Search result for

few

(65 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -few-, *few*.
English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
few    [ADJ] น้อย, See also: ไม่มาก, เกือบไม่มี, เล็กน้อย, Syn. hardly any, not many, scant, Ant. many, numerous
few    [N] จำนวนไม่มาก, See also: จำนวนน้อย
few    [PRON] จำนวนน้อย, See also: จำนวนไม่มาก, เกือบไม่มี, นิดหน่อย
fewer    [ADJ] น้อยกว่า (คำคุณศัพท์ขั้นกว่าของ few)
fewer    [PRON] จำนวนน้อยกว่า, See also: สิ่งด้อยกว่า
fewness    [N] การมีอยู่น้อย
few and far between    [IDM] น้อยมาก, See also: อยู่ห่างกันและมีน้อยมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fewThere were almost 100 people, few of whom I had seen before.
fewA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
fewA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
fewApart from a few faults, he is a trustworthy partner.
fewExcept for a few mistakes, his composition is perfect.
fewApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
fewIt took me more than two hours to translate a few pages of English.
fewCan you pick out a few good books to read?
fewYou'll have bleeding for a few hours.
fewMay I ask a few questions?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
few(ฟิว) adj. น้อย (เกิน1) ,ไม่มาก (แต่เกิน1) สองสาม -Phr. (no fewer than ไม่น้อยกว่า) . -Phr. (some few จำนวนเล็กน้อย) -n. จำนวนเล็กน้อย,จำนวนน้อย. -Phr. (quite a few จำนวนมาก,มาก) . -Phr. (the few จำนวนจำกัด) . -pron. จำนวนน้อย., See also: fewness n.
fewer(ฟิว'เออะ) adj. น้อยกว่า -pron. จำนวนน้อย
fewtrils(ฟิว' ทริลซฺ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
curfew(เคอ'ฟิว) n. การห้ามประชาชนออกนอกบ้านในระยะเวลาที่กำหนด (มักเป็นเวลากลางคืน) ,เวลาห้ามออกนอกบ้านดังกล่าว,ระฆังบอกเวลากลางคืน,เสียงระฆังกลางคืน
lifework(ไลฟฺ'เวิร์ค) n. ผลงานสมบูรณ์หรือสำคัญในช่วงชีวิตนี้,งานที่สำคัญที่สุดในช่วงชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
few(adj) เล็กน้อย,ไม่มาก,น้อย,สอง-สาม
few(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,จำนวนเล็กน้อย
curfew(n) การตีระฆัง,การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดเดียว    [ADJ] small, See also: few, tiny, little, Syn. เล็กมาก, หน่อยเดียว, Ant. มาก, Example: คนขายหยิบถ่านก้อนเล็กนิดเดียวยื่นให้ แล้วหยิบเงินไป
ความน้อย    [N] fewness, See also: smallness, littleness, diminutive
น้อย    [ADJ] few, See also: a few, little, small, less, sparse, scant, scanty, Syn. นิดหน่อย, น้อยนิด, Ant. มาก, Example: เขาหยิบเนื้ออันน้อยส่งให้เด็กชายที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
ด้อยโอกาส[v. exp.] (dǿi ōkāt) EN: have fewer opportunities ; be at a disadvantage ; have no chance   
จำนวนน้อย[n. exp.] (jamnūan nøi) EN: the minority ; few people   FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
การห้ามออกจากเคหสถานเวลาค่ำคืน[n. exp.] (kān hām øk jāk khēhasathān wēlā khamkheūn) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
เคอร์ฟิว[n.] (khoēfiū) EN: curfew   FR: couvre-feu [m]
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
น้อย[adv.] (nøi) EN: few ; less ; not many ; not much   FR: peu ; très peu ; pas beaucoup

CMU English Pronouncing Dictionary
FEW    F Y UW1
FEWER    F Y UW1 ER0
FEWELL    F EH1 W EH0 L
FEWEST    F Y UW1 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
few    (j) (f y uu)
fewer    (j) (f y uu1 @ r)
fewest    (j) (f y uu1 i s t)
fewness    (n) (f y uu1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ganz vereinzeltfew and far between [Add to Longdo]
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n,vs) single word; a few words; brief comment; (P) [Add to Longdo]
一言二言言う[ひとことふたこという, hitokotofutakotoiu] (exp,v5u) to say a few words [Add to Longdo]
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words [Add to Longdo]
一二[いちに, ichini] (n) the first and second; a few; (P) [Add to Longdo]
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen [Add to Longdo]
一筆書く[ひとふでかく, hitofudekaku] (v5k) to drop a few lines [Add to Longdo]
何回か[なんかいか, nankaika] (n) a few times [Add to Longdo]
寡少[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty [Add to Longdo]
過少[かしょう, kashou] (adj-na,n) too few [Add to Longdo]
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǎ, ㄍㄨㄚˇ, ] few; widowed [Add to Longdo]
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] few; rare [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] few; rare [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Few \Few\ (f[=u]), a. [Compar. {Fewer} (f[=u]"[~e]r); superl.
   {Fewest}.] [OE. fewe, feawe, AS. fe['a], pl. fe['a]we; akin
   to OS. f[=a]h, OHG. f[=o] fao, Icel. f[=a]r, Sw. f[*a], pl.,
   Dan. faa, pl., Goth. faus, L. paucus, cf. Gr. pay^ros. Cf.
   {Paucity}.]
   Not many; small, limited, or confined in number; --
   indicating a small portion of units or individuals
   constituting a whole; often, by ellipsis of a noun, a few
   people. "Are not my days few?" --Job x. 20.
   [1913 Webster]
 
      Few know and fewer care.         --Proverb.
   [1913 Webster]
 
   Note: Few is often used partitively; as, few of them.
      [1913 Webster]
 
   {A few}, a small number.
 
   {In few}, in a few words; briefly. --Shak.
 
   {No few}, not few; more than a few; many. --Cowper.
 
   {The few}, the minority; -- opposed to the many or the
    majority.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 few
   adj 1: a quantifier that can be used with count nouns and is
       often preceded by `a'; a small but indefinite number; "a
       few weeks ago"; "a few more wagons than usual"; "an
       invalid's pleasures are few and far between"; "few roses
       were still blooming"; "few women have led troops in
       battle" [ant: {many}]
   n 1: a small elite group; "it was designed for the
      discriminating few"

Are you satisfied with the result?

Go to Top