance ; être présomptueux

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーペーパー[, furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
ベテラン(P);ベデラン;ヴェテラン[, beteran (P); bederan ; veteran] (n,adj-no) person with a lot of experience; old hand; veteran (in a particular field); (P) [Add to Longdo]
荷が重い[にがおもい, nigaomoi] (exp) to have a lot on one's shoulders; to bear a lot of responsibility [Add to Longdo]
顔がきく;顔が利く[かおがきく, kaogakiku] (exp,v5k) to have a lot of influence; to have clout; to be well known [Add to Longdo]
耳年増[みみどしま, mimidoshima] (n) young woman with a lot of superficial knowledge about sex, etc. [Add to Longdo]
手が掛かる;手がかかる[てがかかる, tegakakaru] (exp,v5r) to take a lot of dealing with; to be a handful [Add to Longdo]
多岐にわたる;多岐に渡る[たきにわたる, takiniwataru] (exp,v5r) to cover a lot of ground; to include a lot of topics; (as adjectival phrase) wide-ranging [Add to Longdo]
多用[たよう, tayou] (adj-na,n,vs) (1) busyness; a lot of things to do; (2) frequent use; heavy use (of); many uses [Add to Longdo]
大いに[おおいに, ooini] (adv) very; much; greatly; a lot of; (P) [Add to Longdo]
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top