Search result for

few

(79 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -few-, *few*
English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
few[ADJ] น้อย, See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย, Syn. hardly any, not many, scant, Ant. many, numerous
few[N] จำนวนไม่มาก, See also: จำนวนน้อย
few[PRON] จำนวนน้อย, See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
fewer[ADJ] น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
fewer[PRON] จำนวนน้อยกว่า, See also: สิ่งด้อยกว่า
fewness[N] การมีอยู่น้อย
few and far between[IDM] น้อยมาก, See also: อยู่ห่างกันและมีน้อยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
fewtrils(ฟิว' ทริลซฺ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
curfew(เคอ'ฟิว) n. การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ,เวลาห้ามออกนอกบ้านดังกล่าว,ระฆังบอกเวลากลางคืน,เสียงระฆังกลางคืน
lifework(ไลฟฺ'เวิร์ค) n. ผลงานสมบูรณ์หรือสำคัญในช่วงชีวิตนี้,งานที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
few(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It turns out he killed a few trust funds around here.ปรากฏว่าพ่อฉันทำลาย trust fund New Haven Can Wait (2008)
With fewer friends than you is Dan Humphrey, and that'sคนที่เกือบจะไร้่เพื่อนอย่าง แดน ฮัมฟรีย์ น่ะนะ Chuck in Real Life (2008)
They're just a few rules, Serenaก็แค่กฎไม่กี่ข้อ เซรีน่า Chuck in Real Life (2008)
If our reporter asked you a few questions?ถ้านักข่าวจะขอถามเธอสักสองสามคำถาม? Chuck in Real Life (2008)
I know. I just have a few more things to do.- ฉันรู้น่า ฉันยังมีงานอีกสองสามอย่างต้องทำน่ะ There Might be Blood (2008)
Dan, please. I just need a few hours.นะพี่แดน ฉันขเวลาแค่นิดหน่อยจริงๆ There Might be Blood (2008)
Just so you know, while there are few thingsก็อย่างที่เธอรู้ มีเรื่องอย่างว่า There Might be Blood (2008)
So, we'll see you guys in a few months.หวังว่าคงได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะคะ Committed (2008)
To name a few.ร้านเบเกอรี่, ร้านขายเครื่องประดับ, และร้านเครื่องเข Committed (2008)
Sir, the last few teams have all disappeared.ท่านครับ ทีมงานของได้หายสาบสูญไปกันหมด Odyssey (2008)
You're gonna help us catch a few bad guys, Chloe.คุณกำลังจะช่วยเราจับคนแล้วสักสองสามคนนะ โคอี้ Odyssey (2008)
Add in a few million in research and, we have ourselves a way of making people do what we need them to do.และเพิ่มเงินไม่กี่สิบล้านในการค้นคว้า และเราก็มีทางของตัวเราเองที่ให้คนทำอะไรให้เราได้ Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fewAdd a few more names to the list.
fewA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
fewA few days later, he came.
fewA few days' rest will do you good.
fewA few days would have been excusable but you are in arrears for 10 days.
fewA few hours nap will do you good.
fewA few important facts emerged after the investigation.
fewA few minor mistakes apart, your writing is good.
fewA few minutes after he finished his work, he went to bed.
fewA few minutes later the telephone rang.
fewA few minutes more, and I'll be ready.
fewA few minutes' walk brought him to the zoo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดเดียว[ADJ] small, See also: few, tiny, little, Syn. เล็กมาก, หน่อยเดียว, Ant. มาก, Example: คนขายหยิบถ่านก้อนเล็กนิดเดียวยื่นให้ แล้วหยิบเงินไป
ความน้อย[N] fewness, See also: smallness, littleness, diminutive
น้อย[ADJ] few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
จำนวนน้อย[n. exp.] (jamnūan nøi) EN: the minority ; few people   FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน[n. exp.] (kān hām øk jāk khēhasathān wēlā khamkheūn) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
เคอร์ฟิว[n.] (khoēfiū) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much   FR: peu ; très peu ; pas beaucoup

CMU English Pronouncing Dictionary
FEW    F Y UW1
FEWER    F Y UW1 ER0
FEWELL    F EH1 W EH0 L
FEWEST    F Y UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
few    (j) (f y uu)
fewer    (j) (f y uu1 @ r)
fewest    (j) (f y uu1 i s t)
fewness    (n) (f y uu1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz vereinzeltfew and far between [Add to Longdo]
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P) [Add to Longdo]
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P) [Add to Longdo]
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen [Add to Longdo]
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines [Add to Longdo]
何回か[なんかいか, nankaika] (n) a few times [Add to Longdo]
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty [Add to Longdo]
過少[かしょう, kashou] (adj-na,n) too few [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, ] few; widowed [Add to Longdo]
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] few; rare [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] few; rare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Few \Few\ (f[=u]), a. [Compar. {Fewer} (f[=u]"[~e]r); superl.
   {Fewest}.] [OE. fewe, feawe, AS. fe['a], pl. fe['a]we; akin
   to OS. f[=a]h, OHG. f[=o] fao, Icel. f[=a]r, Sw. f[*a], pl.,
   Dan. faa, pl., Goth. faus, L. paucus, cf. Gr. pay^ros. Cf.
   {Paucity}.]
   Not many; small, limited, or confined in number; --
   indicating a small portion of units or individuals
   constituting a whole; often, by ellipsis of a noun, a few
   people. "Are not my days few?" --Job x. 20.
   [1913 Webster]
 
      Few know and fewer care.         --Proverb.
   [1913 Webster]
 
   Note: Few is often used partitively; as, few of them.
      [1913 Webster]
 
   {A few}, a small number.
 
   {In few}, in a few words; briefly. --Shak.
 
   {No few}, not few; more than a few; many. --Cowper.
 
   {The few}, the minority; -- opposed to the many or the
    majority.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 few
   adj 1: a quantifier that can be used with count nouns and is
       often preceded by `a'; a small but indefinite number; "a
       few weeks ago"; "a few more wagons than usual"; "an
       invalid's pleasures are few and far between"; "few roses
       were still blooming"; "few women have led troops in
       battle" [ant: {many}]
   n 1: a small elite group; "it was designed for the
      discriminating few"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top