ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

few

F Y UW1   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -few-, *few*
English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
few[ADJ] น้อย, See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย, Syn. hardly any, not many, scant, Ant. many, numerous
few[N] จำนวนไม่มาก, See also: จำนวนน้อย
few[PRON] จำนวนน้อย, See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
fewer[ADJ] น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
fewer[PRON] จำนวนน้อยกว่า, See also: สิ่งด้อยกว่า
fewness[N] การมีอยู่น้อย
few and far between[IDM] น้อยมาก, See also: อยู่ห่างกันและมีน้อยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
fewtrils(ฟิว' ทริลซฺ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
curfew(เคอ'ฟิว) n. การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ,เวลาห้ามออกนอกบ้านดังกล่าว,ระฆังบอกเวลากลางคืน,เสียงระฆังกลางคืน
lifework(ไลฟฺ'เวิร์ค) n. ผลงานสมบูรณ์หรือสำคัญในช่วงชีวิตนี้,งานที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
few(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา The Great Dictator (1940)
No. His one interest seems to be in his barbershop, which he believes he left a few weeks ago.ไม่รู้ สิ่งที่เขารู้คือ ร้านตัดผมของเขา The Great Dictator (1940)
- We've made a few arrests.- การผลิตเราจำนวนมากหยุดชะงัก The Great Dictator (1940)
- Just a few dissenters.- เพียงไม่กี่คนที่คัดค้าน The Great Dictator (1940)
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว! Pinocchio (1940)
All these last few days.- 3 วันที่ผ่านมา Rebecca (1940)
Just now, Mrs. Van Hopper. Just a few minutes ago.เมื่อกี้นี้เองค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ เมื่อไม่กี่นาทีก่อน Rebecca (1940)
We may only have a few days, a few hours.เราอาจจะมีเวลาเเค่ไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมง Rebecca (1940)
In a few hours, you've grown so much older.เพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณแก่ขึ้นมาก Rebecca (1940)
Darling, wait here a few moments. I'll see if I can find old Frank.คุณรออยู่นี่สักพักนะผมจะไปตามหาแฟรงค์ Rebecca (1940)
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์ Rebecca (1940)
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน Night and Fog (1956)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fewAdd a few more names to the list.
fewA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
fewA few days later, he came.
fewA few days' rest will do you good.
fewA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
fewA few hours nap will do you good.
fewA few important facts emerged after the investigation.
fewA few minor mistakes apart, your writing is good.
fewA few minutes after he finished his work, he went to bed.
fewA few minutes later the telephone rang.
fewA few minutes more, and I'll be ready.
fewA few minutes' walk brought him to the zoo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดเดียว[ADJ] small, See also: few, tiny, little, Syn. เล็กมาก, หน่อยเดียว, Ant. มาก, Example: คนขายหยิบถ่านก้อนเล็กนิดเดียวยื่นให้ แล้วหยิบเงินไป
ความน้อย[N] fewness, See also: smallness, littleness, diminutive
น้อย[ADJ] few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
จำนวนน้อย[n. exp.] (jamnūan nøi) EN: the minority ; few people   FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน[n. exp.] (kān hām øk jāk khēhasathān wēlā khamkheūn) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
เคอร์ฟิว[n.] (khoēfiū) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much   FR: peu ; très peu ; pas beaucoup

CMU English Pronouncing Dictionary
FEW F Y UW1
FEWER F Y UW1 ER0
FEWELL F EH1 W EH0 L
FEWEST F Y UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
few (j) fjuː (f y uu)
fewer (j) fjˈuːər (f y uu1 @ r)
fewest (j) fjˈuːɪst (f y uu1 i s t)
fewness (n) fjˈuːnəs (f y uu1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack, #464 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] few; rare, #3,886 [Add to Longdo]
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, ] few; widowed, #17,383 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] few; rare [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz vereinzeltfew and far between [Add to Longdo]
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P) [Add to Longdo]
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P) [Add to Longdo]
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen [Add to Longdo]
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines [Add to Longdo]
何回か[なんかいか, nankaika] (n) a few times [Add to Longdo]
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty [Add to Longdo]
過少[かしょう, kashou] (adj-na,n) too few [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Few \Few\ (f[=u]), a. [Compar. {Fewer} (f[=u]"[~e]r); superl.
   {Fewest}.] [OE. fewe, feawe, AS. fe['a], pl. fe['a]we; akin
   to OS. f[=a]h, OHG. f[=o] fao, Icel. f[=a]r, Sw. f[*a], pl.,
   Dan. faa, pl., Goth. faus, L. paucus, cf. Gr. pay^ros. Cf.
   {Paucity}.]
   Not many; small, limited, or confined in number; --
   indicating a small portion of units or individuals
   constituting a whole; often, by ellipsis of a noun, a few
   people. "Are not my days few?" --Job x. 20.
   [1913 Webster]
 
      Few know and fewer care.         --Proverb.
   [1913 Webster]
 
   Note: Few is often used partitively; as, few of them.
      [1913 Webster]
 
   {A few}, a small number.
 
   {In few}, in a few words; briefly. --Shak.
 
   {No few}, not few; more than a few; many. --Cowper.
 
   {The few}, the minority; -- opposed to the many or the
    majority.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 few
   adj 1: a quantifier that can be used with count nouns and is
       often preceded by `a'; a small but indefinite number; "a
       few weeks ago"; "a few more wagons than usual"; "an
       invalid's pleasures are few and far between"; "few roses
       were still blooming"; "few women have led troops in
       battle" [ant: {many}]
   n 1: a small elite group; "it was designed for the
      discriminating few"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top